Psykologisk trygghet løftet på internasjonal arena

Publisert 24/06/2022 Oppdatert 24/06/2022

Helsedirektoratet holdt en populær sesjon om arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur på International Forum on Quality and Safety in Healthcare, i Gøteborg.

Det har vært en økende bevissthet om både sammenhengen mellom og betydningen av arbeidsmiljø, pasientsikkerhetskultur og pasientsikkerhet. Stadig flere land løfter nå behovet for relevante tiltak. Hvordan dette gjøres i Norge, ble illustrert på en konferanse i Gøteborg.

Konferansen ble arrangert av BMJ og Institute for Healtcare Improvement, hadde over 2000 deltakere. Dette er en av de største konferansene som har oppmerksomhet på hva som fremmer kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Har du lyst å se mer av presentasjonen kan du laste den ned her

Trygge ansatte, gir trygge pasienter

I sesjonen drøftet Joy Buikema Fjærtoft, Kari Annette Os og Ida Waal Rømuld, fra Helsedirektoratet, hvorfor pasientsikkerhetskultur er så viktig for både medarbeidernes helse og trivsel og for pasientsikkerhet og kvalitet. Særlig begrepene "incivility" (ugrei oppførsel) og "infallibility (ufeilbarlighet) ble løftet. Det ble drøftet hva som ligger i begrepene og hvorfor disse har stor betydning som barrierer for god pasientsikkerhetskultur. Det ble også vist hvordan pasientsikkerhetskultur og psykologisk trygghet kan bli integrert i det systematiske arbeidet med arbeidsmiljø. 

Irsk deltaker: Dette er så viktig, temaet berører oss alle

Det ble gitt flere eksempler på hvordan det arbeides med pasientsikkerhetskultur i Norge. Fra Oslo Universitetssykehus fikk vi høre hvordan de bruker kulturplakater som virkemiddel for å skape åpenhetskultur og gode gruppenormer. Vi hørte også fra Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT), et samarbeid mellom UNN og 6 kommuner. For å få til god samhandling har de arbeidet systematisk med å bygge gjensidig tillit og respekt. Det har vært viktig å klargjøre roller, ansvar og forventninger. 

Pasientens mål og perspektiver må stå i sentrum, og vi må ta på alvor spørsmålet Hva er viktig for deg

Siv Hilde Berg, postdoktor SHARE-senteret Universitet i Stavanger, presenterte funn som viser forskjeller mellom psykologisk trygge og utrygge avdelinger, og hvordan dette påvirker suicidale pasienters trygghet. Christina Drewes, assisterende fylkeslege ved Statsforvalteren i Trøndelag, reflekterte over erfaringer med hva som skaper trygge arenaer og en god læringskultur på sin tidligere arbeidsplass ved anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital.

Hør Siv Hilde Berg sitt innlegg her: 

Deltaker: Tydelig faglig fundament, dette påvirker faktisk pasientsikkerheten