Prosjekt for å videreutvikle GTT-undersøkelsen innen somatikk

Publisert 04/06/2021 Oppdatert 19/03/2024

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle en kvalitetsindikator for pasientskade målt ved bruk av GTT-metoden og inkludere den i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Helsedirektoratet har derfor opprettet et prosjekt for å videreutvikle GTT-undersøkelsen slik at den kan brukes til å sammenligne omfanget av pasientskader mellom regioner, helseforetak og sykehus.

Omfanget av pasientskader i Norge har vært kartlagt med GTT-metoden siden 2010. Metodens pålitelighet og validitet slik den gjennomføres i dag har blitt diskutert. Den kritiseres fordi det er usikkerhet knyttet til samstemthet både innenfor ett og samme GTT-team over tid og mellom ulike team når det gjelder å identifisere og klassifisere pasientskader. Det skilles ikke på om skaden kunne vært unngått eller ikke.

Små utvalg av pasientopphold granskes og de er uavhengig av størrelse på sykehus. Det er behov for å fremskaffe mer kunnskap om omfang av pasientskader og hvorfor de oppstår.

Prosjektet hovedformål er å videreutvikle GTT-undersøkelsen slik at resultatene fra undersøkelsen skal kunne innlemmes i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Prosjektet skal derfor videreutvikle undersøkelsen slik at resultatene, på en kostnadseffektiv måte, kan benyttes både til lokalt pasientsikkerhetsarbeid og nasjonal sammenligning av forekomsten av pasientskader mellom regionale helseforetak, helseforetak og sykehus. 

Prosjektet består av totalt 6 arbeidspakker der arbeidet med pakkene 1-4 mottar støtte fra Norges Forskningsråd. Nesten alle helseforetak og ideelle sykehus deltar i prosjektet og Norsk Regnesentral har en sentral rolle.

6 arbeidspakker i prosjektet for videreutvikling av GTT-undersøkelsen
De 6 arbeidspakkene i prosjektet med videreutvikling av GTT-undersøkelsen

Arbeidspakke 1 - Variasjon i vurdering av skade (inkludert klassifisering i "undvikbarhet")

Målet for arbeidspakken er å kartlegge graden av variasjon i vurdering av skade mellom de ulike GTT-teamene og innen ett og samme GTT-team over tid. I tillegg skal det utarbeides en anbefaling for hvorvidt det skal innføres en klassifisering av "undvikbarhet". Det skal gjennomføres en systematisk litteraturgjennomgang og gjennomføres forsøk for å estimere variasjon. Prosjektet skal også foreslå nødvendige tiltak for å redusere i variasjon i vurdering av skade.

Arbeidspakke 2 - Antall journaler som skal inngå i GTT-undersøkelsen

Målet for arbeidspakken er å etablere ny metode for journaltrekk. Dette innebærer å utføre en systematisk litteraturgjennomgang, gjennomføre en pilot for å evaluere effekten av å øke antall journaler og konkludere fremtidig løsning.

Arbeidspakke 3 - Nye variabler som skal rapporteres

Målet for denne arbeidspakken er å identifisere hvilke variable det er behov for å samle inn både for å kunne risikojustere estimatet for omfanget av pasientskader og for å kunne fremskaffe en bedre forståelse av hvorfor skader oppstår. Det skal etableres et "bibliotek" over antatte variable basert på eksisterende forskning og gjennomføres et forsøk for å identifisere variable ved statistisk analyse.

Arbeidspakke 4 – Sammenheng mellom omfang av pasientskader og pasientsikkerhetskultur

Målet med denne arbeidspakken er å analysere samvariasjon mellom resultater fra GTT-undersøkelsen og resultater fra HMS-undersøkelsen ForBedring som blant annet kartlegger pasientsikkerhetskulturen.

Arbeidspakke 5 - Innrapportering via NPR

Målet for denne arbeidspakken er at alle data relatert til GTT-undersøkelsen blir registrert via NPR. Dette innebærer å gjennomføre en pilot med 2 HF der vi tester ut innrapportering fra EPJ til NPR, for deretter å inkorporere informasjonen fra GTT-undersøkelsen som obligatorisk del av NPR-melding.

Arbeidspakke 6 - Automatisert søk etter triggere

Målet for arbeidspakken er å utrede mulig innføring av automatisert søk etter triggere i alle HF/RHF. Dette innebærer å kartlegge juridiske og tekniske aspekter, utarbeide et anslag for kostnader for implementering samt anbefale videre prosess.

Overordnet fremdriftsplan for prosjektet

GTT1.png