Helse- og omsorgstjenesten

Publisert 20/05/2021 Oppdatert 26/05/2021

Her kan du lese hvordan aktørene i ulike helse- og omsorgstjenesten bidrar til tryggere tjenester.

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenestene

Alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten har ansvar for å utøve arbeidet sitt på en faglige forsvarlig og gi omsorgsfull hjelp. Samtidig er det krav til at eier og ledelse for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten legger forholdene til rette slik at det enkelte helsepersonell kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte og for å legge til rette for at det er gode styringssystemer og systematisk arbeid med å bedre pasientsikkerheten.

I arbeid med å forbedre tjenestene er det avgjørende at medarbeidere aktivt bidrar og får mulighet til å medvirke. Ansatte og ledere, sammen med pasienter og pårørende, vet hvor problemer og utfordringer oppstår i den daglige driften, og har ofte de beste forslagene til tiltak som vil føre til forbedringer. 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.

Alle som yter kommunale helse- og omsorgstjenester skal arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Spesialisthelsetjenesten

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Sykehusene skal jobbe systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak

 

Se flere aktører.