Pasientsikkerhetskonferansen

Norges største møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Her er programmet for dag 1, torsdag 21. november.

Sammen
om pasient- og brukersikkerhet!


I møtet mellom den som mottar og den som gir helsehjelp er det to eksperter i rommet; pasienten/ brukeren kjenner seg selv og hva som er viktig for hen, og ansatte i helse- og omsorgstjeneste bidrar med sin faglige kunnskap og erfaring.

Hvordan kan vi sammen få til å virkelig involvere pasient og brukere som likeverdige partnere? Ledelse er en av faktorene som tydeligst viser sammenhengen mellom hvordan pasient- og brukersikkerhetsarbeid prioriteres og hvilke struktur og kultur som finnes for dette arbeidet i en organisasjon. Med disse temaene åpner vi Pasientsikkerhetskonferansen 2024. Velkommen!

 

 

 

 

Plenum

Programmet varer fra 10:00-13:00 inkludert en pause. Innleggene i plenum sendes digitalt. 

Åpning av Pasientsikkerhetskonferansen

Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpner årets pasientsikkerhetskonferanse.

 

 

Plenumssalen

Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre kommer til konferansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tittel kommer

Douglas Eby

Stilling Vice President, Medical Services Division, Southcentral Foundation, USA 

Hva skal han snakke om?

Doug kommer til å fortelle oss om hvordan man, med hovedfokus på pasientperspektivet og innovasjon, kan forandre primærhelsetjenesten fra grunnen av. 

Om foredragsholder

Douglas er visepresident for medisinske tjenester ved Southcentral Foundations Nuka System of Care, som har vunnet Malcolm Baldrige-prisen 2 ganger. Doug er både lege og leder, og har gjort omfattende arbeid med Institute for Healthcare Improvement og andre organisasjoner rundt Triple Aim, Accountable Care Organizations (ACOs), Patient Centered Medical Homes, helhetlig systemtransformasjon, arbeidsstyrke, kulturell kompetanse, helsemessige forskjeller og andre emner. Hans foredrag og konsulentarbeid inkluderer arbeid over hele USA, Canada og deler av Europa og Sør-Stillehavet. Douglas har brukt mer enn 20 år på å støtte lederskapet for Alaska Native mens de skapte et svært innovativt integrert omsorgssystem som har forbedret helseutfallene i befolkningen betydelig. I tillegg til sin medisinske grad fra University of Cincinnati i Cincinnati, Ohio, har han en mastergrad i folkehelse fra University of Hawaii. 

 

11.15-12.00
Pause
00.00-00.00

Tittel kommer

Jannicke Mellin-Olsen

Stilling: Anestesilege, Bærum sykehus 

Hva skal hun snakke om på pasientsikkerhetskonferansen?

På Pasientsikkerhetskonferansen skal hun snakke om hvor viktig det er at hele hierarkiet fra minister til helsearbeidere i front fremmer åpenhet og tillit både mellom oss som arbeider i tjenesten, og i møtet med pasienter og pårørende. Hun vil dele sine erfaringer med oss som lege «på gulvet», men også som pasient og pårørende. Jannicke Mellin-Olsen har et brennende engasjement for pasientsikkerhet, både fra en leges perspektiv, men også som pasient og pårørende. 

Kort om foredragsholder

Jannicke Mellin-Olsen har en lang og innholdsrik karriere bak seg. Hun er praktiserende anestesilege ved Bærum sykehus. Hun har hatt mange roller i internasjonale anestesiologiforeninger, inkludert president i World Federation of Societies of Anaesthesiologists og sekretær i European Society of Anaesthesiology and Intensive Care. Da hun var president i European Board of Anaesthesiology, var hun drivkraften bak Helsinkideklarasjonen for pasientsikkerhet og anestesiologi, som har fått verdensomspennende tilslutning etter lanseringen i 2010. Hun er globalt anerkjent for sitt engasjement innen pasientsikkerhet og sitter bl.a. i styret for Patient Safety Movement Foundation som det første medlemmet utenfor USA. I tillegg har hun vært med i WHOs arbeid med verdens pasientsikkerhetsdag. UKOM trekker også på hennes kompetanse gjennom refleksjonspanelet. Hun er klinikktillitsvalgt ved Bærum sykehus for Overlegeforeningen og har hatt mange verv i Legeforeningen i mer enn 30 år. Jannicke ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for norsk klinisk samfunnsmedisin i 2021. 

Parallellsesjoner

Du kan delta på to parallellsesjoner i tidsrommet kl. 14.00-17.00.

14.00-15.15

Digital legemiddelhåndtering i kommunen

Helsedirektoratet

Kommunene opplever i dag mangler i sine fag- og samhandlingsløsninger. Det er utfordringer med utdaterte systemer som ikke er tilpasset en klinisk hverdag, manglende samhandlingsfunksjonalitet, løsninger som ikke er godt nok implementert, for mye manuelt arbeid og fraværende digitalisering. Dette skaper utfordringer i legemiddelhåndteringskjeden og pasientsikkerheten. Det er stort behov for å digitalisere legemiddelområdet, og kommunal sektor trenger bedre tilgang på funksjonalitet som støtter helsepersonell i legemiddelhåndteringen.

I denne sesjonen ser vi nærmere på utHdigitafordringsbildet og ulike initiativ og tiltak som pågår. Du vil blant annet få høre om KS sitt arbeid med å kartlegge behov, anbefalte prioriteringer innen digital legemiddelhåndtering og hvordan KS jobber for å støtte kommunene. Du vil også få høre om status og erfaringer med pasientens legemiddelliste og sentral forskrivningsmodul kommunal helse- og omsorgssektor og om Helsetilsynet sitt tilsyn med bruk av medisindispensere i kommunene.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få innsikt i utfordringer og behov for digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
 • Få innsikt i hvilke tiltak som pågår.
 • Lære om hvordan digitalisering og teknologi kan påvirke pasientsikkerheten.

Målgruppe:

Ledere, ansatte og rådgivere i kommunal helse- og omsorgstjeneste er primærmålgruppe. Sesjonen er også relevant for ansatte og ledere i spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen og kunnskapsmiljøer.

14.00-15.15

Brukermedvirkning - Hvordan få det til i praksis?

Sykehuset i Vestfold

Denne parallellsesjonen vil motivere deg til å gjøre brukermedvirkning til en sentral del ved utvikling av tjenestene. Vi utforsker noen praktiske metoder som gjør det mulig å innhente brukerens perspektiv og gjøre dem om til konkrete forbedringer. Gjennom praktiske eksempler, fra både kommune og sykehus, vil du få inspirasjon til å bygge en kultur for medvirkning på din arbeidsplass. Velkommen til en reise for å skape tjenester som virkelig møter brukernes ønsker og behov!

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få en bedre forståelse for hvorfor brukerens perspektiv er viktig.
 • Få kunnskap om praktiske kvalitative- og kvantitative metoder for å innhente brukerinnsikt og omsette denne til forbedring av tjenester.
 • Få inspirasjon til å jobbe med brukermedvirkning på eget arbeidssted.

Målgruppe:

Sesjonen er særlig relevant for ledere og rådgivere som jobber med tjenesteutvikling.

 • Mona Wike
  Kvalitetsrådgiver
  Sykehuset i Vestfold
 • Henrikke Bulow
  Leder
  Ungdomsrådet Sykehuset i Vestfold
 • Johanne Langklep
  Nestleder
  Ungdomsrådet Sykehuset i Vestfold
 • Christian Reissig
  Klinikksjef psykisk helse og avhengighet
  Sykehuset i Vestfold
 • Johnny Advocaat
  Direktør for kvalitet og utvikling
  Sykehjemsetaten Oslo kommune
14.00-15.15

A3 - En metode for problemløsning

Universitetssykehuset Nord-Norge

Vi bruker mye tid og ressurser på brannslukking og tiltak som vanskelig lar seg gjennomføre eller ikke har den ønskede effekt. Det finnes imidlertid verktøy som kan bøte på dette. A3 tar utgangspunkt i forbedringssirkelen, og følger man denne «oppskriften» er en sikret en systematisk gjennomføringsplan for alle faser i et forbedringsarbeid. I sum utgjør A3 en huskeliste så vel som en prosjektskisse, en rapportmal og en gjennomføringsplan. Best utbytte får du av verktøyet dersom du jobber sammen i et mindre forbedringsteam og sammen med pasient eller brukere. Dette forbedringsverkstedet guider deg gjennom alle delene av dette verktøyet.

Ved å delta i denne sesjonen, vil du...

 • Få en grundig gjennomgang av A3 som problemløsningsverktøy.
 • Kunne prøve ut i praksis hvordan du kan bruke A3 som en del av forbedringsinnsatsen lokalt.
 • Få en forståelse for hvordan du kan knytte A3 til nyttige verktøy og metoder i eget forbedringsarbeid.

Målgruppe: 

Denne sesjonen passer til alle.

14.00-15.15

Å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet gir god pasientsikkerhet

Bransjeprogram IA sykehus

Nyere forskning viser at arbeidsmiljøet påvirker pasientsikkerheten og sykefraværet i helse- og omsorgssektoren. Alt fra hvor vi plasserer utstyr til hvordan vi kommuniserer med hverandre har betydning for pasientsikkerheten og kvaliteten i tjenesten. Videre påvirker arbeidsmiljøfaktorer den enkeltes jobbengasjement, mestring, helse og sykefravær. Å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet kan derfor gi en rekke gevinster. 

Ved å delta i denne sesjonen, vil du...

 • Bli introdusert for funnene fra Arbeidsforskningsinstituttets følgeforskning: Hva hemmer, og hva fremmer et godt arbeidsmiljøarbeid i sykehus. Hvilke resultater gir arbeidet med Der skoen trykker?
 • Få innsikt i medarbeidernes blikk på hvor skoen trykker og hva som fungerer godt i sykehus?
 • Lære om et konkret eksempel fra et sykehus som har fulgt metodikken over tid. Hva har de gjort, og hva slags betydning har det hatt for pasientsikkerheten og sykefraværet?

Målgruppe:

Ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere i sykehus; studenter; helsemyndigheter; prehospitale tjeneste og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

 • Cecilie Aronsen Opdan
  Programleder
  Bransjeprogram IA i sykehus
 • Mette Jørgensen
  Spesialrådgiver, leder innsatsteamet
  Bransjeprogram IA i sykehus
 • Gunhild Vorren Søndergaard
  Spesialrådgiver
  Spesialrådgiver IA Bransjeprogram/Innsatsteamet
14.00-15.15

Gode pasientforløp for personer med kognitiv svikt i sykehus

Helsedirektoratet

Sykehusinnleggelser er ment å forbedre helsen vår, men sykehus som ikke er tilpasset mennesker med demens eller kognitiv svikt, kan i ytterste konsekvens bidra til å forverre disse pasientenes helsetilstand. Gode pasientforløp kan sikres gjennom grunnleggende kompetanse hos personalet, blant annet om kognitiv svikt, demens og delirium - inkludert pasientgruppens erfaringer fra sykehusinnleggelser, samt hensiktsmessig organisering, tilpassede rutiner og bruk av evidensbaserte verktøy. Vi vil gi eksempler på forbedringsarbeid som er gjort på tre sykehus og diskutere hvordan vi kan jobbe systematisk med evaluering av tiltak. 

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få en økt forståelse for utfordringer som møter personer med kognitiv svikt i sykehus.
 • Få kjennskap til tiltak som kan bidra til gode pasientforløp for denne gruppen.
 • Få innsikt i metoder for systematisk evaluering av om tiltak som iverksettes faktisk fører til bedring.

Målgruppe: 

Primærmålgruppen er ledere, rådgivere og helsepersonell som arbeider med helsetjenester til eldre i sykehus. Sekundærmålgruppen er personell i kommunen som har en rolle i pasientforløp for svekkede eldre med liten "reservekapasitet". Sesjonen er også relevant for pasienter og pårørende.

 • Marte Mellingsæter
  Geriater, Geriatrisk avdeling
  Akershus universitetssykehus
 • Anne Rita Øksengård
  Forskningssjef
  Nasjonalforeningen for folkehelse
 • Nina Mickelson Weldingh
  Akershus universitetssykehus
 • Bendik Westlund Hegna
  Akershus universitetssykehus
 • Anne Marie Mork Rokstad
  Sykepleier og fagsjef kognisjon og demens
  Nasjonalt senter for aldring og helse
 • Petter Lave Thornam
  Viseadm. og fagdirektør
  Harladsplass Diakonale Sykehus
 • Irmelin Smith Eide
  Leder for prosjektet Demensvennlig sykehus
  Harladsplass Diakonale Sykehus
 • Elin Saga
  Prosjektleder for «Et personsentrert forløp for skrøpelig eldre ved Sykehuset i Vestfold»
  Sykehuset i Vestfold
14.00-15.15

Hvordan skal vi slutte å gjøre det som ikke virker og redusere det vi gjør for mye av?

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Helse Nord RHF

I denne sesjonen vil vi snakke om helsetjenester med lav helsegevinst og om overforbruk av helsetjenester. Vi må redusere bruken av slike helsetjenester - av pasientsikkerhetsgrunner og fordi vi må bruke våre ressurser bedre. Hvordan kan vi redusere slik aktivitet? Vi vil presentere pågående nasjonale og lokale prosjekter som kan gi deg inspirasjon og verktøy i ditt arbeid.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få kunnskap om helsetjenester med lav helsegevinst.

 • Få presentert mulige tiltak for å slutte å gjøre det som ikke virker.

 • Høre mer om overforbruk av helsetjenester og tiltak for å redusere dette.

Målgruppe:

 • Fastleger
 • Sykehus
 • Utdanningssektor
 • Studenter
 • Helsemyndigheter
 • Pasienter, brukere og pårørende
14.00-15.15

Legeskvis mellom beste praksis og godt nok – Fører sanksjonsfrykt til «ukloke valg»?

Den norske legeforening

Det forventes at helsetjenestene våre utvikles og forbedres kontinuerlig. Myndighetene har styrket innsatsen på flere områder, både gjennom analyser av alvorlige hendelser, utvikling av nasjonale faglige retningslinjer og detaljerte krav og bestillinger til helsetjenestene. Helsepersonell beskriver i økende grad et dilemma i å innfri detaljerte faglige krav i sin kliniske hverdag, når disse samtidig oppleves som dårlig fundert, unyttige, og i verste fall skadelige. Er pasienten i økende grad en bestiller av helsetjenester, og er fastlegens rolle som «portvakt» og bidragsyter til kloke valg på vikende front? Samtidig er det stor oppmerksomhet omkring det som går galt i helsetjenesten. Frykt for sanksjoner og stigmatisering kan medføre overdiagnostikk og overbehandling.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få vite hvordan normerende produkter slik som retningslinjer og veiledere utvikles.
 • Drøfte hvordan nasjonale standarder bidrar til økt kvalitet og redusert variasjon i tjenestene.
 • Utforske sammenhengen mellom tilsyn, sanksjonsfrykt og overdiagnostikk.

Målgruppe:

Helsepersonell med behandleransvar, leger, psykologer, men også beslutningstakere og ledere.

14.00-15.15

Matvert: Bedre og tryggere matomsorg og frigitt tid til pleiepersonell

Helsedirektoratet

Tilstrekkelig mat- og ernæringsfaglig kompetanse er viktig både for å sikre at maten er trygg og for at man skal kunne yte god matomsorg på institusjon. Erfaringer fra kommuner som har matvert som bindeledd mellom kjøkken og avdeling viser at beboere får et bedre og tryggere mattilbud, mindre matsvinn, bedre hygiene, mer ro rundt måltidene, bedre matlyst og dermed redusert feil- og underernæring, og sist men ikke minst, avlastning av pleiepersonell. Sesjonen vil løfte fram matvertens rolle, kompetanse og organisering. Du vil få gode eksempler og perspektiver fra matverten selv, kokk, klinisk ernæringsfysiolog, annet helsepersonell, ledere og fagorganisasjoner.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få kjennskap til hva en matvert er og hvilken kompetanse en matvert bør ha.
 • Få kunnskap om hvordan matvertordninger kan bidra til bedre matomsorg og pasientsikkerhet.

Målgruppe:

 • Pasienter, brukere og pårørende
 • Sykehjem og andre institusjoner
 • Sykehus
 • Utdanningssektor
 • Studenter
 • Helsemyndigheter

 

14.00-15.15

NUKA – 25 years of community driven transformation: remarkable clinical, cost, and happiness achievements

Southcentral Foundation, USA

This session will be held in English.

Healthcare rethought and recreated on what the people using the system say works. When, where and how THEY want it based on what matters to them. Immediacy, trusting relationships, whole person, shared responsibility, strong care coordination, benchmarked clinical excellence, family wellness, built on giving and receiving story. Sometimes called "one of the best healthcare systems anywhere" nationally and internationally. Several thousand staff supporting hundreds of thousands Alaska Native customer-owners built on co-creation, learning organization, and capable infrastructure – continually evolving over 25 years. Better outcomes, happier people and lower total cost – this is the "triple aim" achieved, sustained, and continually evolving.

Learning objectives:

 • What a full-scale successful community-driven healthcare system design looks like – and current ongoing efforts.
 • How to build a passionate, energized, aligned workforce.
 • How to create a true learning organization with capability for continual change.

 

I denne parallellsesjonen forteller Doug Eby hvordan Southcentral Foundation er bygget opp i Alaska. Sesjonen gir inspirasjon til å følge opp flere av utfordringene som preger oss i Norge og som er beskrevet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Forebygging og oppmerksomhet på helse, mestring og funksjon er bare noe av det som vektlegges i dette systemet. I tillegg er helsetjenesten i Alaska brukerstyrt. Prinsippene for dette blir du kjent med gjennom plenumsinnlegget og denne sesjonen vil gi deg mer håndfaste grep for å utvikle hele systemet. Det er også en spennende sesjon for deg som ønsker å arbeide med relasjonen til brukere og få mer ut av tjenestene vi tilbyr.

Målgruppen:

Denne sesjoner passer til alle.

 • Doug Eby
  Vice President, Medical Services Division
  Southcentral Foundation, USA
15.45-17.00

Nasjonal satsing på riktig legemiddelbruk

Helsedirektoratet

I Nasjonal helse og samhandlingsplan har regjeringen lansert et nasjonalt faglig rammeverk for bedre pasient- og brukersikkerhet, hvor riktig legemiddelbruk er ett av fem nasjonale innsatsområder. Med dette som utgangspunkt har Helsedirektoratet fått i oppgave å utarbeide, følge opp og koordinere en nasjonal gjennomføringsplan for riktig legemiddelbruk. Du vil i denne sesjonen høre om dette arbeidet. I tillegg kan du bli inspirert av Haraldsplass diakonale sykehus som satser på tverrfaglig samarbeid mellom klinisk farmasøyt, sykepleier og geriater i legemiddelpoliklinikk. Ved hjelp av dialog med pasient og fastlege jobber de for riktigere legemiddelbruk hos pasienter med mistenkte legemiddelrelaterte problemer.

I denne sesjonen vil du også ta del i nylansering av nettsiden trappned.no. Trappned.no skal være en støtte til fastleger ved rekvirering av vanedannende legemidler, spesielt ved behov for nedtrapping.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få kjennskap til Helsedirektoratets arbeid med innsatsområdet riktig legemiddelbruk

 • Høre om relevante tiltak og verktøy som kan bidra til å redusere risiko for pasientskader grunnet feil legemiddelbruk.

Målgruppen:

 • Pasienter, brukere og pårørende
 • Sykehjem og andre institusjoner
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
 • Fastleger
 • Legevakt
 • Sykehus
 • Utdanningssektor
 • Studenter
 • Helsemyndigheter
 • Kirsti Bjerke Sæthre
  Seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
 • Trude Cecilie Mellingsæter
  Haraldsplass diakonale sykehus
 • Marit Stordal Bakken
  Haraldsplass diakonale sykehus
 • Ingvild Vatten
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
15.45-17.00

Der ingen kunne se at samvalg kunne skje

Samvalgssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge

Samvalg får frem pasientens personlige preferanser og bygger helsekompetanse. Det gir grunnlag for gode beslutninger, mestring og god pasientbehandling. Men hvordan kan vi legge til rette for samvalg i praksis?

I denne sesjonen skal vi se på hva samvalg er og hva det ikke er. Vi vil vise konkrete eksempler og erfaringer fra klinisk hverdag. Vi tegner drømmesykehuset der samvalg er en realitet. Du får mulighet til å øve og prøve: Når og hvordan kan du praktisere samvalg?

Sesjonen vil bli gjennomført som en workshop.

Ved å delta i denne sesjonen vil du:

 • Få innsikt i hvorfor personlige preferanser er avgjørende for gode beslutninger.
 • Få inspirasjon og ideer til å innføre og praktisere samvalg.
 • Bli kjent med hva den nyeste forskningen viser.

Målgruppe:

Denne sesjonen passer for alle.

15.15-17.00

Hvordan bygge forbedringskompetanse?

Et samarbeid mellom flere aktører

Det finnes mange utfordringer i hverdagen. Denne parallellsesjonen setter søkelyset på hvordan kvalitetsforbedrings-kompetanse kan være en del av løsningen for tiden framover.

 • Universitetet i Oslo bygger slik kompetanse gjennom Klok-programmet (Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring) for medisinerstudenter. Vi stiller spørsmålet hvordan hjelper dette brukere og pasienter?
 • Haukeland universitetssykehus ved Psykiatrisk klinikk ser på egen virksomhet med et systemperspektiv. Kunnskap er nøkkel til systematisk forbedring. Vi får et innblikk i klinikkens forbedringsreise og hvordan det økte fokuset og kompetansen utgjør en forskjell for pasientsikkerheten.
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester på Agder har utviklet forbedringsagent- og veilederutdanning sammen med Sørlandet sykehus. Deres arbeid for å styrke kommunenes kompetanse i kvalitetsforbedring har mange gode eksempler. Hva gjør det for de som benytter helse- og omsorgstjenester og ikke minst, hvorfor virker det?

Dette er en interaktiv sesjon og eksemplene vil vise kompetansebygging som du kan lære og bruke til utvikling i din virksomhet.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Bli inspirert til å utvikle din virksomhet.
 • Bli utfordret til å reflektere over utvikling i egen virksomhet.
 • Bli presentert med gode eksempler og ressurser du kan bruke i kompetansebygging og eget forbedringsarbeid.

Målgruppe:

Denne sesjonen passer for alle.

 

 • Lise Mørkved Helsingen
  Førsteamanuensis
  Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • Brede Aasen
  Klinikk direktør, Psykiatrisk klinikk
  Haukeland universitetssjukehus
 • Trond Bergan Solholm
  Rådgiver, Psykiatrisk klinikk
  Haukeland universitetssjukehus
 • Olga Rugsland Espegren
  Virksomhetsleder
  USHT Agder
 • Elida Grøsle Henriksen
  Rådgiver
  USHT Agder
 • Anders Vege
  Seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
15.45-17.00

Når det som ikke skal skje, allikevel skjer. Hvordan forbereder vi oss? Del 1: Forberedelse av medarbeidere for mestring av uønskede hendelser

Helsedirektoratet

Forberedelse er viktig for å mestre kritiske situasjoner. Denne sesjonen viser hvordan du kan sette sammen et kort seminar for medarbeidere slik at de blir bedre rustet til å håndtere uønskede hendelser. Vi bygger på innhold i en kommende guide fra Helsedirektoratet om ivaretakelse etter uønskede hendelser. Sesjonen er «learning by doing». Vi illustrerer fremgangsmåten gjennom et interaktivt mini-seminar. Temaene inkluderer:

- Kunnskap om uønskede hendelser og normalreaksjoner og mestringsstrategier.

- Refleksjon om tidligere erfaringer og hvordan en selv ønsker å bli møtt i en slik situasjon.

- Betydningen av kollega- og lederstøtte, og en åpen og lærende kultur.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Lære om hvilke temaer det er viktig å ha med i et medarbeiderseminar.
 • Få innspill om hvordan skape et trygt læringsmiljø for deltakerne.

Målgruppe:

Spesielt relevant for ledere i helse- og omsorgstjenesten, HR og bedriftshelsetjeneste, ansatte som har ansvar for opplæring, kollegastøtteordninger, fagutvikling og lignende.

 • Joy Buikema Fjærtoft
  Organisasjonspsykolog, prosjektleder
  Helsedirektoratet
15.45-17.00

Spesialisering og fragmentering - Hva betyr det for helsetjenester til eldre?

Helsetilsynet

Helsetilsynets eldresatsing er en fireårig plan som blant annet innebærer å samle tilsynserfaringer om helse- og omsorgstjenester, analysere, vurdere, gi anbefalinger og gjennomføre tilsyn. Fokuset er rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Denne sesjonen dreier seg om spesialisthelsetjenesten. 

Helsetilsynet har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag basert på tilsynserfaringer og dialog med helsepersonell og har kommet med anbefalinger. Vi oppsummerer i seks risikoområder hvordan eldre og skrøpelige pasienter blir behandlet, ivaretatt og fulgt opp i spesialisthelsetjenesten.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Få kjennskap til Helsetilsynet og statsforvalternes tilsynserfaringer, funn og kunnskap om syke eldres situasjon i spesialisthelsetjenesten.
 • Bli kjent med anbefalte tiltak.
 • Få presentert hva spesialisthelsetjenesten kan forvente av tilsynsmyndigheten fremover.

Målgruppen:

Denne sesjonen passer for alle.

 • Sjur Lehmann
  Direktør
  Helsetilsynet
 • Mari Dahl Schlanbusch
  Seniorrådgiver
  Helsetilsynet
 • Hilchen Thode Sommerschild
  Seniorrådgiver
  Helsetilsynet
15.45-17.00

Tverrfaglig samarbeid og bærekraft

Helsedirektoratet

Personell og tjenester skal samarbeide med hverandre når brukerne trenger det. Her er det viktige gevinster å hente, først og fremst for brukerne, men også for tjenestene. Å innarbeide tverrfaglig samarbeid og teamarbeid som grunnleggende arbeidsform er viktig i møte med en stadig økende andel målgrupper som trenger bistand fra flere. Personer med behov for helhetlig oppfølging trenger den faglige merverdien som ligger i interaksjonen mellom personell fra ulike faggrupper.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Lære om hva tverrfaglig samarbeid innebærer i praksis.
 • Lære om nytten av tverrfaglig samarbeid som arbeidsform, for både brukerne og tjenestene.

Målgruppen:

Denne sesjonen passer til alle.

15.45-17.00

Riktig behandling og omsorg for pasienter med begrenset forventet levetid

Helsedirektoratet

Innhold kommer.

15.45-17.00

Helsefelleskapene - Et samarbeid blir aldri sterkere enn det svakeste ledd

Helsedirektoratet

I denne sesjonen vil du få høre nyeste forskning om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Forskere vil formidle om rapid response system (RRS) i sykehus, og implementeringsutfordringer i to ulike hjemmetjenestesoner.

Representanter fra helsefelleskapet i Østfold med sykehus, kommuner, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og utdanningssektor vil formidle om sin felles satsning om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. Resultatene viser til trygge ansatte som mestrer krevende situasjoner, lederstøtte og adekvate tiltak og kontinuerlig overvåking som sikrer forsvarlig pasientbehandling.

KI og digital transformasjon vil påvirke hvordan vi jobber, og vi vil presentere utvalgte løsninger som kan støtte helsepersonell i effektiv pasientbehandling og overvåking i akutte situasjoner.

Ved å delta i denne sesjonen vil du...

 • Høre mer om rapid respons systems i sykehus.
 • Få innsikt i implementeringsforståelse i hjemmetjenesten.
 • Få presentert et eksempel på strukturert og enhetlig handlignsberedskapskompetanse i helsefelleskapene.
 • Høre mer om KI og digital transformasjon.

Målgruppe:

 Ledere, fagpersoner og helsepersonell som jobber i sykehus, kommuner, USHT eller utdanningssektoren. 

Festmiddag

Det arrangeres festmiddag på The Qube torsdag 21. november. Påmelding er nødvendig. 
 
Det blir en kveld med en smakfull 2-retters overraskelse på runde bord og underholdning utover kvelden. 

Vi gleder oss til å se deg og dine kollegaer kl.19:30 i foajeen til en frisk og alkoholfri aperitiff.

Dørene til salen åpner kl. 20:00.

Dresscode: Årets konsept annonseres senere ...