Om pasientsikkerhet

Publisert 20/05/2021 Oppdatert 24/03/2022

Hver pasientskade er én for mye. Målet er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt.

Med pasientsikkerhet mener vi at pasienter ikke skal utsettes for unødig skade eller risiko for skade som følge av helsetjenestens innsats og ytelser eller mangel på det samme. 

Trygge og sikre tjenester er en av grunnsteinene ved god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Tjenester av god kvalitet er: 

  • Virkningsfulle
  • Trygge og sikre 
  • Involverer brukerne og gir dem innflytelse 
  • Samordnet og preget av kontinuitet
  • Utnytter ressursene på en god måte 
  • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

Pasientsikkerhet er et bredt og komplekst kunnskapsområde, og henger derfor tett sammen med flere av dimensjonene ved god kvalitet enn trygge og sikre.Som forskningsfelt har pasientsikkerhet fått økt oppmerksomhet både politisk og faglig særlig etter 2000-tallet. Se Kari Anette og Ida beskrive dette mer inngående her: 

 

Hva er en pasientskade? 

En pasientskade er utilsiktet skade som har oppstått som et resultat av behandling eller tjenester eller som tjenesten har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.

I Norge måler vi pasientskader i somatiske sykehus med Global Trigger Tool-metoden (GTT). Tall for 2019 viser at det oppstod en pasientskade ved 12,4 % av somatiske sykehusopphold i Norge. Det finnes mange aktører som kartlegger og følger opp pasientsikkerheten for eksempel gjennom målinger, analyser, tilsyn og ulike rapporter. 

Global satsning 

Pasientsikkerhet er et strategisk satsingsområde for Verdens helseorganisasjon (WHO), beskrevet i Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Internasjonalt samarbeid er viktig for å bedre pasientsikkerheten, og Norge deltar også i dette samarbeidet. 

Målrettet innsats

Målrettet og samordnet innsats for trygge tjenester står høyt på den faglige og politiske dagsorden i Norge. Gjennom systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og oppmerksomhet på ledelse av pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur vil pasientskader kunne unngås. 

Mer om I trygge hender 24-7-satsningen og historien