Aktører, roller og ansvar

Publisert 28/04/2021 Oppdatert 01/06/2021

Sammen skaper vi tryggere helse- og omsorgstjenester. Hva er din rolle?

Vi har et felles ansvar for å redusere pasientskader og forbedre helse- og omsorgstjenesten. Arbeidet krever innsats på alle nivå. Her kan du se de ulike aktørene og gå inn for å lese mer om hvordan ulike aktører, organisasjoner og myndigheter har ansvar for og bidrar til tryggere tjenester.

Pasienter, brukere og pårørende

Mer informasjon om hvordan pasienter, brukere og pårørende bidrar til tryggere tjenester.

Helse- og omsorgstjenesten

 • Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Spesialisthelsetjenesten

Mer informasjon om disse aktørene innen helse- og omsorgstjenesten.

Organisasjoner

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Pasient- og brukerorganisasjoner
 • Fag- og profesjonsforeninger

Mer informasjon om disse organisasjonene.

Helseforvaltningen

 • Pasient- og brukerombudene
 • Statsforvalterne
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens helsetilsyn
 • Legemiddelverket
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Statens undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Mer informasjon om rollene til aktørene innen helseforvaltningen.

Utdanning, forskning og kompetanseutvikling

 • Utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
 • Senter for kvalitet i legekontor 

Mer informasjon om noen av disse aktørene.