Idémyldring

Publisert 07/11/2016 Oppdatert 10/06/2021

Idémyldring er nyttig i flere faser av forbedringsarbeidet, og særlig i forbindelse med å identifisere og prioritere tiltak/forslag til endringer.

(Foto: Stig Marlon Weston)

Verktøy

NHS Scotland Ideas Generation

NHS East London Improvement Tools

Hva er idémyldring?

Idémyldring (brainstorming) er et verktøy som brukes til å utvikle så mange ideer som mulig ved å ta i bruk kunnskap og kreativitet hos alle deltagerne i gruppen.

Hvorfor bruke idémyldring?

Idémyldring er nyttig i flere faser av forbedringsarbeidet, og særlig i forbindelse med å identifisere og prioritere tiltak/forslag til endringer. Dette handler om å svare på spørsmål tre i Forbedringsmodellen «Hvilke endringer skal vi iverksette for å skape forandring».

I en idémyldringsprosess inspireres teammedlemmene av hverandres ideer og forslag til nye løsning, slik at man i fellesskap kan komme opp med andre ideer og nye løsninger man selv ikke hadde tenkt på. Idémyldring gir alle medlemmene i forbedringsteamet en mulighet til å bli hørt og den kreative prosessen kan bidra til å skape entusiasme.

Hvordan bruke idémyldring?

Følgende punkter er viktige i en idémyldringsprosess:

  • Vær tydelig på hvilket tema eller spørsmål dere skal drodle rundt. Det er viktig at gruppen er enig og har samme oppfatning. Det kan være nyttig å få to eller flere i gruppen til å omskrive temaet og gjøre det synlig på en tavle, flipp-over eller lignende under øvelsen.
  • Alle ideer skal aksepteres i den innledende fasen. Ingen ideer skal kritiseres. Dette er viktig for å skape en så åpen og kreativ prosess som mulig.
  • Start idémyldringen med egenrefleksjon der den enkelt noterer ned egne forslag på lapper, før ideene deles i plenum (enten strukturert/en og en, eller ustrukturert /«åpent ord»).
  • Fortsett med å generere ideer til alle har fått gitt de innspill de ønsker. Skriv ned alle løsningene, gjerne slik at det er synlig for alle f.eks. på tavle eller flipp-over. Viktig at ideene skrives ned slik de blir fremstilt, uten omskrivning.

Gjennomgå ideene. Bli enig om hvilke kriterier dere skal ha for hvordan innspillene skal sorteres eller kategoriseres. Prioriter de viktigste løsningene/kategoriene på bakgrunn f.eks. hvilke som vil gi størst effekt og/eller evne til gjennomføring. Nyttige måter å kategorisere og prioritere er prioriteringsmatrise og affinity diagram.