SAFE-LEAD lederguide

Innhold

HVA

Lederguiden et verktøy for å støtte ledere i deres arbeid med kvalitet og sikkerhetsforbedring i kommunehelsetjenesten.  

Lederguiden er strukturert rundt syv vanlige utfordringer som ledere typisk møter i arbeidet med kvalitetsforbedring: struktur, samhandling og organisasjonspolitikk, kompetanse, kultur, engasjement, fysisk utforming og teknologi, og eksterne krav. Pasient og bruker er plassert i midten for å illustrere at de utgjør kjernen i kvalitetsarbeidet. 

Lederguiden er bygd opp systematisk ved at man følger tre steg. Det første steget handler om å kartlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i arbeidet med kvalitetsforbedring. Steg to gir forslag til konkrete målsettinger knyttet til de syv utfordringene, mens man i steg tre skal utvikle konkrete tiltak og handlingsplaner. 

HVORFOR

Hensikten med guiden er å gi ledere mulighet til å etterleve forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring. Guiden kan hjelpe ledere eller lederteam: 

  • Kartlegge utfordringer og målsettinger i kvalitetsforbedringsarbeidet (jf. § 6 Plikten til å planlegge) 

  • Lage handlingsplan med tiltak (jf. § 7 Plikten til å gjennomføre) 

  • Evaluere framdriften på kvalitetsforbedringsarbeidet, samt identifisere mangler og avvik (jf. § 8 Plikten til å evaluere) 

  • Registrering i guiden sikrer transparent og letter korrigeringsarbeid (jf. § 9 Plikten til å korrigere) 

Guiden legger til rette for at ledere kan reflektere over og stille kritiske spørsmål til egen kvalitetspraksis og i tillegg fungerer som et kommunikasjonsverktøy og begrepsapparat for å diskutere kvalitetsforbedringsarbeidet. 

 

 

 

 

HVORDAN

Ledere og ansatte bør bruke guiden kontinuerlig for å identifisere og gjøre opp status på sine utfordringer og målsettinger. I guiden finner man tips på hvordan man kan jobbe med utfordringene og hvordan man kan vurdere seg selv. Forskerne anbefaler at guiden tas i bruk i felleskap i en ledergruppe, fremfor å komme i gang med den alene, slik at ledere kan spille på hverandre. 

Guiden er tilgjengelig både i papir og elektronisk format. Her kan du klikke deg inn på den elektroniske versjonen av SAFE-LEAD guide.

Det er også satt opp et e-læringsprogram som forklarer hvordan du skal bruke verktøyet.