Ny veileder for forebygging av kateterrelaterte infeksjoner

Publisert 16/06/2021 Oppdatert 16/06/2021

Den nye veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, innføring og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer som forebygger infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre (katetre i blodbanen).

Veilederen erstatter den tidligere tiltakspakken for forebygging av infeksjoner ved sentrale venekateter.

– Den nye nasjonale veilederen er utarbeidet på grunnlag av den beste tilgjengelige kunnskapen, og i samarbeid med regionalt kompetansesenter i smittevern (RKS) i Helse Vest, sier Nina Sorknes, intensivsykepleier og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet og forsetter:

– Den inneholder graderte anbefalinger til praksis og viser hvilke prosedyrer man har fulgt for å komme frem til disse rådene, noe som har vært et omfattende arbeid.

Svært alvorlig infeksjon

Intravaskulære katetre omfatter alle typer katetre og kanyler som legges inn i blodbanen for administrering av legemidler, parenteral ernæring, blodprodukter, væske eller trykkmåling. Ved innleggelse av intravaskulære katetre brytes hudbarrieren, og det lages en inngangsport for mikroorganismer. Dette medfører alltid en risiko for infeksjoner.

Blodbaneinfeksjoner (BBI) er alvorlige og ofte livstruende infeksjoner som medfører økt sykelighet og dødelighet samt redusert livskvalitet for pasienten. Bruk av intravaskulære katetre, spesielt sentralvenøse katetre (SVK) kan være årsak til blodbaneinfeksjoner.

– Dette er en av de mest alvorlige typene infeksjon man kan få, og har høy dødelighet. Derfor er det viktig å hindre at sentrale venekatetre blir inngangsporter for infeksjoner, sier Sorknes.

SVK benyttes i stor grad til behandling av pasienter på intensivavdelinger, men også til pasienter inneliggende på ordinære sykehusavdelinger. Oftere enn før brukes SVK nå til å behandle hjemmeboende, for eksempel til immunsvekkede pasienter med kreft.

Det finnes foreløpig ingen nasjonal oversikt over intravaskulære infeksjoner i Norge. Overvåking av denne type infeksjoner er omfattende og krever kompetanse. FHI vurderer muligheter for hvordan en slik overvåking kan etableres på en standardisert måte.

Veilederen som nyttig hjelpemiddel

For å kunne forebygge infeksjoner knyttet til bruk av ulike intravaskulære katetre, bør de infeksjonsforebyggende tiltakene beskrevet i den nye veilederen legges til grunn. Den er nyttig for å utarbeide og oppdatere lokale prosedyrer eller retningslinjer i ulike deler av helsetjenesten.

Helsepersonellet har ansvaret for å bli kjent med prosedyrene og
tilrettelegge for at tiltakene i veilederen implementeres.

Veilederen vil bli oppdatert ved behov.

Se hele veilederen her.

Mer om kateterassosierte infeksjoner her.