Utdanning, forskning og kompetanseutvikling

Publisert 20/05/2021 Oppdatert 26/05/2021

Her kan du lese om hvordan aktører innen utdanning, forskning og kompetanse bidrar til trygge tjenester.

Utdannings- og forskningsinstitusjoner

Tjenestenes behov for kompetanse skal være grunnlaget for innholdet i utdanningene. Målet er å utdanne kandidater som kan reflektere over egen yrkespraksis og bidra til systematisk kvalitetsutvikling innenfor eget fagområde. Kunnskaps- og kompetanseheving skal være en kontinuerlig prosess for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og trygge tjenester. 
Forskning bidrar til å styrke kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet og er nødvendig for å utvikle effektive og trygge tjenester. 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov. Målgruppene til det enkelte utviklingssenter er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke, først og fremst i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. 
Utviklingssentrene er sentrale i pasientsikkerhets og kvalitetsforbedringsarbeid, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Mer om utviklingssenteret.

Senter for kvalitet i legekontor 

Senteret (SKIL) skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Deltakelse i SKIL skal gi poeng i videre- og etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin. Senteret tilbyr en rekke kvalitetspakker som består av et klinisk emnekurs der deltakerne reflekterer over data fra egen praksis og planlegger forbedringer og setter mål.

Senteret tilbyr også flere kurs med fokus på kvalitetsarbeid på legekontor. Senteret er organisert som et selskap med NFA, AF, Legeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) som medeiere. Mer om SKIL

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning (SOF) skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Senteret har et særlig ansvar for samarbeid med og veiledning av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Senteret skal samle, oppsummere og tilgjengeliggjøre kunnskapen blant annet gjennom Omsorgsbiblioteket. Mer om SOF.

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenter ved Universitet i Stavanger som sammen med samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse utgjør Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Mer om SHARE-senteret.

Se flere aktører.