Omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus

Publisert 15/04/2021 Oppdatert 02/12/2022

Pasientskader er et betydelig globalt og nasjonalt problem. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) oppgir pasientskader som den 14. største globale sykdomsbyrde. De forårsaker lidelse hos pasienter, er belastende for involvert helsepersonell og kostbare for helsevesenet. De har også beregnet at pasientskader bidrar til ca. 15 % av de totale sykehuskostnadene i OECD-landene.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphoto

Omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus i Norge kartlegges i dag ved hjelp av Globalt Trigger Tool-undersøkelsen (GTT).

Kartleggingen dekker i dag innleggelser ved somatiske sykehus og resultater fra undersøkelsen finner du her Pasientskader i Norge 2021 - Målt med Global Trigger Tool - Helsedirektoratet.

Fra 2018 har den årlige rapporten fra GTT-undersøkelsen inneholdt grafer som viser trender i omfanget av skader for det området som dekkes av det enkelte GTT-teamet. For at helseforetakene skal kunne følge med på omfanget av pasientskader over tid hyppigere enn en gang i året, har Helsedirektoratet i tillegg valgt å offentliggjøre kontrollgrafer for 1. og 2. tertial. Grafer for siste tilgjengelig tertial finner du i rapporten for 2021.

I 2021 oppstod det en pasientskade ved 12,8 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 13,1 prosent året før. Det har vært en svak nedadgående trend i omfanget av pasientskader siden 2012.

Det har vært ulik grad av nedgang i pasientskader for de individuelle alvorlighetsgradene fra 2012 til 2021, med unntak av skader som var forbigående, men som førte til forlenget sykehusopphold. Selv om forekomsten av skader som bidro til at pasienten døde har en nedadgående trend fra 2012 til 2021, er det verdt å merke seg at nivået i 2021 er det høyeste siden 2013.

De hyppigste skadetypene i 2021 var legemiddelrelatert skade, postoperative sårinfeksjoner, urinveisinfeksjon og annen infeksjon. Samtidig viser en samlet opptelling av skadetyper knyttet til kirurgi, at disse forekommer i 4,4 % av alle sykehusopphold (altså ikke kun kirurgiske opphold) i 2021 mot 4,8 % i 2021. Det er derfor god grunn til å konkludere med at helseforetakene og sykehusene bør sette fokus på skadene som oppstår ved kirurgi, og vurdere om det finnes forbedringspotensialer.

GTT1.png
Andel sykehusopphold med minst én pasientskade for samlekategorien E-I, med 95 % konfidensintervall og lineær tidstrend for perioden 2012-2021

 

GTT2.png
Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i 2021 fordelt på skadetyper, med 95 % konfidensintervall. Alvorlighetsgrad E-I.