Praktisk informasjon for Global Trigger Tool-team

Publisert 07/07/2021 Oppdatert 14/11/2023

Her finner du informasjon i forbindelse gjennomføringen av strukturerte journalundersøkelser med prosedyren Global Trigger Tool (GTT), frister, kurs og seminar.

Illustrasjonsbilde. Foto: Stig Weston

Global Trigger Tool (GTT) er en metode for strukturert journalundersøkelse for å avdekke endring av pasientskader over tid.

Oppdraget

Journalundersøkelse med GTT skal gjøres i alle helseforetak, på helseforetaksnivå eller lavere. Det vil si at det er mulig å gjennomføre journalundersøkelse i organisatoriske enheter under helseforetakene (som for eksempel sykehus, klinikker eller avdelinger). Foreløpig er journalundersøkelse tilrettelagt for somatikken.  

GTT-kurs

Helsedirektoratet arrangerer to opplæringskurs hvert år. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med GTT i norske helseforetak.

Neste GTT-kurs arrangeres på nyåret, dato blir annonsert senere. 

Meld deg på via e-post: [email protected]. Ved spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Wenche Pedersen Patrono på e-post: [email protected] .

Frister for rapportering

GTT-resultatene fra foretakene rapporteres til Helsedirektoratet tre ganger i året.

Dato for frister til rapportering:

1. tertial 2023:  23. september 2023 (UTFØRT).

2. tertial 2023: 17. januar 2024.

3. GTT-rapportering hele året og GTT-årsskjema: 21.april 2024.

Årlig rapport

Det lages en rapport i året hvor resultatene oppsummeres på nasjonalt nivå. Siste rapport finner du her "Pasientskader 2022 - Målt med Global Trigger Tool (GTT)". 


Oversikt over GTT-teamene

Det er 34 GTT-team. Se oversikt over alle teamene.

Bruk av resultater

Resultatene kan brukes i lokalt forbedringsarbeid. I tråd med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (lenke til) skal helseforetak gjennomgå sine GTT- resultater. Det bør skje minst tre ganger i året og knyttes til publisering av kontrollgrafene og den årlige rapporten. Det anbefales at GTT- teamene inviteres til å legge frem resultatene; to ganger for Helseforetakets ledergruppe og en gang for Helseforetakets styre. 

Materiell for journalgransking og registreringsskjema

Relevant materiell for journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT) finner du her:

GTT-Veileder

Veileder til bruk av kontrollgrafer

GTT-årsskjema

Mal for GTT-rapportering 1. tertial

Mal for GTT-rapportering 2. tertial

Mal for GTT-rapportering hele året

Pasientark: Triggere

Veileder til samleark: Sted for skaden/avdeling på sykehus

Kontrollgrafer

En kontrollgraf viser hvordan utviklingen av andel sykehusopphold med minst én pasientskade varierer lokalt over tid for den populasjonen som dataene i grafen representerer. Kontrollgrafen er et verktøy som gir mulighet til å varsle om en uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt slik at tiltak kan settes inn for å forebygge skader.

Grafen kan brukes til internt forbedringsarbeid, og er ikke et analyseverktøy laget for å sammenligne helseforetak, sykehus eller fagområder

Kontrollgraf 2022-2022 - start 2021
Kontrollgraf 2021-2022 - start 2020
Kontrollgraf 2020-2022 - start 2019
Kontrollgraf 2019-2022 - start 2018
Kontrollgraf 2018-2022 - start 2017
Kontrollgraf 2017-2022 - start 2016
Kontrollgraf 2016-2022 - start 2015
Kontrollgraf 2015-2022 - start 2014
Kontrollgraf 2014-2022 - start 2013
Kontrollgraf 2013-2022 - start 2012
Kontrollgraf 2012-2022 - start 2011
Kontrollgraf 2011-2022 - start 2010