Organisasjoner

Publisert 20/05/2021 Oppdatert 02/06/2021

Her kan du lese hvordan aktørene i ulike organisasjoner bidrar til tryggere tjenester.

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. Aktivitetene i KS skal støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter og andre, og som forhandlingspart for arbeidstakerorganisasjonene i kommunesektoren. KS har stor aktivitet på mange områder, herunder helse- og omsorgsfeltet, digitalisering og innovasjon. Mer om KS

Pasient- og brukerorganisasjoner

Pasient- og brukerorganisasjonene er interesseorganisasjoner som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltaking for personer med sykdom og nedsatt funksjonsevne. Organisasjonene er landsdekkende og bygd opp rundt individuelle medlemskap og med demokratisk styresett. Det er stor variasjon i hvor stor grad organisasjonene har regionale og lokale foreninger, og hvor operative disse er som samarbeidspartnere i sykehus og kommuner. Representanter for brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner er sentrale samarbeidspartner i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedringsarbeid.

Flere organisasjoner er samlet i såkalte paraplyorganisasjoner, for eksempel Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Pårørendealliansen og Kreftforeningen. Mer om brukerorganisasjoner.

Du finner en liste over de fleste brukerorganisasjonene på Helsebibliotekets nettside.

Fag- og profesjonsforeninger

Fag- og profesjonsforeninger er en sammenslutning av arbeidere i samme fag, yrke eller bransje, som jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer. Det har tradisjonelt foregått mye kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i regi av organisasjonene selv, og det er sterke tradisjoner for involvering  av organisasjonene i arbeid på ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten. Eksempler på organisasjoner er Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen.

 

Se flere aktører