Fallskader

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Fall er et omfattende og sammensatt problem og kan gi fatale konsekvenser for den som utsettes for det. Kunnskapen og forskningen er entydig - fall kan forebygges.

Innhold

Hva vet vi?

Faktorer som kan øke risikoen for fall er blant annet høy alder, dårlig ernæringsstatus, redusert fysisk funksjon, redusert persepsjon og sansning, tidligere fallhendelser og bruk av legemidler. (1) 

Det er stor variasjon i forekomsten av fall på helseinstitusjoner hvert år. (2, 3, 4)

 • I sykehus faller om lag 13% av pasientene.
 • Hjemmeboende over 65 år faller om lag 30%
 • I sykehjem faller så mange som inntil 50% hvert år

En tredel av eldre over 65 år faller årlig. 70% av disse skader seg, noe som utgjør 170 000 eldre. Fallskader utgjør nesten halvparten av alle årlige ulykkesdødsfall og er et økende problem. (5) 

I tillegg til brudd og hodeskader kan problemer som varig uførhet, frykt for å falle igjen og tap av selvstendighet være følgetilstander. 
Det er behov for mer oppmerksomhet, kunnskap og systematikk i arbeidet med forebygging av fall. 

Hva kan gjøres? 

Det nytter å forebygge fall. Ved blant annet å behandle underliggende sykdommer, rydde opp i legemidlene, trene styrke og balanse og gjøre hjemmet tryggere. 

Det er vist at fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som har størst effekt for å redusere fall blant eldre, og Helsedirektoratet har anbefalinger om at eldre med nedsatt mobilitet bør utføre fallforebyggende øvelser minst tre ganger i uken, Basis - balanse, sikkerhet, styrke

Forebygging av fall gir både store helsemessige gevinster for den enkelte og økonomiske gevinster for samfunnet. Vurdering av fallrisiko bør derfor inngå i undersøkelses-, behandlings- og oppfølgingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten. 

For å lykkes med å forebygge fall er det videre avgjørende med nødvendig kunnskap og kompetanse. Økt kompetanse vil også kunne gi økt oppmerksomhet og engasjement for å forebygge fall.

Her vises aktuelle tiltak for å forebygge fall:

1. Risikovurdering

Se under verktøy for anbefalte verktøy for risikovurdering.

2. Standardtiltak for alle pasienter med forhøyet fallrisiko

 • Legemiddelgjennomgang 
 • Huskeliste for pasientrom
 • Tilsyn ved behov
 • Pasient- og pårørendeinformasjon
 • Opprettholde fysisk aktivitet og trening
 • Inntak av D-vitamin

3. Tverrfaglig utredning

4. Individuelt tilpassede tiltak 

5. Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

Verktøy

BASIS - kompetanseheving med e-læringskurs for forebygging av fall

Tiltakspakken forebygging av fall (pdf)

Forslag til tiltak for å forebygge fall (kategorisert)

Stratify - vurderingsverktøy for fallrisiko på sykehus

Downton Fall Risk Index - norsk

Dersom verktøyene som f.eks. Stratify og Downton legges inn som maler i elektronisk pasientjournal, er det viktig å huske på at:

 • Kildehenvisningen i verktøyene må bli stående
 • Det må heller ikke gjøres andre endringer i dokumentet
 • Hver enkelt må ta ansvar for å holde seg oppdatert på evt. framtidige revideringer av verktøyet, slik at en til enhver tid bruker den nyeste versjonen.

Hva er nytt?

Den tidligere tiltakspakken for «Forebygging av fall» vil bli videreført som nasjonale faglig råd fra Helsedirektoratet. Dette innebærer i hovedsak at kunnskapsgrunnlaget blir oppdatert, delt inn i kapitler med påfølgende råd, informasjon om hvordan rådene kan følges samt faglige begrunnelser for rådene. 

Utvikling av de faglige rådene skal ses i sammenheng med pågående arbeid med handlingsplan som oppfølging av nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet som er presentert i folkehelsemeldingen 2019.

Høring planlegges i årsskiftet 2022/2023 og publisering våren 2023.

Referanser 

1. Olsen, Ness & Devik (2017). En oppsummering av kunnskap. Fall og pasientsikkerhet bland eldre i kommunene [nettdokument]. (Rapport 2017:6). Senter for omsorgsforskning. Hentet fra: Fall og pasientsikkerhet (2).pdf (unit.no) 

2. Helsedirektoratet (2019a). Vedlegg 1 Skadetyper: Tabell A Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i alle alvorlighetsgrader (kategorien E—I), fordelt på skadetyper (2012—2019) [nettdokument].Oslo. Helsedirektoratet. Hentet 27. januar fra: Vedlegg 1 Skadetyper.pdf (helsedirektoratet.no)

3. Kiel et al, 2021: https://www.uptodate.com

4. Gillespie et al, 2012: https://www.cochranelibrary.com

5. Tholens, B. (15. oktober 2020). Fritt fall. Når eldre mennesker faller starter problemene [nettdokument]. Oslo. Sykepleien. Hentet fra: sy_2020-10-15.pdf(sykepleien.no)

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).