Omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus

Publisert 15/04/2021 Oppdatert 23/09/2021

Pasientskader er et betydelig globalt og nasjonalt problem. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) oppgir pasientskader som den 14. største globale sykdomsbyrde. De forårsaker lidelse hos pasienter, er belastende for involvert helsepersonell og kostbare for helsevesenet. De har også beregnet at pasientskader bidrar til ca. 15 % av de totale sykehuskostnadene i OECD-landene.

Illustrasjonsbilde

Omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus i Norge kartlegges i dag ved hjelp av Globalt Trigger Tool-undersøkelsen (GTT).

Kartleggingen dekker i dag innleggelser ved somatiske sykehus og resultater fra undersøkelsen finner du her Pasientskader i Norge 2020 - Målt med Global Trigger Tool - Helsedirektoratet.

Fra 2018 har den årlige rapporten fra GTT-undersøkelsen inneholdt grafer som viser trender i omfanget av skader for det området som dekkes av det enkelte GTT-teamet. For at helseforetakene skal kunne følge med på omfanget av pasientskader over tid hyppigere enn en gang i året, har Helsedirektoratet i tillegg valgt å offentliggjøre kontrollgrafer for 1. og 2. tertial. Grafer for siste tilgjengelig tertial finner du i rapporten for 2020.

I 2020 oppstod det en pasientskade ved 13,1 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 12,4 prosent året før. Det har vært en svak nedadgående trend i omfanget av pasientskader siden 2012.

I 2019 oppstod det en pasientskade ved 12.4 prosent av sykehusopphold i somatiske sykehus i Norge, mot 11,9 prosent året før. Det har vært en svak nedadgående trend i omfanget av pasientskader siden 2012.

Det har vært en klar nedgang fra 2012 i omfanget av de skadene som bidro til at pasienten døde og skader som var forbigående og som kun krevde behandling. Det har vært en svak nedgang i omfanget av skader som var langvarig eller ga varig mén og skader som krevde livreddende behandling. Omfanget av de skadene som var forbigående og som bidro til forlenget sykehusopphold har hatt en svak oppadgående trend siden 2012.

De hyppigste skadetypene i 2020 var legemiddelrelatert skade, urinveisinfeksjon, postoperative sårinfeksjoner og annen kirurgisk komplikasjon. Samtidig viser en samlet opptelling av skadetyper knyttet til kirurgi, at disse forekommer i 4,8 % av alle sykehusopphold. Det er derfor god grunn til å konkludere med at helseforetakene og sykehusene bør sette fokus på skadene som oppstår ved kirurgi, og vurdere om det finnes forbedringspotensialer.

Bilde1.png
Andel sykehusopphold med minst én pasientskade fors samlekategorien E-I, med 95 % konfidensintervall og lineær tidstrend for perioden 2012-2020
Alvorlighetsgrader.png
Andel sykehusopphold med minst én pasientskade i 2020 fordelt på skadetyper, med 95 % konfidensintervall. Alvorlighetsgrad E-I