Helseforvaltningen

Publisert 20/05/2021 Oppdatert 02/06/2021

Her kan du lese hvordan aktørene i helseforvaltningen bidrar til tryggere tjenester.

Pasient- og brukerombudene

Pasient- og brukerombudene skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, og samtidig bidra til økt kvalitet på tjenestene. Ombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ombudenes erfaringer er viktige for å tydeliggjøre svakheter og forbedringspotensial. Mer om Pasient- og brukerombudet.

Statsforvalterne

Statsforvalteren er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat og tilsyn. Statsforvalterens myndighets- og ansvarsområder er å iverksette nasjonal politikk i fylket, være samordningsmyndighet og rettsikkerhetsmyndighet samt bidra med informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag. Statsforvalteren skal bistå og understøtte kommunenes helse- og omsorgstjenester med systematisk pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid. Mer om statsforvalterne.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester, og skal være faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Direktoratet har en sentral rolle i det nasjonale pasientsikkerhetsarbeidet og har ansvaret for å følge opp og koordinere arbeidet med Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023). Mer om Helsedirektoratet.

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester og har som mål at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og at data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Digitalisering kan bidra til kvalitet, økt pasientsikkerhet og mer effektive helse- og omsorgstjenester. Mer om Direktoratet for e-helse.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) sitt samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, folkehelse og internasjonal helse. Blant oppgavene til instituttet er å måle og forklare kvalitet og variasjon i tjenestene, undersøkelser av pasient- og brukererfaringer med tjenestene, levere kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger og drive med forskning. Mer om Folkehelseinstituttet.

Statens helsetilsyn

Helsetilsyn skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene, og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Helsetilsynet har det overordnede faglige ansvaret for tilsyn innen barnevern, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeidet. Pasienter og brukere skal involveres i tilsynsarbeidet.

Det overordnede tilsynsansvaret innebærer å følge med på sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. Helsetilsynet er også overordnet klagemyndighet for brudd på rettigheter. Det er statsforvalterne som fører tilsyn og behandler klager i fylkene. Kunnskap fra tilsyn og klagesaker er viktige kilder til læring og forbedring. Mer om Statens helsetilsyn.

Legemiddelverket

Statens legemiddelverk er fagetat for legemidler, og har ansvar knyttet til godkjenning av legemidler, forvaltning av regelverket for forsyningskjeden for legemidler, prisfastsettelse på reseptbelagte legemidler, refusjonsvurdering over blåreseptordningen og metodevurderinger av legemidler. Videre har Legemiddelverket ansvar for legemiddelovervåkning og tilsyn, samt informasjons- og veiledningsoppgaver om legemidler. Mer om Legemiddelverket

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, herunder e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene. Helse- og omsorgsministeren er departementets øverste leder. Statsråden har en politisk stab bestående av statssekretærer og politiske rådgiver. Departementsråden er departementets øverste administrative leder. En rekke etater og virksomheter er underlagt HOD.  

Statens undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) er en uavhengig, statlig virksomhet med oppdrag om å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. Mer om UKOM.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. NPE bidrar også med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten. Mer om NPE

 

Se flere aktører.