Ekspertsamling på måling av pasientskade

Publisert 19/04/2024 Oppdatert 19/04/2024

Omfanget av pasientskader i Norge måles med metoden Global trigger tool (GTT). Nå jobber en ekspertgruppe med å videreutvikle metoden.

Videreutvikling av GTT-metoden.

Det har lenge vært et ønske om å ha en ekspertgruppe av norske klinikere som kan bidra til å tilpasse GTT- metoden best mulig til norsk virkelighet.

-Vi er derfor veldig glade for at vi nå endelig har fått nyopprettet ekspertgruppe. Deltakerne kjenner metoden ut og inn, og skal hjelpe oss med å tilpasse den til dagens medisinske praksis. I tillegg til at undersøkelsene gjennomføres så likt som mulig av alle GTT-team, forteller Ellen Deilkås fra Helsedirektoratet.

Hun har vært medisinskfaglig ansvarlig for undersøkelsen siden den startet.

Gir justert beskrivelse

Ekspertene møttes første gang på Gardermoen i april og blir fulgt opp av møter fremover.

Det var mange spennende faglige diskusjoner, blant annet rundt bruk av triggere og skadetyper og hvordan vi definerer pasientskader i GTT. Resultatet av arbeidet blir en justert beskrivelse av metoden og en oppdatert veileder og opplæring til GTT-teamene.

Deltakere

Gruppen består av ni personer, en lege og to sykepleiere fra Helse Vest, Helse Sør Øst og Helse Nord. Deltakerne har solid erfaring med bruk av GTT-metoden og til vanlig jobber de aktivt med vurdering av pasientskader.

Det er en god balanse mellom de som jobber klinisk og de som jobber for eksempel i en kvalitetsavdeling.

Deltakere:

  • Rune Arild Larsen, Overlege anestesi, Helse Førde/Norsk luftambulanse
  • Gerd Gran, sykepleier, Helse Bergen
  • Isabella Stokka Landmark, sykepleier, Helse Fonna
  • Øystein Svensen, Overlege allmennmedisin/geriatri, Sykehuset Sørlandet
  • Mette Irene Martinsen, sykepleier, Diakonhjemmet sykehus
  • Margrete Ronge, sykepleier, Akershus universitetssykehus
  • Heidi Frostad Sivertsen, seksjonsoverlege gynekologi og obstetrikk, Nordlandssykehuset
  • Kristin Høydahl, kreftsykepleier, Helgelandsykehuset
  • Berit Enoksen, spesialsykepleier, Nordlandssykehuset
GTT ekspertgruppe4.jpg
GTT-ekspertgruppe skal videreutvikle metoden

Om GTT

Omfanget av pasientskader i Norge har blitt målt med Global trigger tool (GTT) metoden siden 2010.

GTT-metoden er en internasjonalt anerkjent og standardisert prosedyre for å gjennomføre strukturert journalundersøkelse ved somatiske sykehusopphold.

GTT-undersøkelsen gir informasjon om alvorlighetsgraden av skadene og hvilke skadetyper som oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar årlig i undersøkelsen.