Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Bli med på Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Meld deg på her

Dag 2

Parallellsesjoner

Pasientsikkerhetsdagen 2022 (1).png
 

 

08.30-11.30

F15: Implementering - Hva skal til for at kunnskap omsettes til ny praksis?

 • Læring
 • Ledelse

Hvorfor er det så vanskelig å få ny praksis fra innovasjonsprosesser og kvalitetsforbedring til å vare? Hva skal til for at kunnskap omsettes til ny praksis?

I denne sesjonen vil du få innsikt i hva implementeringsforskningen sier om dette, høre eksempler fra endringsprosesser i praksis og erfaringer  med systematisk implementering for å oppnå vedvarende forbedringer. 

Denne sesjonen passer best for

Ledere, klinikere og ressurspersoner som jobber med forbedrings- og   implementeringsprosesser.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha innsikt i oppdatert kunnskap innenfor implementeringsfeltet
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom systematisk forbedring og implementering
 • Bli inspirert til å jobbe systematisk med implementering

Denne sesjonen arrangeres av Nettverk for implementeringsforskning.

Innleder(e) annonseres nærmere.

08.30-11.30

F16: Resiliens - å lære av det som går bra

Flere innledere
 • Læring
 • Ledelse

Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på? Resiliens er en tilnærming hvor man studerer suksessfulle hendelser og prosesser og prøver å forklare hva som skal til for at ting går godt. Resiliens i helsetjenesten betyr blant annet at tjenesten får mer motstandskraft til å tåle endringer, blir mer fleksibel og tilpasningsdyktig.

#Råbra er et avvikssystem med positivt fortegn som går ut på å samle inn tilbakemeldinger om godt arbeid og godt medarbeiderskap for så å systematisere og analysere disse for læring og inspirasjon. #Råbra kan bidra positivt i kulturbygging gjennom å løfte frem alle de gode hendelsene som skjer i helsetjenesten hver dag. Ved å fokusere på å lære av det som går bra, kan #Råbra bidra til økt resiliens. 

Dette er en workshop der deltakerne vil bli introdusert for ulike metoder og blir kjent med læringsverktøy som kan bidra til å sette fokus på hva det er som går bra og hvorfor.

Denne sesjonen passer best for ledere på alle nivåer.

Etter endt sesjonen vil du

 • Ha innsikt i hva resiliens er og hva som kjennetegner resiliente organisasjoner?
 • Kjenne til #Råbra konseptet
 • Kjenne til ulike verktøy som kan bidra i arbeidet med å  lære av det som går bra

Denne sesjonen arrangeres av Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Universitetet i Stavanger (SHARE-senteret) og Universitetssykehuset i Nord Norge. 

Innledere

 • Cecilie Drifteland-Haraldreid
  postdoktor
  SHARE-senteret
 • Siri Wiig
  leder
  SHARE-senteret
 • Hilda Bø Lyng
  førsteamanuensis
  SHARE-senteret
 • Marianne Nordhov
  overlege, barne- og ungdomsavdelingen
  Universitetssykehuset i Nord-Norge
08.30-11.30

F17: Hvordan lykkes med helhetlig, koordinerte og trygge pasientforløp?

 • Brukermedvirkning
 • Læring

Vi vet at pasienter utsettes for stor risiko i overgangene mellom tjenester og behandlere, og at det å planlegge sammen med pasienten er viktig. Denne parallellsesjonen handler om forbedringsarbeid som viser hvordan vi kan lykkes med helhetlige og gode pasientforløp. Sesjonen vil omhandle bruk av metodikk basert på hva som virker, og hvordan brukerens preferanser er en del av pasientforløpet. Det blir innledere fra kommuner, sykehus og Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp.

Sesjonen vil være workshopbasert, passer for alle og krever ingen særlige forberedelser.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha innsikt i erfaringsbasert og forskningsbasert forbedringsarbeid for å systematisere gode pasientforløp.
 • Kjenne til gode eksempler på hvordan brukerne kan involveres i eget pasientforløp

Denne sesjonen arrangeres av Anders Vege, fagleder FHI og Sigrid J. Askum, fagleder KS. 

Innleder(e) annonseres nærmere. 

08.30-11.30

F18: Stor forbedring i små institusjoner - Hvordan skape entusiasme for forbedring

Flere innledere
 • Læring
 • Ledelse

Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten jobber kontinuerlig med å forbedre seg, men hvordan forbedringsarbeid gjennomføres vil avhenge av kontekst. Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) samarbeider med kommuner om kvalitetsforbedring i fastlegetjenesten. Sesjonen skal vise hvordan virkemidler som kvalitetsseminarer lagt til rette for av kommuneoverleger og SKIL, kan engasjere fastlegekontorene og introdusere effektive forbedringsaktiviteter, og samtidig trekke inn samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten

Denne sesjonen passer best for alle som arbeider i eller med små organisasjoner, fastleger, kommunale ledere, kommuneoverlege, avtalespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, og tannleger.

Etter endt sesjon vil du:

 • Ha innsikt i hvordan kommunen kan støtte kvalitetsforbedring i små organisasjoner som fastlegekontorene
 • Kjenne til hvilke tiltak som er vist effektive for å forbedre tjenestetilbudet i kommunen

Denne sesjonen arrangeres av Senter for kvalitet i legetjenester i samarbeid med Legeforeningens utvalg for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Innledere

 • Tor Carlsen
  lege
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
 • Roger Veiby
  seniorrådgiver
  Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL)
 • Ingeborg Johannessen
  kommuneoverlege
  Drammen kommune
08.30-09.45

F19: FACT – bedre tjenester til personer med psykisk lidelse og rusproblematikk

 • Læring

FACT gamle Oslo vant forbedringsprisen i 2021 og vil følge opp dette med en egen sesjon. Tema og innledere kommer.

08.30-09.45

F20: Pasientsikkerhet i skjæringspunktet mellom barnevern og helsevesen

 • Læring

Mer informasjon kommer. 

08.30-09.45

F21: Forebygging av underernæring – oppdatert kunnskap og erfaringer fra praksis

 • Læring

Underernæring er fremdeles en stor utfordring for pasientsikkerheten, og flere tilsyn viser fortsatt avvik på ernæringsoppfølging. Nye reviderte og forenklede retningslinjer ble lansert i mars, men mer må til for å sikre at retningslinjene faktisk tas i bruk.

I denne sesjonen vil du vil få oppdatert kunnskap på området og kjennskap til hva som er nytt i retningslinjen, herunder nytt og forenklet verktøy for å vurdere risiko for underernæring. Du vil få høre om oppfølging av tiltak i den nasjonale ernæringsstrategien for eldre, litt om kvalitetsindikatorer på ernæringsområdet og ikke minst møte representanter som har erfaring med ernæringsarbeid i tjenestene. Det vil bli presentert gode eksempler på hvordan man jobber med kvalitetsforbedring og kompetanseheving for å sikre en individtilpasset mat- og ernæringsoppfølging.

Etter endt sesjon vil du

 • Få innsikt i hvordan de reviderte retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring kan bidra til bedre pasientsikkerhet 
 • Bli inspirert av gode eksempler fra praksis innen systematisk ernæringsarbeid

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.

Innleder(e) annonseres nærmere.

10.15-11.30

F22: Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner

 • Læring

Denne sesjonen arrangeres av Folkehelseinstituttet. 

Mer informasjon kommer. 

F23: Ledere som kulturbyggere – utfordringer og mulige løsninger

Bjørn-Erik Mørk, Handelshøyskolen BI
 • Ledelse

Denne sesjonen handler om hvordan ledere kan tilrettelegge for gode samtaler og prosesser for å få andre perspektiver på utfordringer og mulige løsninger. I sesjonen vil du få kjennskap til konkrete utviklingsprosesser der ledere har fokusert på psykologisk trygghet, betydningen av ulike organisasjonskulturer og samhandlingen mellom profesjoner, og samarbeidet tett med mange aktører.

Dette inkluderer andre ledere på ulike nivå, medarbeidere innad i og på tvers av organisasjoner, så vel som på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten for å levere bedre helsetjenester. Eksemplene spenner vidt fra ulike deler av helsesektoren og fra ulike deler av landet for å representere mangfold.

Alle som er tilstede på sesjonen vil involveres i oppgaver som bidrar til deling av refleksjoner og få mulighet til å stille spørsmål/kommentere

Denne sesjonen passer best for

Ledere på alle nivå

Etter endt sesjon vil du

 • Ha kunnskap om hvordan ledere kan tilrettelegge for gode samtaler og prosesser for å få andre perspektiver på utfordringer og mulige løsninger
 • Ha kjennskap til konkrete utviklingsprosesser der ledere har fokusert på psykologisk trygghet, betydningen av ulike organisasjonskulturer og samhandlingen mellom profesjoner, og andre aktører.
 • Ha kjennskap til metoder og verktøy for å få til gode samtaler, erfaringsdeling, refleksjon og konstruktiv meningsbrytning

Denne sesjonen arrangeres av Professor Bjørn-Erik Mørk, Handelshøyskolen BI. 

Innleder

 • Bjørn-Erik Mørk
  professor
  Handelshøyskolen BI
10.15-11.30

F24: Kompetanse - en forutsetning for god pasientsikkerhet

 • Læring
 • Ledelse

Alle virksomheter skal sikre nødvendig kunnskap og kompetanse hos medarbeidere. I denne sesjonen gjør vi et dypdykk i viktigheten av strategisk kompetanseplanlegging på systemnivå for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og faglig forvarlighet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi vet fra tidligere kunnskapsinnhenting at ledere kan ha et stort lederspenn i den kommunale omsorgstjenesten. Det blir mye brannslukking, fragmentert organisering fra dag til dag og lite tid til planlegging på sikt som integreres i strategisk kompetanseplanlegging. I denne sesjonen presenterer gode eksempler på hvordan jobbe med dette i praksis, fra flere innfallsvinkler og nivåer i ledelse og klinisk praksis.

Sesjonen passer for alle, og er særlig interessant for ledere og andre med ansvar for å utvikle, vedlikeholde og ta i bruk rett kompetanse. Sesjonen gjennomføres som presentasjon med interaksjon.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha fått mer kjennskap til sammenheng mellom kompetanse og pasientsikkerhet
 • Fått innsikt i bærekraftig tjenesteutvikling og bedre kvalitet gjennom kompetanseutvikling og helhetlig planlegging.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

08.30-09.45

F25: Knust - hvordan ivareta helsepersonell etter uønskede hendelser?

Joy Buikema Fjærtoft, Helsedirektoratet
 • Læring
 • Ledelse
 • Kultur

Har du eller en nær kollega av deg opplevd å ha vært involvert i en uønsket hendelse? Kanskje du som leder søker gode råd og oppdatert kunnskap om hvordan ivareta dine medarbeidere? Eller kanskje du som er verneombud, tillitsvalgt, ansatt i HR-avdeling eller bedriftshelsetjenesten lurer på hvordan best sikre gode systemer for oppfølging?

Vi skal i denne sesjonen presentere kunnskapsgrunnlaget og Helsedirektoratets arbeid så langt med utvikling av faglige råd for ivaretakelse av helsepersonell og andre medarbeidere etter uønskede hendelser. Det vil bli anledning til både å høre og lære noe nytt - og bidra med dine innspill.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha innsikt i trinnene og elementene i god ivaretakelse av helsepersonell og andre medarbeidere

 • Ha innsikt i hva som er siste nytt innen kollegastøtte og debriefing

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Innleder

 • Joy Buikema Fjærtoft
  organisasjonspsykolog og prosjektleder
  Helsedirektoratet
10.45-11.30

F26: Si unnskyld – hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse

 • Brukermedvirkning
 • Læring

Hvis du som leder eller kliniker ikke allerede har vært involvert i en uønsket hendelse som har ført til skade, så er sannsynligheten stor for at det vil skje. Hva gjør du da og hvordan kan du håndtere situasjonen på best mulig måte?

I denne parallellsesjonen vil du få gode råd for hvordan du på en strukturert måte kan håndtere situasjonen. For eksempel kan en ektefølt unnskyldning ha stor betydning for pasienter, brukere og pårørende. Åpen og god kommunikasjon er helt avgjørende i hele prosessen og sesjonen vil gi råd for når en unnskyldning bør gis, hvordan den bør gis, og hvem som bør framsi den.

I sesjonen presenteres også kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med utvikling av nasjonale faglig råd for ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende etter uønskede hendelser. Sesjonen passer for alle, og det blir lagt til rette for å drøfte og dele egne erfaringer.

Etter endt sesjon vil du

 • Lære om trinnene og elementene i god ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende etter uønskede hendelser.
 • Lære om hvordan involvere pasienter, brukere og pårørende i læring etter uønskede hendelser

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

08.30-09.45

F27: Risiko i overgangene - hva kan helsefelleskapene bidra med?

 • Ledelse
 • Kultur

Når pasientene flyttes mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjenester, står pasientsikkerheten i fare. Helsefelleskapene kan – hvis gjort riktig – bidra til en bedre dialog mellom ulike nivåer. Regjeringen har blant annet oppfordret helsefelleskapene om å drøfte hva som kjennetegner en vellykket kultur for samarbeid. I denne sesjonen skal vi blant annet utforske hvordan helsefelleskapene kan bidra til en mer felles planlegging for god kvalitet og trygge og sikre tjenester. 

Sesjonen passer særlig for ledere på alle nivå og klinikere /rådgiver som jobber med eller er interessert i samhandling og gode pasientforløp.

Sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Mer informasjon og innleder(e) annonseres fortløpende. 

Plenum

Plenumsprogrammet varer fra kl 12.30 – 14.30

Plenumsprogrammet lanseres snart.