Digitalisering og pasientsikkerhet (del 2)

Publisert 13/09/2023 Oppdatert 13/09/2023

Lisbeth Normann er utdannet spesialsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap og ledelse. I Helsetilsynet jobber hun med utviklings- og prosjektoppgaver i helsetjenesten. Blant annet med Helsetilsynets eldresatsing. Lisbeth har bred erfaring med ledelse i privat og offentlig virksomhet, fra spesialisthelsetjenesten og fagforening (NSF) og som statssekretær helse- og omsorgsdepartementet.

Elin Thygesen er professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og faglig leder for Senter for e-helse. Hun har forsket på pasienters og helsepersonells erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger, samt barrierer for informasjons- og arbeidsflyt. De siste årene har hun vært involvert i ulike innovasjonsprosjekter som har hatt søkelys på hvordan teknologiløsninger kan støtte personer med utviklingshemming i å skaffe eller beholde arbeid, hvordan teknologi kan bidra til bedre samarbeid mellom frivillige og offentlige helsetjenester, og hvordan teknologi kan brukes til å forebygge eller lindre ensomhet blant sårbare grupper i befolkningen. Konsekvensene av økende digitalisering i samfunnet og hvordan man kan hindre digital utestenging er et sentralt tema i nyere prosjekter.

Bjørn Anton Graff er sivilingeniør og har PhD fra Radiumhospitalet. Han har bakgrunn som forsker og leder i Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, OUS og Vestre Viken. Bjørn Anton er nå forsknings- og innovasjonsansvarlig i Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. De siste to årene har han vært prosjektleder for å ta i bruk kunstig intelligens i bildediagnostikken.

Erik Granberg har bakgrunn som intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved intensivenhet i spesialisthelsetjenesten. Klinisk spesialist i intensivsykepleie. Han har bred erfaring med opplæring, veiledning og undervisning. Erik har kompetanse fra implementering og bruk av kliniske IKT-verktøy, inkludert journal- og kurvesystemer. Han skrev masteroppgaven sin i helseinformatikk med "Treghet og lang responstid i kliniske systemer" som tema. I Helsetilsynet jobber han som seniorrådgiver på avdeling for operativt tilsyn. 

Tone Blørstad er utdannet bioingeniør. I Helsetilsynet jobber hun med tilsyn med virksomheter som håndterer materiale til transplantasjon og transfusjon, blant annet ved blodbanker. I tillegg jobber Tone med tilsyn med IKT-systemer i helse- og omsorgstjenesten for å finne ut om virksomhetene gjør nok for å avdekke og følge opp risiko for svikt i pasientbehandlingen ved bruk av IKT.