Sepsis

Sepsis (blodforgiftning) er en livstruende tilstand, som oppstår når kroppens reaksjon på en bakterieinfeksjon skader eget vev og organer. Det kan oppstå svikt i ett eller flere organer og utvikle seg til septisk sjokk, bli livstruende og ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall. Hvert minutt teller. Desto raskere sepsis oppdages og behandling startes opp, jo bedre er utfallet.

Innhold

Hva vet vi? 

Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus. Dette kan ramme friske i alle aldre, fra nyfødte til gamle. De pasientene som er spesielt utsatte for alvorlige infeksjoner og sepsis er: nyopererte, kreftpasienter, personer med diabetes, overvektige og personer med hjerte- og karsykdommer. Hvor raskt sykdommen utvikler seg avhenger av blant annet alder, helsetilstand, infeksjonsfokus, mikrobiologisk etiologi og hvilke tiltak som blir utført. 

Forekomsten av sepsis kan være vanskelig å fastslå, man en norsk studie fant en forekomst av sepsis hos sykehusinnlagte i Norge i 2011-12 på 140/100 000. Denne studien finner en sykehus-dødelighet på 26,4 %. Dette tilsvarer 7000 tilfeller og 1850 dødsfall i året. Hvor mange får egentlig sepsis i Norge?  

Forekomsten øker med andel eldre og antall pasienter med sammensatte lidelser og er omtrent 0,5-1,0 per 1000 i året. Sykehusdødeligheten ved sepsis med organsvikt er rundt 15% og omtrent 40% ved septisk sjokk. Mer om sepsis hos Norsk legemiddelhåndbok

Hva kan gjøres? 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

Sepsis kan utvikle seg spontant eller sekundært til annen sykdom og/eller behandling. Forsinket oppstart av adekvat behandling ved sepsis øker dødeligheten. Rutiner for monitorering av pasienters vitale funksjoner er av stor betydning for å kunne oppdage forverring, infeksjon og sepsis tidlig.

I de nasjonale faglige rådene for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand beskrives nødvendig kompetanse, observasjonsrutiner og rutiner for rask respons og kommunikasjon som virksomheter bør etablere for å være i stand til å oppdage sepsis tidlig. 

Viktige tiltak for å avdekke sepsis:

  1. Gjør ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon
  2. Bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering
  3. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi
  4. Gi/endre antibiotika innen én time 
  5. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå
  6. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer

For å stille sepsisdiagnosen anbefales at Sepsis Organ Failure Assessment (SOFA-skår) benyttes.

quickSOFA (qSOFA) brukes både i og utenfor sykehus som klinisk sjekkliste av tre organfunksjoner. 2 av 3 positive tegn gir mistanke om sepsis.

  • Respirasjonsfrekvens > 22/min 
  • Systolisk blodtrykk < 100 mmHg 
  • Endret mental status 

Les mer om diagnostisering av sepsis i Legemiddelhåndboken

National Early Warning Score 2 (NEWS2) er et eksempel på et validert og treffsikkert verktøy for å identifisere sepsispasienter og andre som har risiko for forverret tilstand. NEWS2 er utviklet for å forutsi hjertestans, uventet innleggelse på intensivavdeling og mortalitet i løpet av 24 timer. Ved mistanke om infeksjon pluss NEWS2 >5, vurder om pasienten kan ha organsvikt/sepsis og tilkall lege. Merk at enkelte pasienter med infeksjon kan ha NEWS2 > 5 men ikke sepsis. [3]

Verktøy 

Tiltakspakken Sepsis sengepost

Tiltakspakken Sepsis akuttmottak

Flyer sepsis for helsepersonell

Sepsis sykdomstegn

NEWS2

Hva er nytt?

De nasjonale faglige rådene «Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand» er viktige og bør være grunnlaget for at helsepersonell kan identifisere sepsis på et tidlig stadie. 

Nasjonal faglige retningslinje: Antibiotika i sykehus, Kap. 2. Sepsis er under revisjon og planlegges publisert høsten 2021. Kapittelet vil gi føringer for behandling av sepsis. 

Referanser

1. Singer M, Deutchman CS, Seymour CW, et al. (2016). The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Spesis-3). JAMA, 315(8): 801-810. 

2. Skrede, S, Flaatten H. (2016). Nye internasjonale sepsisdefinisjoner vil påvirke hverdagen vår. Indremedisineren, 2. 

3. National Early Warning Score 2, NEWS2 (www.rcplondon.ac.uk)

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).