Implementering

Publisert 26/05/2021 Oppdatert 07/07/2021

Kvalitetsforbedring og implementering henger tett sammen. Kontinuerlig forbedring forutsetter evne til å implementere ny beste praksis, og gjennomføre små og store ideer til endring. God implementeringspraksis er avgjørende for vedvarende forbedring.

På denne siden:

Hva er implementering?

Hvordan implementere?

Læringsnettverk som metode

Hvordan lykkes med implementering?

Planlegge implementeringsprosessen

Rammeverk for implementering

Relevante ressurser om implementering

Hva er implementering?

Implementering er en prosess som består av et sett med spesifikke aktiviteter designet for å sette en aktivitet eller et program med kjente dimensjoner ut i praksis (Fixsen et al 2005). Vi implementerer med ønske om å innføre noe nytt eller kjent slik at det blir ny beste praksis. 

I helsetjenesten handler implementering ofte om å gjøre ny eller kjent kunnskap til ny beste praksis. Implementering kan handle om å innføre endringer lokalt, for eksempel på det enkelte legekontor eller i en enkelt sykehusavdeling. Det kan også handle om å innføre endringer, som nye kunnskapsbaserte fagprosedyrer på tvers av foretak og regioner, eller i eller mellom kommuner. Her kan implementering kobles til teorier om spredning. 

Få en kort introduksjon til implementering i relasjon til kvalitetsforbedring.  

Hvordan implementere?

Hvordan vi implementerer avhenger av hvem som implementerer, hva som skal implementeres, og konteksten det skal implementeres i. Noen endringer er ukompliserte og små. Disse kan i større grad innføres hos alle på en gang.

Andre krever en mer strukturert og gradvis tilnærming. Det kan gjøres gjennom en trinnvis (sekvensiell) tilnærming der endringer fases inn gradvis med tydelig plan for hvem, hvor og til hvilken tid. Det kan også gjøres gjennom mer nettverksbasert tilnærming der flere setter i gang samtidig, koordinert av et implementeringsteam eller tilsvarende. 

Læringsnettverk som metode

Læringsnettverk er en metode for å implementere og spre god praksis og forbedringstiltak på tvers av profesjoner, enheter og organisasjoner. Metoden bygger blant annet på the Breakthrough Series som ble utviklet i 1995 av the Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA.

Læringsnettverk er brukt i større nasjonale satsninger som Gode pasientforløp, reformen Leve hele livet og det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Skal du i gang med læringsnettverk? La deg inspirere av Manual for læringsnettverk.

Hvordan lykkes med implementering

Implementering er en kompleks prosess som avhenger av flere faktorer. Viktige prinsipper det er nyttig å ha med seg er behovet for implementerbare, kunnskapsbaserte intervensjoner, og evne, kapasitet og kompetanse til å gjennomføre implementeringsprosessen og vedlikeholde forbedringene som oppnås.

Implementerbare intervensjoner

Faglig retningslinjer, behandlingsforløp, pasientsikkerhetstiltak osv. utgjør føringer for kunnskapsbasert praksis som skal implementeres i tjenesten. Disse føringene må være implementerbare. Blant annet må det være tydelig hva som er ufravikelig og hva som kan tilpasses lokalt gjennom implementeringsprosessen. 

Verktøyet GLIA er et av flere verktøy for å vurdere implementerbarhet. I 2013 gjorde Flottorp et al en systematisk gjennomgang og i en artikkel beskriver de en sjekkliste over determinanter.

Evne, kapasitet og kompetanse

Like viktig er evnen hos de som skal implementere til å gjennomføre prosessen på en måte som fører til varig endring og ny beste praksis. Her handler det om flere faktorer knyttet til blant annet rammebetingelser, kultur og en systematisk tilnærming til implementeringsprosessen.

MUSIQ er en modell som kan brukes til å vurdere om forutsetninger for å lykkes med forbedringsarbeid er tilstede.

Planlegge implementeringsprosessen

  • Har vi en plan for hvem, hvor mange og hvilke deler av enheten som vil bli involvert, inkludert fordeling av ansvar?
  • Hva må vi ha på plass for at en endring skal vare? (f.eks. standardisering, målesystemer, tilstrekkelig ressurser på riktig sted, plan for opplæring av nye og gamle ansatte)
  • Har vi en plan for hvordan vi skal følge opp at endringene varer? (f.eks. et etablert måle– og feedback system, fast plan for gjennomgang/audit)

Et nyttig verktøy for deg som skal implementere i egen virksomhet, er sjekkliste og plan for implementering

På generelt grunnlag er det noen viktige forutsetninger som det er nyttig for virksomheter å gjøre seg kjent med. Implementering krever støtte fra ledelse og andre støttefunksjoner, og forankring er en viktig nøkkel for å lykkes. Dette krever at vi er oppmerksomme på, forstår og kan håndtere de menneskelige sidene ved å skulle gjennomføre endringer i praksis. 

Vellykket implementering krever tilpasninger eller endringer i noen av virksomhetens støtteprosesser. Dette inkluderer blant annet å etablere eller tilpasse et målesystem slik at de inkluderer målingene for det aktuelle området, system for dokumentasjon, endringer i skriftlige prosedyrer og rutiner, opplæring av ansatte, endringer i ansettelsesprosessene, med mer.

Hør mer om å identifisere interessenter og endringsprosesser.

Et eksempel på hvordan lykkes med å innføre endringer fra ernæringspraksis.

Rammeverk for implementering 

Det finnes mange rammeverk for hvordan gå systematisk til verks for å implementere. Hvilken du bruker avhenger av behov og omfang av hva som skal implementeres. 

Fixsen et al (2005) beskriver en modell som gir en god forståelse av hva som skjer i implementeringsprosesser, og hva du bør være oppmerksom på når du skal sette i gang et endringsarbeid. 

Kunnskap-til-handling-modellen er et rammeverk som kan brukes til å omsette forskningsbasert kunnskap til klinisk praksis. Dette er et rammeverk som er et godt supplement til modell om kunnskapsbasert praksis. 

Når du skal jobbe med kvalitetsforbedring og implementering av endringer på egen arbeidsplass, er Forbedringsmodellen og Modell for kvalitetsforbedring er nyttige rammeverk for å implementere endringer i den enkelte virksomhet.  

Relevante ressurser om implementering

Forskning på implementering gir nyting innsikt i og erfaring fra god implementeringspraksis. På Helsebiblioteket og Universitetsbiblioteket vil du kunne finne oppdatert kunnskap.

Norsk nettverk for implementeringsforskning (NIMP) har som mål å samle alle som er interessert i implementeringsforskning og implementeringskunnskap for å dele forskningsbasert implementeringskunnskap.

Videoer relevant for implementering og forbedring av kunnskapsbasert praksis.