Forbedringsprisen 2021 går til FACT Gamle Oslo

Publisert 03/11/2021 Oppdatert 03/11/2021

Årets Forbedringspris tildeles samhandlingsprosjektet FACT Gamle Oslo, som skaper bedre tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk.

Fra venstre: Tor Helge Tjelta (prosjektleder i FACT), Tostein Fjørtoft (leder for enhet psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo) og Eirik Ystad (teamleder i FACT Gamle Oslo) tok i mot prisen som ble utdelt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol delte ut Forbedringsprisen til Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS på Pasientsikkerhetskonferansen onsdag.

Jeg vil gratulere Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS med denne anerkjennelsen. Prosjektet har oppnådd svært gode resultater og hatt stor betydning for brukerne. Det er et eksempel til inspirasjon på hvordan man kan samhandle godt mellom en bydel og et helseforetak
— Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

​Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet og I trygge hender 24-7 til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

Til stede der brukeren er 

FACT Gamle Oslo er et samarbeid mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS. Det var organisert som et prosjekt fra 2012 til 2020, og er nå etablert som et varig samarbeid. Bydelen og sykehuset har etablert et team med ansatte fra begge organisasjoner som har jobbet med å utvikle og innføre metoden FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

– Vi driver med aktiv oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. Målet er å bedre livene deres, og jobbe mot stigmatisering og for inkludering. Vi skal være mest mulig tilgjengelig der pasientene våre er, og vi møtes hjemme hos dem, går på tur eller besøker dem i institusjon. Dette er med på å øke både livskvaliteten og mestringen, sier Eirik Ystad, teamleder i FACT Gamle Oslo.

Spredt til hele Norge

Juryen fremhever at brukere og fagmiljøet har samarbeidet i prosjektet og tilpasset en kunnskapsbasert modell for å skape bedre tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblematikk. Metoden er også spredt bredt, og nå tatt i bruk av rundt hundre team i hele Norge.  

– Det er en stor anerkjennelse å motta Forbedringsprisen. Mange har jobbet med dette prosjektet over flere år, og vi mener det er en god metode for både brukere og helsepersonell. For brukerne er dette en vei inn til alle tjenester. Og for helsepersonell er det en fordel å jobbe tett i team. Behandlingsansvaret ligger i teamet, og ikke kun hos den enkelte behandler, sier Torstein Fjørtoft, leder for enhet psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo.

Lærdom og praksis har vært spredd til mange kommuner og helseforetak, og flere har etablert egne FACT-team. Evalueringen av de syv første FACT-teamene i Norge viser følgende resultater: 

 • Pasientene har oppnådd bedring på ulike områder i livet.
 • Flere er i meningsfylt aktivitet eller utdanning.
 • Færre mottar sosialhjelp.
 • Det er bedring når det gjelder bolig og boligforhold.
 • Det er positiv endring når det gjelder praktisk og sosial fungering.
 • Det er positiv endring for symptombelastning på flere områder.
 • Det er en reduksjon i alvorlighetsgrad for problematisk bruk av alkohol.
 • Pasientene rapporterer av livskvaliteten er bedret på de fleste områdene.
 • Det er en signifikant reduksjon i antall pasienter som er innlagt i psykisk helsevern.
 • Andelen innleggelser på tvang er redusert med 42 prosent
 • Antallet oppholdsdøgn totalt er redusert med 33 prosent etter inntak i FACT.
 • Det er en reduksjon på 40 prosent når det gjelder antall oppholdsdøgn på tvang to år etter inntak i teamet. 
 • 90 prosent av pasientene er alt i alt svært fornøyd eller stort sett fornøyd med tjenestene de mottar.

Om FACT Gamle Oslo

 • FACT Gamle Oslo er et samhandlingsprosjekt mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg DPS. Bydelen er prosjekteier og teamet er organisert inn i Lovisenberg DPS. Teamet har ansatte fra både helseforetaket og fra bydelen.
 • FACT-teamene yter langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres lokalsamfunn. Teamene er rettet mot mennesker som i tillegg til sine alvorlige psykiske plager ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bosituasjon, problemer med å få arbeid, økonomiske vansker og andre faktorer som gir lav livskvalitet.
 • ​FACT ønsker å oppnå mest mulig kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelse i psykiatrisk sykehus og fremme inkludering i nærmiljøet slik at pasienter kan delta mer i samfunnet.
 • Et lokalt FACT-team følger i gjennomsnitt opp 200–220 pasienter i en region med 40–50.000 innbyggere. Teamet forsøker å ha tett kontakt med familien og med andre relevante tjenester i distriktet. Teamet er bredt sammensatt og tverrfaglig (inkluderer psykiater, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier/sosionom, psykolog, arbeidsspesialist (IPS), ekspert på rusavhengighet og brukerspesialist). Til sammen har det ca. 10–11 årsverk.

Her kan du lese mer

Om Forbedringsprisen

Prisen er blitt delt ut siden 2014. Det startet som en pris til ledere, men i 2018 ble prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.

Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen

 • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur og brukermedvirkning
 • Har iverksatt tiltak
 • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater

Tidligere vinnere

 • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus
 • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
 • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
 • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset