Har kollegaen din gjort noe #Råbra i det siste?

Publisert 09/02/2022 Oppdatert 24/06/2022

I helsevesenet er vi opptatt av å lære for å øke kvaliteten på de tjenestene vi leverer. Dette gjøres oftest ved å se på hendelser som har gått galt, og jobbe med forbedringer for å redusere sjansen for at det skal gå galt igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på?

Marianne Nordhov, initiativtaker til #Råbra! under Pasientsikkerhetskonferansen 2021.

#Råbra er et avvikssystem med positivt fortegn som går ut på å samle inn tilbakemeldinger om godt arbeid og godt medarbeiderskap for så å systematisere og analysere disse for læring og inspirasjon. 

#Råbra kan bidra positivt i kulturbygging gjennom å løfte frem alle de gode hendelsene som skjer i helsetjenesten hver dag. Ved å fokusere på å lære av det som går bra, kan #Råbra bidra til økt resiliens. Resiliens i helsetjenesten betyr blant annet at tjenesten får mer motstandskraft til å tåle endringer, blir mer fleksibel og tilpasningsdyktig.

– #Råbra er et enkelt verktøy for å få tak i alle de gode prestasjonene som gjøres hver dag. Det finnes ikke en definisjon på hva #Råbra er: Det folk opplever er råbra, det ER #Råbra! forteller Marianne Nordhov, barnelege og iniativtaker til prosjektet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Og så er poenget: Hva kan vi lære av dette? At vi kommer litt dypere enn et klapp på skuldra og bra jobba
— Marianne Nordhov

Hvordan fungerer #Råbra?

 1. Hva er fordelen med å ta i bruk #Råbra?
  Metoden er svært effektiv for å synliggjøre de små gode hendelsene som ellers sjelden blir nevnt. Ved å gi ansatte tilbakemelding på den gode jobben de gjør bidrar systemet til at ansatte opplever positive effekter av arbeidet de utfører. #Råbra bidrar til å samle inn smarte løsninger som kan implementeres i daglig drift.
   
 2. Hva er et #Råbra-kort?
  Et #Råbra-kort er en tildeling fra en kollega til en annen. Tildelingen kan være et fysisk kort, ved at man printer ut et #Råbra-kort eller digital, der tildelingen går over et elektronisk system. Etter tildelingen gjøres en refleksjon mellom leder og den/de som fikk kortet med fokus på hva som gikk bra.
   
 3. Når skal man tildele et #Råbra-kort?  
  Når en ansatt ser at en kollega for eksempel løser en utfordring på en smart måte, er en god medarbeider eller viser stort initiativ, kan vedkommende tildele kollegaen sin et #Råbra-kort.
   
 4. Hvordan definerer man om noe er #Råbra?
  Ingenting er for lite og ingenting for stort til å bli formidlet på et #Råbra-kort. Det er du som definerer hva som er #Råbra.
   
 5. Hvordan tildeler man en kollega et #Råbra-kort?
  Hver enkelt organisasjon må selv opprette et system som gjør tildelinger enkelt. Ved UNN gjøres dette ved å fylle ut et digitalt skjema som man finner ved hjelp av en QR-kode. Kollegaen som har gjort noe råbra får dette kortet og den ansatte som fylte ut skjema mottar et takkekort. Det er helt vesentlig å takke medarbeidere for å se og anerkjenne sine kollegaers gode arbeid. De utfylte skjemaene gjennomgås av en gruppe utvalgte ansatte som har dette som oppgave og formidles videre i relevante forum.
   
 6. Hvem bør sitte i en #Råbra-gruppe som skal gjennomgå kortene som kommer inn?
  Svaret på dette spørsmålet vil variere ut fra hvor #Råbra tas i bruk. I en enhet, seksjon eller avdeling bør gruppen bestå av en fra lederteamet, samt representant fra arbeidstakerne. Det viktigste er at gruppen inneholder ansatte som ønsker å arbeide med kvalitetsforbedring.
   
 7. Hvor kommer #Råbra fra?
  #Råbra startet opp ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter inspirasjon fra Learning From Excellence, med et lignende prosjekt som hadde oppstart i Birmingham i England.

Hør Marianne fortelle mer om prosjektet her:

Gastrokirurg.png
Eksempel på #Råbra-kort
Ekempel tildeling fra BUA.png
Eksempel på #Råbra-kort

Slik gjør dere det

– I Råbra-prosjektet på UNN så vi at det var spesielt viktig å ha fokus på å bestemme seg for å starte og være åpen for at veien blir til mens man går. Og at ting tar tid, sier Marianne.

Hun forteller at de største utfordringene er å faktisk utnytte alle læringspunktene som ligger i tildelingene og bruke de aktivt i motivasjon, kvalitet og utviklingsarbeid.

– Vi vil råde  de som tenker å gå i gang med Råbra å være spesielt oppmerksom på at det er svært viktig at medarbeiderne erfarer at det er poeng med dette – at ledere ser potensialet i dette slik at det ikke bare blir en skriftlig form for «bra jobba».

Driverdiagram

I prosjektet på UNN hadde de god erfaring med å bruke driverdiagram da de utviklet og innførte #Råbra. Et driverdiagram er en visuell fremstilling av mål og tiltak som skal bidra til at målet nås i et forbedringsarbeid. Driverdiagrammet brukes til å synliggjøre mål og tiltak på en måte som gjør det lettere å diskutere og prioritere tiltakene.

Driverdiagrammet har tre kolonner og leses fra venstre til høyre: 

 1. 1. resultatmål: hva skal vi oppnå
 2. 2. primære drivere: faktorer som må adresseres for å kunne oppnå resultatmålet 
 3. 3. sekundære drivere: konkrete områder der vi planlegger endringer eller tiltak/endringsideer  vi har grunn til å tro at vil påvirke resultatmålet

Se driverdiagrammet som ble benyttet på UNN:
Driverdiagram for #Råbra på UNN

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Under er eksempler på plakater for #Råbra. Plakatene viser hvilke type prestasjoner som er blitt belønnet med et #Råbra-kort og hvordan man kan fremme dem for avdelingen eller enheten: 

#Råbra-plakat eksempel 1 

#Råbra-plakat eksempel 2

#Råbra-plakat eksempel 3

Artikkel: Lanserer #Råbra! kvalitetsarbeid

Artikkel: "Dæven – i går hadde vi et utrolig bra mottak!"

Ressursside: Learning from Excellence

Podkastepisode av Snakkes med Nakstad: "Råbra – om å evaluere med positivt fortegn"

Mange fikk øynene opp for #Råbra da Marianne Nordhov gjestet Pasientsikkerhetskonferansen 2021. Les mer om konferansen, og se opptak her

Kontakt

Ta kontakt med Marianne Nordhov på [email protected] dersom du har ytterligere spørsmål om #Råbra