Trykksår

Trykksår (liggesår) forekommer hyppig hos pasienter innlagt på sykehus og sykehjem, og hjemmeboende. Et trykksår er en avgrenset skade på huden eller underliggende vev, som et resultat av mekanisk trykk, strekk eller friksjon på huden eller vevet. Kunnskapen og forskningen er entydig – trykksår kan forebygges.

Innhold

Hva vet vi?

Vi vet at trykksår (liggesår) bidrar til både smerter, nedsatt aktivitet og redusert psykologisk velvære og helse, forsinket rehabilitering, infeksjon og i verste fall tidlig død (1).

Pasienter som er særlig utsatt for trykksår er kritisk syke, eldre, overvektige, operasjonspasienter, diabetikere, palliative pasienter og ryggmargsskadde (2).

Faktorer som kan øke risikoen for trykksår er mange - blant annet pasientens alder, diagnose, dårlig ernæringsstatus, legemiddelbruk og omsorgsbehov. Helsepersonellets kompetanse og holdninger samt helsetjenestens system og ressurser er også faktorer som kan ha betydning. 

I Norge varierer den rapporterte forekomsten av trykksår mellom 5 og 48% i sykehjem og mellom 10 og 33% i hjemmesykepleien (1). Andelen pasienter som vurderes å være i risiko, er henholdsvis 26,1% i korttidsomsorg for eldre og 34,7% i sykehjem og demensomsorg (1). 

Hva kan gjøres?

Trykksår er krevende å behandle når det først har oppstått, men det nytter å forebygge. Det er estimert at 95% av trykksår kan forebygges og det bør derfor rettes fokus på forebyggende tiltak. Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten kan bli bedre ettersom flere opplever at pasienter som overflyttes til sykehjem eller rehabilitering kommer med trykksår som har oppstått i spesialisthelsetjenesten. 

Anbefalte tiltak:

  • Vurder alle pasienter for trykksår-risiko.
  • Undersøk regelmessig huden til alle risikopasienter.
  • Sikre nødvendig trykkfordelende utstyr/underlag hos alle risikopasienter.
  • Sikre stillingsforandring og tidlig mobilisering hos alle risikopasienter.
  • Kartlegg og vurder ernæringsstatus hos alle risikopasienter.
  • Involver pasient og pårørende i planlegging og gjennomføring av trykksår-forebyggende tiltak.
  • Informer om trykksår-risiko og forebyggende tiltak ved henvisning, utskriving og overflytting.

Verktøy 

Forebygging av trykksår i kommunal helse- og omsorgstjeneste - En oppsummering av kunnskap.

Forebygging og behandling av trykksår: kortutgave av retningslinje - dansk utgave

Tiltakspakke for forebygging av trykksår

Hva er nytt?

Den tidligere tiltakspakken for «forebygging av trykksår» vil bli videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet. Oppstart av prosjektet starter 2023. 

Referanser 

1. Devik, S. A. (2020). En oppsummering av kunnskap: Forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester (pdf). (Rapport 2020:22). Hentet 11. januar 2021 fra Forebygging av trykksår-u3.pdf (unit.no)

2. NPUAP & EPIAP. Forebygging og behandling av trykksår: kortutgave av retningslinje (pdf, dansk utgave). 2019. 

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).