Bo trygt hjemme - Beskrivelse av innlederne

Publisert 15/08/2023 Oppdatert 15/08/2023

Heba Jawad har jobbet som klinisk farmasøyt i Tromsø kommune fra 2021, først på Midtbyen hjemmetjeneste i ett år, og deretter på Nordøya hjemmetjeneste. Heba jobbet tidligere i apotek og sykehusapotek. 

Stine Haustreis har jobbet 10 år på sykehusapoteket i Tromsø hvor hun hovdesaklig har jobbet med rådgivning og klinisk ut mot forskjellige avdelinger på sykehuset og kommuner. De siste tre årene har hun jobbet i Tromsø kommune i prosjektet «farmasøyt i hjemmetjenesten» hvor hun og jobbet tett med sykepleiere/vernepleiere, avdelingsledere og helsefagarbeidere. Fokuset er å bedre legemiddelbehandlingen til pasientene og bedre legemiddelhåndteringen i enheten. 

Ellen Riksvold er kommunefarmasøyt i Tromsø, en stilling hun har hatt siden den ble opprettet for 8 år siden, og har tidligere jobbet i apotek i 11 år. Som kommunefarmasøyt har hun blant annet laget et kvalitetssystem for legemiddelhåndtering i kommunen, et lokalt legemiddelnettverk, og innført tverrfaglige legemiddelgjennomganger i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. De siste årene har Ellen jobbet for å opprette kliniske farmasøytstillinger i pasientrettet arbeid i kommunen. 

Kine Nordmo-Stykket er administrativ leder i hjemmetjenesten i Tromsø kommune. Kine har en master i akutt klinisk sykepleie (AKS). Har jobbet i hjemmetjenesten i Tromsø i over 20 år, mange av årene i ulike lederroller. Hun har en faglig lederrolle i kommunens satsningsområde for utvikling av fremtidens helsetjeneste i hjemmet.