Nasjonal handlingsplan styrker innsatsen for pasientsikkerhet

Publisert 28/05/2019 Oppdatert 04/03/2021

Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere pasientskader og uønskede hendelser. Ny "Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring" staker ut kursen for det videre arbeidet.

- Pasientskader er et stort samfunnsproblem og medfører store konsekvenser for pasienter, brukere og deres pårørende. Det kan i verste fall føre til varige skader for enkeltmennesker eller tap av liv. Og det er samfunnsøkonomisk kostbart. Én pasientskade er én for mye, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Nylig la derfor Helsedirektoratet frem "Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring", som skal bidra til en mer målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre tjenester.

- Målet er færre pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, sier helsedirektøren.

Vil styrke evnen til læring og forbedring

Helse- og omsorgstjenesten har de siste årene hatt stor oppmerksomhet på å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten.

- Mye bra er gjort, men vi har fortsatt utfordringer. Det ser vi blant annet ved at tallet på pasienter som har fått påført skade under behandling, har ligget ganske stabilt siden 2012.

Det vil alltid være risiko forbundet med å yte helse- og omsorgstjenester. Vi kan derfor ikke unngå alle pasientskader, men vi kan styrke evnen til læring og forbedring, og forhindre at det samme skjer igjen. Her er det viktig at ledere går i front, utdyper Guldvog.

Viktig lederansvar

Systematisk arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er et ansvar for ledere på alle nivåer.

1.januar 2017 trådte Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten i kraft. Dette er et viktig verktøy både for systematisk styring og ledelse. Handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til at tjenestene kan etterleve kravene i forskriften. Dette gjøres ved å styrke strukturene rundt de virksomhetene som har ansvaret for å imøtekomme kravene og bygge kompetanse innen kvalitetsforbedring i tjenesten.

For å redusere pasientskader vil det også være nødvendig å både iverksette nye og følge opp eksisterende nasjonale satsinger. Arbeidet igangsatt av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24- 7 skal videreføres. I tillegg må vi løfte noen særlige områder, som helsetjenesteassosierte infeksjoner og legemidler.

 - Vi ser også et spesielt behov for å øke og videreutvikle innsatsen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvor det i dag finnes lite faktagrunnlag om antall pasientskader, sier Guldvog.

 Helsedirektøren forklarer at for å redusere pasientskader kreves det en forsterket innsats.

- Vi kan lære av hverandre, og bør derfor styrke nettverk mellom og på tvers av både tjenestene, tjenestenivåene og ulike fagmiljø, avslutter Guldvog.

Saken stod først omtalt på Helsedirektoratets nettside