Om konferansen

Publisert 30/05/2023 Oppdatert 19/06/2023

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i helse- og omsorgstjenestene. Konferansen skal stimulere til samtaler og være en arena der du kan gi og få kunnskap, råd, tips og verktøy.

På Pasientsikkerhetskonferansen blir det spennende samtaler omkring temaet fra ord til handling. Bilde: Pasientsikkerhetskonferansen 2022, I trygge hender 24-7.

Det overordnede tema på Pasientsikkerhetskonferansen 2023 i år er "Fra ord til handling". Med disse ordene erkjenner vi at implementering er sammensatt og kan være et møysommelig arbeid. Det handler om alt fra å gjøre små forbedringer og justeringer i arbeidshverdagen, til å teste ut mer omfattende og innovative ideer og løsninger. Kvalitetsforbedring hjelper oss til å omsette ord til handling – til å sette kunnskap ut i praksis. 

Kvalitet og sikkerhet er ikke en hendelse, det er en prosess

- Jefferey Braithwaite, professor, Macquarie University

Innleggene på konferansen vil dreie seg om hvordan få til forbedring i praksis. Konferansen skal ha et handlingsperspektiv, se fremover og dele hva som skal til for å lykkes. Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere slik at resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer.

Det blir et bredt spekter av faglige paralleller med gode eksempler fra hele helse- og omsorgstjenesten.

Pasientsikkerhetskonferansen vil bidra til diskusjoner og refleksjoner om hva som kjennetegner lærende organisasjoner. Mye handler om å se individet og løfte blikket opp mot systemnivå. Med god ledelsesforankring, involvering, åpenhetskultur og de riktige verktøyene for forbedringsarbeid kan vi sammen få til handling og varig forbedring. 

Hva får du ved å delta?

På konferansen vil vi presentere nye løsninger og tiltak som du kan ta med som inspirasjon til konkret handling i din hverdag. Det blir hele 35 parallellsesjoner, innledere fra inn – og utland, standsområde og posterutstilling. I tillegg er det lagt stor vekt på å skape felles arenaer for samtaler, kunnskapsdeling og nettverksbygging. 

Program dag 1:
Hvordan løfte pasient- og brukerstemmen for å skape en sikker og trygg helse- og omsorgstjeneste? 

Pasienter, brukere og pårørendes innsikt og erfaring er helt nødvendig for å kunne utvikle og tilby trygge og sikre tjenestene. Innsikten er viktig på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten og får bare effekt når det følges opp med handling.

Vi har et bredt tilfang av data på pasienter, brukere og pårørendes erfaringer med helse- og omsorgstjenesten, og med uønskede hendelser, men vi utnytter ikke potensialet med å koble de ulike datakildene for å få bedre overblikk, lære og i neste runde forbedre tjenestene.   

Historier som tar utgangspunkt i forløp innad i eller på tvers av helsetjenestene, viser at det fortsatt er utfordringer med samhandling, spesielt for pasienter med sammensatte helseutfordringer. 

For å øke pasient- og brukersikkerheten må vi på en systematisk måte tilegne oss pasienter, brukere og pårørendes kunnskap om tjenestene våre, og bruke dette til å forebygge og unngå skade som følge av svikt. De har unik erfaring og innsikt i alle deler av pasient- brukerreisene. Denne innsikten bare venter på å bli etterspurt, anerkjent og utnyttet i arbeidet for å styrke pasient- og brukersikkerheten. 

Program dag 2:
Hvordan legge til rette for at alle i helse- og omsorgstjenesten kan jobbe pasient- og brukersikkert? 

Mange jobber hver dag for å gi trygge og sikre helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan vi gjøre det lettere å gjøre rett? Hvordan vi organiserer tjenester, virksomheter og arbeidet er stikkord på dag to. 

Å jobbe med kvalitetsutfordringer i helsetjenesten krever at vi holder et system- og prosessperspektiv der søkelyset er rettet mot egenskaper ved systemet. 

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det blir påvirket av omgivelser og hvordan vi har organisert helse- og omsorgstjenestene? Et system består av ulike prosesser, utstyr, mennesker og kompleks sosial samhandling som alle påvirker hvordan dette systemet yter.

Skal vi forstå problemet og finne løsninger, må vi bryte systemet ned til mindre deler, studere og se på samspillet mellom dem. Dette gjelder enten det er en stor kommune eller et lite fastlegekontor.

Mennesker er feilbarlige og vil alltid kunne begå feil. Derfor er det viktig å sikre at virksomheten har et innebygget sikkerhetsnett som fanger opp slike feil og gjør at de kan korrigeres før de får fatale konsekvenser. 

Bilde av Bjørn Guldvog og mennesker i sal
Over 1200 deltakere var fysisk til stede på Pasientsikkerhetskonferansen i 2022. Foto: I trygge hender 24-7