Interessentanalyse

Publisert 29/11/2017 Oppdatert 10/06/2021

En interessentanalyse er en oversikt over interessenter som er eller bør bli involvert i forbedringsarbeidet.

Verktøy

Mal for interessentanalyse

Hva er en interessentanalyse?

En interessentanalyse er en oversikt over interessenter som er eller bør bli involvert i forbedringsarbeidet.

Interessenter kan være både interne og eksterne. Eksempel på interessenter er brukere, pasienter, medarbeidere, ledere, avdeling, statsorgan, media, osv.

Hvorfor bruke interessentanalyse?

Gjennom systematisk kartlegging får man en oversikt over de viktigste interessentene, og et innblikk i de muligheter og trusler som sentrale interessenter representerer.

På bakgrunn av kartleggingen kan forbedringsteamet planlegge hvordan de skal forholde seg til de ulike aktørene i løpet av forbedringsprosessen, og definere hvilke tiltak som bør tas. 

Hvordan lage en interessentanalyse?

 • Kartlegg mulige interessenter i starten av et forbedringsarbeid. Gjerne i etterkant av å ha definert målsettingene. Gå bredt ut.
 • Definer de antatt viktigste interessentene. Hold oppmerksomhet på de interessentene som er kritiske for å få gjennomført forbedringsarbeidet.
 • Vurder den enkelte interessent sin grad av påvirkningskraft, hvordan de blir påvirket av forbedringsarbeidet, og holdning til de endringer som skal skje.
 • Vurder tiltak som sikrer at interessenten er en medspiller som bidrar til suksess.
 • Gjenta analysen. Interessentanalysen er dynamisk og vil endre seg underveis.
 • Hver runde med analyse fører til mer utfyllende informasjon om prosjektets interessenter. Det gir bedre grunnlag for å gjennomføre prosjektet med hell.

Tips: 

Bruk analysen som grunnlag for å:

 • Planlegge involvering av viktige interessenter, f.eks. i 
forbedringsteam og referansegrupper. 

 • Utforme kommunikasjonsplan. 

 • Få oversikt hvilke interessenter som vil oppleve gevinster 
eller ulemper som følge av arbeidets målsetning. Dette gir 
et mest mulig riktig bilde av mulige gevinster. 

 • Utforme og gjennomføre risikoanalyser underveis. 

 • Definere hvem som bør læres opp (opplæringsplan).