Tidlig oppdagelse og rask respons av forverret somatisk tilstand

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både pasienter i alle aldre, som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. For å unngå akutt kritisk sykdom og eventuell død, er det viktig med tidlig oppdagelse og rask respons av forverret klinisk tilstand.

Innhold

Hva vet vi?

En tredjedel av unødige dødsfall er relatert til følgende årsaker, dels i kombinasjon:

 • manglende eller for sen oppdagelse av forverret somatisk tilstand
 • mangelfull observasjon av pasienten
 • svikt og/eller misforståelser i kommunikasjon mellom helsepersonell 

Timene før en hjertestans kan det observeres endringer i pasientens vitale funksjoner som respirasjonsfrekvens, puls og blodtrykk (1, 2). Det er derfor avgjørende å identifisere ulike somatiske forverringstilstander og iverksette rask respons så tidlig som mulig. Dette for å redusere alvorlig sykdom, overføring til høyere behandlingsnivå, økt liggetid, intensivbehandling og død. 

Sykere pasienter, flere eldre og flere med sammensatte lidelser stiller store krav til helsepersonellets kompetanse, uavhengig av hvor i behandlingskjeden pasienten er. Kortere liggetid på sykehus, hyppigere overganger mellom ulike behandlingsnivå, oppgaveglidning og endret pasientflyt har ført til behov for økt kompetanse i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Overganger innad i virksomheter og mellom tjenestenivå er forbundet med risiko og utgjør en utfordring for pasientsikkerheten (2).

Hva kan gjøres?

Faglige råd for å oppdage forverring tidlig

Formålet med rådene er å bidra til tidlig gjenkjennelse av en forverret somatisk tilstand og iverksette adekvate tiltak som sikrer en god og forsvarlig pasientbehandling. De faglige rådene bygger på et internasjonalt system, Rapid Respons System.

Disse nasjonale faglige rådene har best effekt dersom alle rådene implementeres og ses i sammenheng.

Målgrupper for rådene er helsepersonell med pasientkontakt i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste, og ledere på alle nivå. 

Relevante virksomheter er:

 • institusjons- og hjemmebaserte tjenester i kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • tjenester til personer med utviklingshemming
 • legevakt
 • kommunal akutt døgnenhet
 • somatiske og psykiatriske enheter i spesialisthelsetjeneste
 • prehospital tjeneste
 • rusomsorg og rehabilitering

Rådene gjelder for helsetjenester til både barn og voksne pasienter hvis det ikke er spesifisert i det enkelte råd.

På nettsidene til Helsedirektoratet finner du de nasjonale faglige rådene.

Kompetanse

Kompetanse til å avdekke pasienter med forverret somatisk tilstand innebærer tid til å observere, kunne gjenkjenne og vurdere tiltak for oppfølging av pasienten ved tidlige tegn til sykdomsforverring. 

Se rådene om kompetanse

Observasjonsrutiner

Virksomheten bør ha skriftlige rutiner for systematiske observasjoner av pasienters vitale funksjoner.

Se rådene om observasjonsrutiner

Rask respons og kommunikasjon

Rutinene bør beskrive hvordan helsepersonell skal respondere ved tegn på forverret somatisk tilstand, hva som er rett behandlingsnivå og praksis for overføring mellom disse. 

Se rådene om rask respons og kommunikasjon

Verktøy

NEWS2 og ISBAR

Her finner du verktøy som dere selv kan printe eller sende til trykk. I trygge hender 24-7 sender ikke ut ferdig ISBAR og NEWS2-materiell.

NEWS2 til print

ISBAR.pdf

ISBAR print A4 i pdf

NEWS2-lommekort i PDF-format kan dere selv printe eller sende til trykk. Filen ligger også som redigerbar InDesign-fil som kan tilpasses lokal enhet. Det er også utarbeidet NEWS2-observasjonskurve og ISBAR-kort.

Webinar

Se opptak av webinaret fra 29. januar (vimeo.com).

NB! Lyden faller litt ut i begynnelsen, fra ca 25:05 til 27:03, men den kommer tilbake.

Animasjonsfilm som viser grunnelementene ved tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Hva er nytt?

Den tidligere tiltakspakken «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» er nå videreført som nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet. Dette innebærer i hovedsak:

 • oppdatert kunnskapsgrunnlag
 • at det inkluderer alle pasienter, også barn og gravide
 • at det lenkes til flere opplæringsressurser blant annet proACT og KlinObs kommune og det vises ulike eksempler på prosedyrer og rutiner.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til Itryggehender@helsedir.no.

Referanser

1. Kellett et al (2017) Make vital signs great again – a call for action.

2. Olsen et al (2019) Succeeding with rapid response systems a never-ending process: A systematic review of how health-care professionals perceive facilitators and barriers within the limbs of the RRS.

Aktuelt lesestoff

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens rapport om Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet.

Statens Helsetilsyn har i flere tilsyn avdekket svikt i tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling.

Svikt i intensivbehandling ved lokalsykehus

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).