Følge med på pasientsikkerhet

Publisert 31/05/2021 Oppdatert 20/10/2022

Å følge med på hvordan det står til med pasientsikkerheten er viktig for å kunne rette tiltak mot områder med størst risiko for pasientskader.

Pasientsikkerhet dekker et bredt område, og mange aktører kartlegger og følger opp pasientsikkerheten gjennom målinger, tilsyn, rapporter og analyser. Her er en oversikt over noen av dem.

Statistikk og målinger

Omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus i Norge kartlegges i dag ved hjelp av Global Trigger Tool-undersøkelsen (GTT). Kartleggingen dekker per i dag innleggelser ved somatiske sykehus. Se resultater fra undersøkelsen.

I underkant av 200 nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres jevnlig på Helsedirektoratets hjemmesider Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI). Her finner du blant annet målinger på forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjonerlegemiddelgjennomgang for sykehjemsbeboerealvorlige fødselsrifterfødsler uten større inngrep og komplikasjonerakutte komplikasjoner hos barn med diabetes, 30 dagers overlevelse etter innleggelse etter hjerneslaghjerteinfarkthoftebrudd og alle årsaker samt en rekke andre indikatorer som kan være indirekte mål på pasientsikkerhet, som for eksempel etterlevelse av god klinisk praksis.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper. Noen av resultatene fra registrene publiseres som nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg finner du resultater hos de enkelte registrene som:

  • komplikasjoner og infeksjoner ved ryggkirurgi
  • komplikasjoner knyttet til gastrokirurgi
  • komplikasjoner etter fedmekirurgi
  • komplikasjoner ved gynekologisk laparoskopi og hysteroskopi
  • komplikasjoner ved behandling av inkontinens hos kvinner

OECD publiserer årlig rapporten Health at a Glance som dekker de europeiske landene. Her vises resultater for blant annet forekomsten av helseassosierte infeksjoner på sykehus og sykehjem, 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneinfarkt og hoftebrudd.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Som et tilbud til de som jobber i helsetjenesten har NPE laget en statistikkportal for pasientskadesaker. Her finner du oppdaterte tall for ditt sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak, og nøkkeltall for hele landet. Statistikk fra NPE tilgjengelig for alle, finner du her.

Rapporter og tilsyn

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten undersøker alvorlige hendelser og forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Se Ukoms rapporter og opplæringsmateriell.

Helsetilsynet fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene. Tilsynsrapporter finner du her og deres kunnskapskilder for helse- og omsorgstjenester.