Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Bli med på Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, 24. og 25. november

Meld deg på her

Dag 2

Parallellsesjoner

Pasientsikkerhetsdagen 2022 (1).png
 

 

08.30-11.30

F15: Implementering - Hva skal til for at kunnskap omsettes til ny praksis?

 • Læring
 • Ledelse

Hvorfor er det så vanskelig å få ny praksis fra innovasjonsprosesser og kvalitetsforbedring til å vare? Hva skal til for at kunnskap omsettes til ny praksis?

I denne sesjonen vil du få innsikt i hva implementeringsforskningen sier om dette, høre eksempler fra endringsprosesser i praksis og erfaringer med systematisk implementering for å oppnå vedvarende forbedringer. Det vil bli anledning til å diskutere konkrete implementeringsutfordringer fra egen praksis.

Denne sesjonen passer best for ledere, klinikere og ressurspersoner som jobber med forbedrings- og implementeringsprosesser.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha innsikt i oppdatert kunnskap innenfor implementeringsfeltet
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom systematisk forbedring og implementering
 • Bli inspirert til å jobbe systematisk med implementering

Denne sesjonen arrangeres av Nettverk for implementeringsforskning.

Innledere

 • Cecilie Varsi
  PhD, Visedekan for forskning og entreprenørskap
  Universitetet i Sørøst-Norge, Styremedlem Nettverk for Implementeringsforskning
 • Dagfinn Mørkrid Thøgersen
  PhD, Fagdirektør i utviklingsavdeling ungdom
  Nasjonalt utviklingssenter for barn og ungdom, Styremedlem Nettverk for Implementeringsforskning
08.30-11.30

F16: Resiliens - å lære av det som går bra

 • Læring
 • Ledelse

Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på? Resiliens er en tilnærming hvor man studerer suksessfulle hendelser og prosesser og prøver å forklare hva som skal til for at ting går godt. Resiliens i helsetjenesten betyr blant annet at tjenesten får mer motstandskraft til å tåle endringer, blir mer fleksibel og tilpasningsdyktig.

#Råbra er et avvikssystem med positivt fortegn som går ut på å samle inn tilbakemeldinger om godt arbeid og godt medarbeiderskap for så å systematisere og analysere disse for læring og inspirasjon. #Råbra kan bidra positivt i kulturbygging gjennom å løfte frem alle de gode hendelsene som skjer i helsetjenesten hver dag. Ved å fokusere på å lære av det som går bra, kan #Råbra bidra til økt resiliens. 

Dette er en workshop der deltakerne vil bli introdusert for ulike metoder og blir kjent med læringsverktøy som kan bidra til å sette fokus på hva det er som går bra og hvorfor.

Denne sesjonen passer best for ledere på alle nivåer.

Etter endt sesjonen vil du

 • Ha innsikt i hva resiliens er og hva som kjennetegner resiliente organisasjoner?
 • Kjenne til #Råbra konseptet
 • Kjenne til ulike verktøy som kan bidra i arbeidet med å  lære av det som går bra

Denne sesjonen arrangeres av Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger (SHARE-senteret) og Universitetssykehuset i Nord Norge. 

Innledere

 • Cecilie Haraldseid-Driftland
  postdoktor
  SHARE-senteret
 • Hilda Bø Lyng
  førsteamanuensis
  SHARE-senteret
 • Marianne Nordhov
  overlege, barne- og ungdomsavdelingen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
08.30-11.30

F17: Hvordan lykkes med helhetlig, koordinerte og trygge pasientforløp?

 • Brukermedvirkning
 • Læring

Vi vet at pasienter utsettes for stor risiko i overgangene mellom tjenester og behandlere, og at det å planlegge sammen med pasienten er viktig. Denne parallellsesjonen handler om forbedringsarbeid som viser hvordan vi kan lykkes med helhetlige og gode pasientforløp. Sesjonen vil omhandle bruk av metodikk basert på hva som virker, og hvordan brukerens preferanser er en del av pasientforløpet. Det blir innledere fra kommuner, sykehus og Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp.

Sesjonen vil være workshopbasert, passer for alle og krever ingen særlige forberedelser.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha innsikt i erfaringsbasert og forskningsbasert forbedringsarbeid for å systematisere gode pasientforløp.
 • Kjenne til gode eksempler på hvordan brukerne kan involveres i eget pasientforløp

Denne sesjonen arrangeres av Anders Vege, fagleder FHI og Sigrid J. Askum, fagleder KS. 

Innleder(e) annonseres nærmere. 

08.30-11.30

F18: Stor forbedring i små organisasjoner - Hvordan skape entusiasme for endring

 • Læring
 • Ledelse

Alle i helse- og omsorgstjenesten jobber kontinuerlig med å forbedre seg, men hvordan forbedringsarbeid gjennomføres vil avhenge av kontekst. SKIL samarbeider med flere kommuner om kvalitetsforbedring i allmennlegetjenesten, og har lang erfaring med dette i kontekst av små og ofte sårbare organisasjoner.

Denne sesjonen skal vise hvordan kvalitetsseminarer lagt til rette av kommuneoverleger og SKIL kan engasjere legevirksomhetene og introdusere effektive forbedringsaktivitetene, og samtidig trekke inn samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. Du vil bli introdusert til kunnskap om forbedring av praksis, få innblikk i erfaringer fra både kommune og fastleger, og høre mer om temaer for slike kvalitetsseminarer som gode pasientforløp hos kronisk syke.

Denne sesjonen passer best for alle som arbeider i eller med små organisasjoner, fastleger, kommunale ledere, kommuneoverleger, avtalespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og tannleger  

Etter endt sesjon vil du:

 • Ha innsikt i hvordan kommunen kan støtte kvalitetsforbedring i små organisasjoner som fastlegekontorene
 • Kjenne til hvilke tiltak som er vist effektive for å forbedre tjenestetilbudet i kommunen

Denne sesjonen arrangeres av Senter for kvalitet i legetjenester i samarbeid med Legeforeningens utvalg for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Innledere

 • Tor Carlsen
  faglig rådgiver, lege
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
 • Roger Veiby
  seniorrådgiver
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
 • Ingeborg Johannessen
  kommuneoverlege
  Drammen kommune
 • Signe Flottorp
  forskningssjef
  Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Mona Alvestad
  seniorrådgiver
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
 • Cato Innerdal
  Kommuneoverlege
  Molde
 • Guro Steine
  Kommunelege
  Fredrikstad
 • Nicolas Øyane
  daglig leder
  Senter for kvalitet i legetjenesten (SKIL)
08.30-09.45

F19: FACT – bedre tjenester til personer med psykisk lidelse og rusproblematikk

 • Læring

Mennesker som har rus og psykiske lidelser trenger et godt og integrert behandlings- og oppfølgingstilbud. I denne sesjonen forteller Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter hvordan de har oppnådd gode resultater gjennom bruk av FACT-modellen. Dette er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med behov for langvarige og sammensatt oppfølging.

Sesjonen gjennomføres som en workshop der erfaringer rundt innføring og tilpasning av en nederlandsk tjenestemodell blir presentert, etterfulgt av en debatt om utfordringer og muligheter i den eksisterende modellen. Samtalen vil dreie seg om betydningen av helhetlig oppfølging og hva som skjer når nasjonale anbefalinger går på tvers av erfaringer fra praksis.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha fått en forståelse for hva FACT modellen er
 • Innblikk internasjonal og norsk forskning

Denne sesjonen arrangeres av FACT Gamle Oslo. FACT gamle Oslo vant forbedringsprisen i 2021

Innleder(e) annonseres nærmere. 

10.15-11.30

F20: Pasientsikkerhet i skjæringspunktet mellom barnevern og helsevesen

 • Læring

Mer informasjon kommer. 

08.30-09.45

F21: Forebygging av underernæring – oppdatert kunnskap og erfaringer fra praksis

 • Læring

Underernæring er fremdeles en stor utfordring for pasientsikkerheten, og flere tilsyn viser fortsatt avvik på ernæringsoppfølging. Nye reviderte og forenklede retningslinjer ble lansert i mars, men mer må til for å sikre at retningslinjene faktisk tas i bruk.

I denne sesjonen vil du vil få oppdatert kunnskap på området og kjennskap til hva som er nytt i retningslinjen, herunder nytt og forenklet verktøy for å vurdere risiko for underernæring. Du vil få høre om oppfølging av tiltak i den nasjonale ernæringsstrategien for eldre, litt om kvalitetsindikatorer på ernæringsområdet og ikke minst møte representanter som har erfaring med ernæringsarbeid i tjenestene. Det vil bli presentert gode eksempler på hvordan man jobber med kvalitetsforbedring og kompetanseheving for å sikre en individtilpasset mat- og ernæringsoppfølging.

Etter endt sesjon vil du

 • Få innsikt i hvordan de reviderte retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring kan bidra til bedre pasientsikkerhet 
 • Bli inspirert av gode eksempler fra praksis innen systematisk ernæringsarbeid

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.

Innledere

 • Guro Berge Smedshaug
  Seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
 • Ingvild Paur
  forskningsansvarlig
  Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
 • Elise Husevåg
  seniorrådgiver og klinisk ernæringsfysiolog
  Trifrid, organisasjonsutvikling og endring
 • Hege Berntzen
  rådgiver og sykepleier
  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)
 • Stephan Ore
  leder
  Lovisenberg Omsorgs forbedringsnettverk
 • Ida Marlen Fjæreide
  kvalitets- og fagutviklingssykepleier
  Maribu Sykehjem og Marie Treschow Sykehjem
 • Maiken Bjerke Larsen
  sykepleier, daglig leder
  Marie Treschow Sykehjem
 • Brita Haugum
  seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
 • Elena Sandgathe
  sykepleier og seniorrådgiver
  stab for strategi og samhandling ved Haraldsplass Diakonale sykehus
10.15-11.30

F22: Skjæringspunkter mellom smittevern og pasientsikkerhet

 • Læring
 • Ledelse

Infeksjoner utgjør en stor andel av registrerte pasientskader. Tradisjonelt har smittevern og pasientsikkerhetsarbeid samme mål, men benytter til tider ulike metoder for å identifisere skader og infeksjoner. I denne sesjonen utforsker vi forholdet mellom smittevern og pasientsikkerhet.

Er alle helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) en pasientskade? Hvordan har smittevern tradisjonelt vært organisert, og hvordan har utviklingen av pasientsikkerhetskulturen påvirket organiseringen og utviklingen av faget? Hvor er skjæringspunktene mellom infeksjonskontrollprogram med prosedyrer og infeksjonsovervåking, og sjekklistene som benyttes innen pasientsikkerhetskulturen?

Infeksjonsforekomst i helsetjenesten overvåkes ved bruk av insidens- og prevalensovervåking, og innen pasientsikkerhetsmetodikken benyttes Global Trigger Tool (GTT). Hva er forskjellene og likhetene, hva måles med de ulike metodene og hva kan man benytte dataene til? Nasjonal veileder for forebygging av postoperative sårinfeksjoner og revidert sjekkliste for trygg kirurgi - hva er felles og hvordan utfyller de hverandre?

Sesjonen passer for ledere og ansatte på alle nivåer. Den er særlig interessant for personer med ansvar eller interesse innen smittevern.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha kunnskap om organiseringen av smittevernet i helsetjenesten og hvilke krav som stilles gjennom gjeldende lover og forskrifter med mer
 • Kjennskap til hvordan pasientsikkerhetskulturen har påvirket organiseringen og utvikling av retningslinjer innen smittevern i Norden
 • Ha kjennskap til forskjeller og likheter mellom GTT og insidens- og prevalendovervåking av HAI
 • Ha kjennskap til ny nasjonal veileder for forebygging av POSI og Sjekklisten for trykk kirurgi

Denne sesjonen arrangeres av Folkehelseinstituttet. 

Innledere

 • Hans Jørn Kolmos
  professor, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi
  Odense Universitetshospital
 • Christian Tappert
  overlege, forbedringsrådgiver
  Fødeavdelingen, St Olavs Hospital
 • Anita Wang Børseth
  seniorrådgiver
  Seksjon for Resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
08.30-09.45

F23: Ledere som kulturbyggere – utfordringer og mulige løsninger

 • Ledelse

Denne sesjonen handler om hvordan ledere kan tilrettelegge for gode samtaler og prosesser for å få andre perspektiver på utfordringer og mulige løsninger. I sesjonen vil du få kjennskap til konkrete utviklingsprosesser der ledere har fokusert på psykologisk trygghet, betydningen av ulike organisasjonskulturer og samhandlingen mellom profesjoner, og samarbeidet tett med mange aktører.

Dette inkluderer andre ledere på ulike nivå, medarbeidere innad i og på tvers av organisasjoner, så vel som på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten for å levere bedre helsetjenester. Eksemplene spenner vidt fra ulike deler av helsesektoren og fra ulike deler av landet for å representere mangfold.

Alle som er tilstede på sesjonen vil involveres i oppgaver som bidrar til deling av refleksjoner og få mulighet til å stille spørsmål/kommentere. Denne sesjonen passer for ledere på alle nivå.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha kunnskap om hvordan ledere kan tilrettelegge for gode samtaler og prosesser for å få andre perspektiver på utfordringer og mulige løsninger
 • Ha kjennskap til konkrete utviklingsprosesser der ledere har fokusert på psykologisk trygghet, betydningen av ulike organisasjonskulturer og samhandlingen mellom profesjoner, og andre aktører.
 • Ha kjennskap til metoder og verktøy for å få til gode samtaler, erfaringsdeling, refleksjon og konstruktiv meningsbrytning

Denne sesjonen arrangeres av Professor Bjørn-Erik Mørk, Handelshøyskolen BI. 

Innleder

 • Bjørn-Erik Mørk
  professor
  Handelshøyskolen BI
10.15-11.30

F24: Kompetanse - en forutsetning for god pasientsikkerhet

 • Læring
 • Ledelse

Alle virksomheter skal sikre nødvendig kunnskap og kompetanse hos medarbeidere. I denne sesjonen gjør vi et dypdykk i viktigheten av strategisk kompetanseplanlegging på systemnivå for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og faglig forvarlighet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi vet fra tidligere kunnskapsinnhenting at ledere kan ha et stort lederspenn i den kommunale omsorgstjenesten. Det blir mye brannslukking, fragmentert organisering fra dag til dag og lite tid til planlegging på sikt som integreres i strategisk kompetanseplanlegging. I denne sesjonen presenterer gode eksempler på hvordan jobbe med dette i praksis, fra flere innfallsvinkler og nivåer i ledelse og klinisk praksis.

Sesjonen passer for alle, og er særlig interessant for ledere og andre med ansvar for å utvikle, vedlikeholde og ta i bruk rett kompetanse. Sesjonen gjennomføres som presentasjon med interaksjon.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha fått mer kjennskap til sammenheng mellom kompetanse og pasientsikkerhet
 • Fått innsikt i bærekraftig tjenesteutvikling og bedre kvalitet gjennom kompetanseutvikling og helhetlig planlegging.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innledere

 • Inger Marethe Egeland
  kommunalsjef for helse og velferd
  Flekkefjord kommune
 • Stephan Ore
  seniorrådgiver
  Lovisenberg Omsorg AS
 • Linda Brørs
  assisterende direktør og kvalitetssjef
  Lovisenberg Omsorg AS
 • Bjørn Erik Mørk
  professor
  Handelshøyskolen BI
08.30-09.45

F25: Knust - hvordan ivareta helsepersonell etter uønskede hendelser? Dypdykk i kollegastøtte

 • Læring
 • Kultur

En pasientskade er en stor belastning for helsepersonalet som er involvert. Vi skal i denne sesjonen presentere Helsedirektoratets arbeid så langt med utvikling av faglige råd for ivaretakelse av medarbeidere etter uønskede hendelser og ta et dypdykk i temaet kollegastøtte.

Medvirkende i sesjonen er:

 • Lotte Dyrbye, University of Colorado, tidligere Mayo Clinic, om sammenhengen mellom medisinske feil og utbrenthet, og organisatoriske modeller for kollegastøtte
 • Kristin Osland Lexow, Undersøkelseskommisjonen, om Ukoms ferske rapport om kollegastøtte.
 • Karin Rø, Legenes forskningsinstitutt og Villa Sana, og Tone Bovim, RVTS Øst, medlemmer i arbeidsgruppen for Ivaretakelse av helsepersonell etter uønskede hendelser, om arbeidet med faglige råd for kollegastøtte.
 • Sesjonen retter seg mot ledere, helsepersonell og ansatte innenfor Kvalitet, HR, HMS og Bedriftshelsetjeneste.

Ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende er tema for sesjonen rett etter denne. Her vil det være dypdykk i å si unnskyld etter feil behandling. Sesjonen retter seg mot ledere, helsepersonell og ansatte innenfor Kvalitet, HR, HMS og Bedriftshelsetjeneste.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha dypere innsikt i hvordan organisere kollegastøtte.
 • Ha kjennskap til helhetsbildet for ivaretakelse etter uønskede hendelser

 

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Innleder

 • Joy Buikema Fjærtoft
  organisasjonspsykolog og prosjektleder
  Helsedirektoratet
 • Lotte Dyrbye
  Senior Associate Dean of Faculty and Chief Well-being Officer
  University of Colorado
 • Kristin Osland Lexow
  seniorrådgiver
  Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • Karin Rø
  Seniorforsker
  Legenes forskningsinstitutt og Villa Sana
 • Tone Bovim
  spesialrådgiver
  RVTS Øst – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
10.45-11.30

F26: Si unnskyld – hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse

 • Brukermedvirkning
 • Ledelse

Hvis du som leder eller kliniker ikke allerede har vært involvert i en uønsket hendelse som har ført til skade, så er sannsynligheten stor for at det vil skje. Hva gjør du da og hvordan kan du håndtere situasjonen på best mulig måte?

I denne parallellsesjonen vil du få gode råd for hvordan du på en strukturert måte kan håndtere situasjonen. For eksempel kan en ektefølt unnskyldning ha stor betydning for pasienter, brukere og pårørende. Åpen og god kommunikasjon er helt avgjørende i hele prosessen og sesjonen vil gi råd for når en unnskyldning bør gis, hvordan den bør gis, og hvem som bør framsi den.

I sesjonen presenteres også kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med utvikling av nasjonale faglig råd for ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende etter uønskede hendelser. Sesjonen passer for alle, og det blir lagt til rette for å drøfte og dele egne erfaringer.

Etter endt sesjon vil du

 • Lære om trinnene og elementene i god ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende etter uønskede hendelser.
 • Lære om hvordan involvere pasienter, brukere og pårørende i læring etter uønskede hendelser

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

 • Siri Wiig
  leder
  SHARE-senteret
 • Olav Røise
  Seniorrådgiver
  Ortopedisk klinikk, Oslo Universitetssykehus
08.30-09.45

F27: Risiko i overgangene - hva kan helsefelleskapene bidra med?

 • Ledelse
 • Kultur

Når pasientene flyttes mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, står pasientsikkerheten i fare. Helsefelleskapene kan – hvis gjort riktig – bidra til en bedre dialog mellom ulike nivåer. Regjeringen har blant annet oppfordret helsefelleskapene om å drøfte hva som kjennetegner en vellykket kultur for samarbeid. I denne sesjonen skal vi blant annet utforske hvordan helsefelleskapene kan bidra til en mer felles planlegging for god kvalitet og trygge og sikre tjenester. 

Sesjonen passer særlig for ledere på alle nivå og klinikere /rådgiver som jobber med eller er interessert i samhandling og gode pasientforløp.

Sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Mer informasjon og innleder(e) annonseres fortløpende. 

Plenum

Plenumsprogrammet varer fra kl 12.30 – 14.30

Vi har to jobber: å gjøre jobben og å forbedre den

Amar Shah
 • Kultur
 • Ledelse

Hva ligger i utsagnet "Vi har to jobber: å gjøre jobben og å forbedre den" og hvordan få folk til å virkelig innlemme dette inn i en hektisk hverdag? Kontinuerlig forbedring er et ansvar vi alle har, og skal være et prinsipp som ligger integrert i hele helse- og omsorgstjenesten. Men da må forholdene være lagt til rette for det. Vi får høre hvordan vi kan hjelpe mennesker - både ledere, ansatte og brukere - til å endre tankesettet sitt slik at forbedringer oppleves som en naturlig del av hverdagen. 

Amar Shah er Chief Quality Officer ved East London NHS Foundation trust og National improvement lead for mental health ved Royal College of Psychiatrists. Han vil beskrive hva de har gjort for å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring og hvordan legge til rette for at ledere og medarbeidere får til forbedring i praksis.

 • Amar Shah
  Chief Quality Officer og National improvement lead for mental health
  East London NHS Foundation Trust, Royal College of Psychiatrists

Samtale: Kultur kan forbedre pasient- og brukersikkerheten radikalt – men hvordan og hvilken innsats kreves?

 • Kultur
 • Ledelse

Ansvaret for trygge og sikre tjenester ligger hos hele helse- og omsorgstjenesten, men selv om alle ansatte har to jobber - har de bare to hender. Pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og pasient- og brukersikkerhet henger sammen. OECD rapporten fra 2020 uttaler at "culture is cure". Kan kultur være den utløsende faktoren som gir oss faktiske forbedringer og får oss nærmere trygge og sikre tjenester for alle?

Hvordan fungerer det, og hvordan skal vi få det til? Sammen med helse- og omsorgsministeren skal vi få høre fra noen som får dette til i praksis.

Øvrige paneldeltkere annonseres nærmere. 

 • Ingvild Kjerkol
  helse- og omsorgsminister
 • Heidi Ugreninov
  leder for Anestesi, intensiv og operasjonsavdelingen
  Bærum sykehus

Utdeling av Forbedringsprisen 2022

 • Læring

Helse- og omsorgsministeren deler ut Forbedringsprisen 2022. Prisen går til enkeltpersoner, team eller ledere som har fått til forbedringer i helse- og omsorgstjenesten. Hvert år får vi inn en rekke nominerte kandidater som har jobbet med pasient- og brukersikkerhet, forløp og samhandling, eller pasientsikkerhetskultur. Her er det flere som virkelig har endret og forbedret egen praksis og oppnådd resultater. La deg inspirere og feire sammen med oss!

 • Ingvild Kjerkol
  helse- og omsorgsminister
 • Vinner av Forbedringsprisen 2022

Årets vinner av Forbedringsprisen

 • Læring

Vinneren av Forbedringsprisen 2022 forklarer og viser hvordan de fikk det til. Hvilke konkrete mål og tiltak ble satt i gang og hvilke forbedringer og målbare resultater kom de i mål med?

Innleder(e) er en overraskelse! 

 • Årets vinner av Forbedringsprisen

Trygge ansatte gir trygge tjenester – Hvordan ta vare på vår viktigste ressurs?

LiseLotte Dyrbye
 • Kultur
 • Ledelse

De ansatte er vår viktigste ressurs og selve gullet på arbeidsplassen. Det jobber hver dag for å gi alle en god og trygg behandling og oppfølging. Samtidig står de ofte i utfordrende situasjoner og opplever et høyt arbeidspress. Et godt og trygt arbeidsmiljø er en forutsetning for at ansatte skal kunne gjøre en så god jobb som mulig. Vi får høre hvordan fremragende arbeidsplasser jobber for å ta vare på de ansatte, for trygge ansatte gir trygge pasienter.

 • LiseLotte Dyrbye
  Senior Associate Dean and Chief Well-being Officer
  University of Colorado School of Medicine