Forbedringsprisen 2023 går til arbeid med integrerte helsetjenester for sårbare eldre

Publisert 23/11/2023 Oppdatert 23/11/2023

Forbedringsprisen 2023 tildeles Akershus universitetssykehus HF og kommunene Kongsvinger, Lillestrøm, Nes, Nordre Follo og Ullensaker. De får prisen for sitt arbeid med "Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester (IHT)".  

Årets vinnere av Forbedringsprisen: Bjørn Guldvog delte ut prisen til Anette Melsnes Skogvold (Ahus), Marte Fredriksen (Ullensaker kommune), Siv Anita Westheim (Kongsvinger kommune), Bendik Westlund Hegna (Ahus), Unni Dramstad (Lillestrøm kommune) og Anne Kleven (Nordre Follo kommune). Foto: Helsedirektoratet

- Vi gratulerer vinnerne av årets Forbedringspris med et enestående prosjekt som viser systematisk forbedring i samhandlingen mellom sykehus og kommuner i praksis. Det er svært viktig for å bedre pasientsikkerheten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han delte ut prisen på årets Pasientsikkerhetskonferanse.   

- Det er utrolig stas å få Forbedringsprisen. Det er en anerkjennelse av arbeidet vårt og gir oss en ekstra puff til å stå på videre. Vi håper dette vil føre til til økt oppmerksomhet og bidra positivt inn videreutviklingen og implementeringen av ITH-modellen i helsefellesskapet, sier prosjektleder Anette Melsnes Skogvold fra Ahus. 

Juryens begrunnelse 

Gjennom prosjektet "Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester" (ITH) har sykehus, kommuner og fastleger gått sammen for å sikre at spesielt sårbare pasienter får nødvendige helsetjenester fra ulike instanser til rett tid og på rett måte.   

Tjenestemodellen er "personsentrert", det vil si at den ta utgangspunkt i pasientenes individuelle behov og livssituasjon. Prosjektet har i tillegg utviklet nye digitale verktøy for samarbeid, oppfølging og måling av resultater. Dette er både forbedring og innovasjon, og arbeidet har allerede gitt gode resultater: 

Målinger viser at færre pasienter trenger øyeblikkelig hjelp og døgnopphold enn tidligere, og at flere får forebyggende helsetjenester og dagtjenester. 

Tilbakemeldingene fra pasient og pårørende er også svært gode. De forteller at de har fått mer trygghet, forutsigbarhet, samt innsikt i egen helse.  
Arbeidet har stor overføringsverdi og gir inspirasjon og læring til andre. 

Retter seg mot en sårbar pasientgruppe  

IHT retter seg mot sårbare eldre med sammensatte behov. Pasientgruppen kjennetegnes ved at de har flere samtidige og kroniske sykdommer.  De mottar ofte tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkludert fastlegene. Å samordne tjenester og helseinformasjon for denne pasientgruppen er utfordrende, og små uregelmessigheter kan få store konsekvenser.   

Tett oppfølging av pasienten 

​Prosjektet er opptatt av tett og nær oppfølging av pasientene, og et godt samarbeid med pårørende.  
IHT-teamet består av en sykepleier fra kommunen og fastlege, samt en sykepleier og lege fra Ahus.

Teamet kommer på hjemmebesøk til pasienten for å få en bedre forståelse av behovet for helsehjelp. Etter besøket blir det laget en individuell behandlingsplan. 

Utvikling av et digitalt samordningsverktøy  

Prosjektet IHT har også jobbet med metoder for å systematisk forbedre samhandlingen mellom sykehus, kommuner og fastleger. 

Derfor er det utviklet en egen pakkeforløpsapplikasjon som viser hvilke arbeidsprosesser og frister IHT-teamet skal ivareta. Det hjelper teamet å holde orden i pasientoppfølgingen.  

De har også fått bygd inn automatisk digital varsling til IHT-teamet, slik at de blir mer involverte ved akutte innleggelser på sykehus.   

Tilgjengeliggjøring av helsedata og måling av effekt  

For å måle effekt av tiltakene, er det utviklet et digitalt verktøy som viser forbruket av tjenester før og etter oppstart av IHT-modellen. 

I 2023 blir dette verktøyet videreutviklet i samarbeid med Helse Sør Øst HF, slik at det også kan inkludere data fra NPR og KPR. Dermed får en data fra blant annet legevakt og fastleger, og enda bedre grunnlag for oppfølging og evaluering.     

Tett samarbeid med og til inspirasjon for andre fagmiljøer  

IHT-prosjektet har opprettet et uformelt læringsnettverk og har tett samarbeid med pasientsentrert helsetjenesteteam i Tromsø og Vitality i Vestfold. De har også startet et samarbeid med Drammen sykehus og Drammen kommune. 

- Mitt råd til andre er at en må være nysgjerrig og spørre andre som jobber med liknende utfordringer som en selv. Vi som jobber i helse- og omsorgstjenesten kan kanskje bli bedre til å "stjele" ideer og bruke modeller og verktøy som andre har utviklet, avslutter Anette Melsnes Skogvold. 

Les mer om prosjektet:  

Integrerte helsetjenester (IHT) - Ahus - Helsedirektoratet
Integrerte helsetjenester for sårbare eldre - Kompetansebroen
Integrerte helsetjenester - Akershus universitetssykehus HF (ahus.no)

Om Forbedringsprisen

Prisen er delt ut siden 2014 av I trygge hender 24/7, Helsedirektoratet. Prisen deles ut til team, enkeltpersoner eller ledere i helse og omsorgstjenesten.  

Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen:  

 • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur og brukermedvirkning  
 • Har iverksatt tiltak  
 • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater    

Tidligere vinnere: 

 • 2022: Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms  
 • 2021: FACT Gamle Oslo  
 • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus  
 • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus  
 • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus  
 • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark  
 • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital  
 • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset