Pasientsikkerhetskonferansen 2022

Bli med på Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Meld deg på her

Dag 1

Plenum

Plenumsprogrammet varer fra 10.00-12.00

Plenumsprogrammet lanseres snart.

Parallellsesjoner

TP.png
13.00-16.00

T1: Forbedringsverksted for nybegynnere – Kom i gang!

 • Læring

Vi har alle kjent på behovet for å gjøre ting bedre på egen arbeidsplass, men hvordan kan du strukturere ett forbedringsarbeid for å oppnå varig endring? I denne parallellsesjonen skal vi sammen utforske prosessen i et forbedringsarbeid gjennom teori og praktiske øvelser. Vi skal også dele erfaringene til kolleger fra både spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. De vil fortelle hvordan de kom i gang, og hvordan de har benyttet seg av ulike eleme­nter fra det som kalles "Gangen i et forbedringsarbeid".

Deler av sesjonen gjennomføres som en workshop der du vil få prøvd ut utvalgte forbedringsverktøy. Sesjonen passer for alle som er interessert i og nysgjerrige på hvordan skape forbedringer i helse- og omsorgstjenesten. Ingen forkunnskaper kreves.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha kjennskap til gangen i et forbedringsarbeid
 • Ha fått litt mer erfaring i hvordan man kan bruke relevante verktøy

Denne sesjonen arrangeres av Helse Nord – Regional Kompetansetjeneste for Klinisk Pasientsikkerhet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

13.00-16.00

T2: Forbedringsverksted for viderekomne – Hvordan veilede i forbedringsprosesser

 • Læring
 • Ledelse

Hvilken kompetanse trenger du i møte med mennesker som arbeider med forbedring? Må du være en «forbedringsekspert» for å kunne gi god veiledning? I denne sesjonen knyttes forbedringsmetodikk opp mot veiledningspedagogikk.

Teori, refleksjon og praktiske øvelser vil gi deg kjennskap til hvordan du gjennom veilederrollen kan støtte, motivere og skape handlingskraft til et forbedringsarbeid. Sesjonen passer for alle, men det er en fordel å være kjent med forbedringsmetodikk fra før og ha noe erfaring med gjennomføring av forbedringsarbeid i praksis. Sesjonen er workshopbasert.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha kjennskap til hva det vil si å veilede et forbedringsarbeid, og hvorfor dette er viktig for å lykkes med å skape endringer.
 • Være mer kjent med veiledningsverktøy som en del av verktøykassen.  

Denne sesjonen arrangeres av Helse Nord - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS)

Innleder(e) annonseres nærmere. 

13.00-16.00

T3: Kan en kultur for psykologisk trygghet være nøkkelen til radikalt bedre pasientsikkerhet?

 • Kultur

Antall pasientskader holder seg relativt konstant i Norge, viser GTT tall. Kan det å bygge en kultur med psykologisk trygghet være nøkkelen til radikalt bedre pasientsikkerhet? Hvilken sammenheng har kultur med pasientsikkerhet og hvordan bygger man kultur i praksis?

Hvis det mangler psykologisk trygghet i en gruppe, er det ikke bare "å snakke om det". Man må jobbe med de underliggende faktorer som skaper utrygghet og er til hinder for et godt ytringsklima. Det finnes både direkte og indirekte metoder for å jobbe med kultur.  Sesjonen vil gi en innføring i disse og illustrere gjennom praktiske eksempler.

Sesjonen er workshopbasert, og passer for ledere og helsepersonell samt ansatte innenfor HR, HMS og Bedriftshelsetjeneste.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha mer innsikt i hvordan psykologisk trygghet påvirkes av ugrei kommunikasjon kultur ("incivility") og ufeilbarlighetskultur
 • Være mer kjent med metoder, prosesser og arenaer som kan brukes til å endre kultur og fremme pasientsikkerhet

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder

 • Joy Buikema Fjærtoft
  organisasjonsspykolog og seniorrådgiver
  Helsedirektoratet
13.00-16.00

T4: Simulering for bedre pasientsikkerhet

 • Læring
 • Kultur

Simulering har lange tradisjoner og er en viktig og effektfull metode for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i all klinisk praksis, både i og utenfor sykehus. Ved å planlegge og gjennomføre simulering på tvers av virksomheter kan helse- og omsorgstjenesten oppnå store gevinster og forbedre de risikofylte overgangene mellom ulike nivåene i tjenesten.

I denne sesjonen vil du få høre siste nytt innen forskning på effekter av simulering og bli kjent med hvordan vi kan styrke teamarbeidet på tvers av ulike nivå i helse- og omsorgstjenesten. Du vil få anledning til å delta på et sim-verksted der du kan velge mellom flere ulike stasjoner med aktuelle og spennende tema, og vi presenterer konkret tips og erfaring knyttet til hvordan forbedre tjenester ved hjelp av simulering. Formålet er å knytte arbeidet med simulering og pasientsikkerhet enda bedre sammen. Sesjonen passer for alle, og flere av innleggene retter seg mot både kommunal helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og er aktuelle på tvers av flere sektorer inkludert høyskoler.

Etter endt sesjon vil du

 • Kjenne til siste nytt innen forskningen om og effekter av simulering.
 • Bli inspirert til å ta i bruk simulering som metode tvers av ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med InterRegSim og MedSimNorge.

Innleder(e) annonseres nærmere.

 • Une Elisabeth Stømer
  Leder
  InterRegSim
 • Gøril Nonstad
  Prosjektleder og kompetanserådgiver
  Ringerike kommune
 • Helen Brandstorp
  Avdelingsdirektør
  Helsedirektoratet
13.00-14.15

T5: Tryggere behandling med vanedannende legemidler

 • Læring
 • Kultur

Tall fra reseptregisteret viser at om lag 1,2 millioner nordmenn hentet ut minst en resept på ett vanedannende legemiddel fra apotek i 2020. Brukt som anbefalt er disse legemidlene trygge og effektive, men vanedannende legemidler kan ved feil bruk få alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, dens nære relasjoner og samfunnet for øvrig. Det er derfor viktig å redusere skadelig bruk og forebygge at pasienter utvikler legemiddelavhengighet.

Vi vil i denne parallellsesjonen øke kunnskap om trygg bruk av vanedannende legemidler og hvilke verktøy helsepersonell kan benytte for å understøtte arbeidet. Sesjonen er aktuell for ledere, leger, sykepleiere, farmasøyter og andre med interesse for bruk av legemidler. Det kan være en fordel å være kjent med problematikk rundt vanedannende legemidler, men dette er ingen forutsetning for deltakelse. Sesjonen vil gjennomføres som presentasjon med interaksjon.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha mer kunnskap om trygg bruk av vanedannende legemidler.
 • Ha fått tips om verktøy og metoder til å understøtte arbeidet med tryggere behandling med vanedannende legemidler.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

14.45-16.00

T6: Antibiotiaresistens – et globalt helseproblem der din innsats nytter!

 • Læring

Mer informasjon kommer. 

13.00-14.15

T7: God kommunikasjon for god pasientsikkerhet - Hvordan hindre at viktig informasjon går tapt?

 • Læring
 • Kultur

Nødsamtaler til 113 er krevende. Emosjonstrykket er høyt og non-verbal kommunikasjon er borte. Ofte står det om livet. Vi analyserte samtaler ved AMK sentralen i Vestfold Telemark. Der fant vi at det var stor sjanse for at informasjon gikk tapt, samtaler dro seg mot konflikt, tap av tid og feil bruk av ressurser. Vi utviklet derfor nye kommunikasjons-metoder og et nytt Startkort, det første siden Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN). Kortet beskriver hvordan AMK-operatører bør åpne en 113-samtale.

I denne sesjonen gir vi deg innsikt i vår metode god kommunikasjon og appliserer dette på nødsamtaler til 113. Dette vil være gjenkjennbart for flere og kan overføres også til din praksis. Vi vil dele våre erfaringer fra dette arbeidet, og de utfordringer og suksesser vi opplevde på veien. Sesjonen passer for alle som står i utfordrende kommunikasjonssituasjoner, krever ingen forkunnskaper og gjennomføres som presentasjon med interaksjon.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha fått innsikt i ny kommunikasjonsmetodikk for nød-samtaler
 • Være kjent med prinsippene om kommunikasjon brukt i Startkortet
 • Være inspirert til å forbedre egen kommunikasjonspraksis

Denne sesjonen arrangeres av Somsagt AS og AMK Vestfold Telemark, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold. 

Innledere

 • Bård Fossli Jensen
  spesialist i barnesykdommer, ph.d. medisinsk kommunikasjon
  Somsagt AS
 • Randi Holmar-Ellefsen
  sykepleier, fagutvikler, AMK operatør
  AMK Vestfold Telemark, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold
 • Jon Erik Steen-Hansen
  spesialist i anestesiologi, overlege
  AMK Vestfold Telemark, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold
14.45-16.00

T8: Samvalg - Økt kunnskap og medvirkning

 • Brukermedvirkning
 • Kultur

Alle sykehus har i oppdrag å 'legge til rette for mestring og aktiv deltagelse fra pasienten', men det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. For å skape økt kraft og tempo i implementering av prosessen Samvalg, deler vi erfaringer, praktiske råd og verktøy. Samvalg er en prosess for pasienten, og en holdningsendring for helsepersonell.

Det du får innsikt i på sesjonen kan gjenbrukes og tilpasses til din egen kliniske hverdag, og du inviteres inn i fagnettverket vårt.  I sesjonen legger vi opp til å bruke konkrete eksempel i gruppearbeid som du kan ta med deg tilbake til egen hverdag. Sesjonen passer for alle og er workshopbasert.

Etter endt sesjon vi du

 • Forstå verdien av samvalg for både pasienter og klinikere ("What’s in it for me?")
 • Ha fått råd og tips til hvordan du kan tilpasse og starte arbeidet med implementering av samvalg i egen avdeling

Denne sesjonen arrangeres av Universitetssykehuset i Nord Norge og Helse Møre og Romsdal HF.

Innledere

 • Vidar Hagerup
  kvalitetssjef
  Helse Møre og Romsdal
 • Anne Regine Lager
  leder Samvalgssenteret
  Universitetssykehuset Nord-Norge
13.00-14.15

T9: Helsekompetanse – hva skal til for at pasientene forstår deg?

 • Brukermedvirkning
 • Læring

I møtene mellom helse- og omsorgstjenesten og innbyggerne oppstår det barrierer knyttet til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Dette kan få store konsekvenser med tanke på å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse

I denne sesjonen skal vi beskrive hvorfor noen pasienter forstår helseinformasjon og andre ikke gjør det i like stor grad, og hvorfor det er slik. Vi skal presentere eksempler på hvordan du kan bryte ned barrierene slik at alle får helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, uavhengig av helsekompetanse og språkkompetanse.

Sesjonen gjennomføres som presentasjon med interaksjon, passer for alle og krever ingen særlige forberedelser. 

Etter endt sesjon vil du

 • Se sammenhengen mellom helsekompetanse og pasientsikkerhet.
 • Være i stand til å gjenkjenne forutsetningene for god helsekompetanse.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Innleder(e) annonseres nærmere.

14.45-16.00

T10: 0-visjonen – hva så?

 • Kultur

I denne sesjonen skal vi prøve å komme fram til en større forståelse av hva en 0-visjon er, hvordan vi kan tenke om påregnelig risiko og hva en 0-visjon kan være for den enkelte avdeling og enhet der vi jobber. I sesjonen vil vi starte en samtale om hvordan vi skal skille mellom nullvisjon for upåregnelige skader og påregnelige skader, og hvordan en 0-visjon kan gi merverdi til det konkrete arbeidet som gjøres på sykehus, sykehjem og institusjoner landet over.

Sesjonen krever ingen særlig forberedelse og passer for alle.

Etter endt sesjon vil du

 • Ha fått ny innsikt i begrepet påregnelig risiko. Når kan vi si at en skade er påregnelig, og når er den ikke?
 • Fått inspirasjon til hvordan en 0-visjon kan gi merverdi til det konkrete arbeidet som gjøres på sykehus, sykehjem og institusjoner landet over.

Denne sesjonen arrangeres av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM).

Innledere

 • Sina Furnes Øyri
  postdoktor
  SHARE-senteret
 • Siv Hilde Berg
  postdoktor
  SHARE-senteret
13.00-14.15

T11: Utelatt helsehjelp - en fare for pasientsikkerheten

 • Læring
 • Ledelse

Utelatt helsehjelp er en del av pasientsikkerhetsbegrepet. I denne sesjonen setter vi søkelys på og presenterer resultater fra ny forskning om utelatt helsehjelp. Hvordan håndterer vi dette? Innledere fra praksisfeltet gir eksempler på hvordan kompetanse kan endre praksis og gi føringer for den gode samtalen som grunnlag for faglig forsvarlige tjenester.

Sesjonen retter seg i hovedsak mot kommunal helse- og omsorgstjeneste, krever ingen forkunnskaper og gjennomføres som presentasjon med interaksjon.

Etter endt sesjon vil du

 • Se sammenheng med kompetanse, utelatt helse hjelp og pasientsikkerhet.
 • Få innsikt i hvordan denne sammenhengen kan håndteres i praksis.

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Innleder(e) annonseres nærmere.

14.45-16.00

T12: Forebygging av selvmord– tiltak for rask oppfølging etter utskrivelse

 • Læring

Pasienter i psykisk helsevern for voksne har en betydelig høyere forekomst av selvmord enn øvrig befolkning. Av personer som har vært i kontakt med psykisk helsevern, skjedde 66 % av selvmord innen 30 dager etter siste kontakt og over 40 % i løpet av de første 7 dagene. Kun 27% av kommunene har skriftlige rutiner for forebygging av selvmord, Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (2021). Med bedre samarbeid mellom psykisk helsevern og kommunale helse- og omsorgstjenester, kan vi gjøre mer for å forebygge.

I denne sesjonen redegjør vi for funn fremskaffet gjennom Kartleggingssystemet for selvmord innen psykisk helsevern og TSB. Vi spør; i hvilken grad reflekterer funnene deltakernes egne erfaringer og hvordan kan disse funnene bidra til handling? Sesjonen er workshop basert og passer for ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenesten, fastleger, ansatte i NAV og frivillige/ideelle organisasjoner. Krever ingen særlig forberedelse.

Etter endt sesjon vil du

 • Være mer kjent med utfordringer og muligheter knyttet til samarbeid om selvmordsforebygging
 • Få kjennskap til verktøy som kan benyttes for å iverksette systematiske tiltak

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet. 

Innleder(e) annonseres nærmere.

13.00-14.15

T13: Velferdsteknologi og pasientsikkerhet – to sider av samme sak?

 • Brukermedvirkning
 • Ledelse

Det er stort fokus på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Dette er svært viktig for å fremme bærekraft i tjenesteutviklingen. Velferdsteknologien kan også øke brukermedvirkning og pasientsikkerhet. Velferdsteknologi gir gevinster. Det betyr at man må ha fokus på pasientsikkerhet i tildelingsprosessen.

Hvem får velferdsteknologisk hjelp, hvem får ikke? Er det uønsket variasjon? Et annet viktig spørsmål: Hvilken pasientsikkerhetsrisiko innebærer økt digitalisering? Hvordan jobber vi med å adressere dette?

Etter endt sesjon vil du

 • Økt kunnskap om velferdsteknologi
 • Økt kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bedre pasientsikkerhet og kvalitet
 • Økt kunnskap om pasientsikkerhetsrisiko ved bruk av velferdsteknologi

Denne sesjonen arrangeres av Helsedirektoratet.

Innleder(e) annonseres nærmere.

14.45-16.00

T14: Etisk refleksjon - trygge ansatte og sikre tjenester

 • Læring
 • Ledelse
 • Kultur

Her vil du lære mer om betydningen av etisk refleksjon for ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. 2500 ledere og ansatte i kommunale helse- og omsorgtjenester har svart på ulike spørsmål om praksisnær etisk refleksjon. I andre del vil vi drøfte et etisk dilemma sammen ved hjelp av 6-trinnsmodellen for etikkrefleksjon. Sesjonen passer for ledere og ansatte i både spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester.

Etter endt sesjon vil du

 • Betydningen av systematisk etisk refleksjon sett i pasientsikkerhetsperspektiv
 • Bli kjent med, og praktisere, kunnskapsbasert metodikk for etikkrefleksjon

Denne sesjonen arrangeres av Etikksatsningen i Kommunsektorens organisasjon (KS).

Innledere

 • Rudi Kirkhaug
  professor
  Universitetet i Tromsø
 • Christine Haga Sørlie
  leder av Samarbeid om etisk kompetanseheving
  Kommunesektorens organisasjon (KS)