Rammeverk for pasient- og brukersikkerhet

Publisert 13/06/2024 Oppdatert 25/06/2024

Rammeverket for pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenestene er et sett av retningslinjer og tiltak som er utviklet for å sikre at pasienter og brukere får trygge og effektive tjenester. Her er et sammendrag av hovedpunktene:

Prinsippene i Nasjonalt faglig rammeverk for pasient- og brukersikkerhet.

 Mål og Visjon

 • Visjon: 
  Helse- og omsorgstjenesten unngår pasientskader som kan forebygges og fanger tidlig opp nye risikofaktorer.
   
 • Mål: 
  Trygt å melde.
  Systematisk læring og forbedring. 
  Færre pasientskader.
MicrosoftTeams-image (49).png
Dette er en oversikt over virkemidler og innsatsområder i rammeverk for pasient- og brukersikkerhet

Nasjonale innsatsområder

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester:
  Det er behov for systematisk kunnskapsstøtte til kommunene og mer forskning i, på og om kommunale helse- og omsorgstjenester, inkludert forskningsinfrastruktur.
  Det vil skje ved Innhenting av data og utvikling av kvalitetsindikatorer.
   
 • Psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling): 
  Behov for et mer sammenhengende system for å sikre kontinuerlig kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, fagutvikling og innovasjon.
   
 • Pasientoverganger:
  Bedre planlegging, tydeligere kommunikasjon og god informasjonsflyt, oppdaterte legemiddellister og oppfølgingsansvar er velkjente faktorer for lav risiko.
  Risiko øker med antall overganger.
 • Riktig legemiddelbruk:
  Det er behov for en mer samordnet og målrettet innsats for å fremme riktig legemiddelbruk. Tiltak kan være en gjennomføringsplan og digitaliseringstiltak.
   
 • Helsetjenesteassosierte infeksjoner:
  Oppdatering av nasjonal strategi mot antibiotikaresistens og handlingsplan for et bedre smittevern med mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratet får hovedansvaret for nasjonal koordinering og oppfølging av rammeverket, i samarbeid med øvrig helseforvaltning gjennom et formalisert samarbeidsorgan

Samarbeidsorganet skal på egnet måte inkludere tjenesten og øvrige relevante interessenter og aktører.

Helsedirektoratet skal, sammen med samarbeidsorganet, utarbeide en årlig statusrapport med nasjonale nøkkeltall og kvalitetsindikatorer, korte omtaler av eksempler på dokumentert virkning på praksis, samt forslag til videre innsats.

Nettsiden til I trygge hender vil speile innholdet i rammeverket i løpet av høsten 2024.

Her kan du laste ned relevante vedlegg:

Nasjonalt faglig rammeverk for pasient og brukersikkerhet (PDF).

Lenke til Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 — Vår felles helsetjeneste Stortingsmelding nr 9