Svak nedgang i pasientskader

Publisert 29/08/2022 Oppdatert 29/08/2022

I 2021 oppstod det en pasientskade ved 12,8 % av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 13,1 % året før. De hyppigste pasientskadene er relatert til legemidler, postoperativ sårinfeksjon, urinveisinfeksjon og annen infeksjon.

Svak nedgang i pasientskader, men fortsatt flere forbedringsområder blant annet innen legemidler, postoperativ sårinfeksjon, urinveisinfeksjon og annen infeksjon.

 Det viser årets pasientskade-rapport fra Helsedirektoratet.

- Vi ser en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader for alle alvorlighetsgrader samlet i perioden 2012 til 2021. Dette er positivt. Likevel er en pasientskade èn for mye, og målet er en tydeligere nedgang. Brukere og pasienter skal føle seg trygge i møte med helse- og omsorgstjenestene, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Pasientskader relatert til kirurgi og trykksår 
En samlet opptelling av skadetyper knyttet til kirurgi, viser at disse forekom i 4,4 % av alle sykehusopphold i 2021, mot 4,8 % i 2020.  

- Det er derfor god grunn til å konkludere med at helseforetakene og sykehusene fortsatt bør ha fokus på skadene som oppstår ved kirurgi og vurdere om det finnes forbedringspotensialer, sier Torgersen. 

Undersøkelsen viser også at forekomsten av trykksår har hatt en økning over tid. Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nasjonale faglige råd innen trykksår, og dermed videreføre arbeidet som vi har hatt på dette området. 

Pasientskader og covid-19 
De to siste årene har vært sterkt preget av pandemien, og hele helse- og omsorgstjenesten har jobbet aktivt og godt med å forebygge skader knyttet til covid- 19. Slik undersøkelsen gjennomføres i dag, er det svært vanskelig å analysere hvordan covid-19 har påvirket omfanget av pasientskader i 2021.  

Omfattende kostnader ved pasientskader 
Pasientskader er en stor belastning for både pasienter, pårørende og helsepersonell. OECD anslår at kostandene ved behandling av pasientskader er hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet. Tall fra Sverige anslår om lag det samme, og gir indikasjon på at om lag halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som aldri skulle oppstått. 

Om GTT-undersøkelsen 
Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge blitt målt med GTT-metoden. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen. Datagrunnlaget gjør at målingene ikke er egnet til sammenligning mellom helseforetak. 

Pasientskader i Norge 2021-Rapport 

Helsedirektoratets nettsider har samleside for alle GTT-rapporter