Erfaringer fra KULT-pilot 2023

Publisert 20/11/2023 Oppdatert 22/11/2023

Deltakernes tilbakemeldinger på kulturkompetanseprogrammet

Programmet er blitt veldig godt mottatt. Samtlige av deltakerne svarer i sluttevalueringen at de vil kunne anbefale KULT til andre. Se deltakertilbakemeldinger under. 
 
Deltakerne svarer høyt på spørsmålet om hvordan de vurderer nytteverdien av programmet totalt sett. Deltakerne fra helse- og omsorgstjenesten gir programmet en skår av 9 på en skala fra 1 – 10. Deltakerne fra Bransjeprogrammet sykehus/Spekter og NAV/Arbeidslivssenter gir en skår på 8. 

Sammensetning av programmet innholdsmessig får veldig gode tilbakemeldinger. Det var noen tilbakemeldinger om hvilke temaer og metoder som kunne vektlegges noe mer, noe mindre, som vi tar med oss videre. Det er individuelle forskjeller når det gjelder vektlegging av gjennomgang av teori og forskning på den ene siden, og demonstrasjon og utprøving av verktøy og metoder på den andre, men totalt har deltakerne syntes dette har vært passe, eller de ønsker mer av begge deler. 
 
Deltakerne er klare på at de foretrekker fysiske samlinger. For å unngå flere reiser var det forslag om at oppstartsamlingen kunne være en to-dagers, noe som fikk stor oppslutning i sluttevalueringen. Vi gjør justeringer derfor i balansen digitalt-fysisk, uten at det medfører flere reiser. Det kom også forslag om mer aktiv bruk av Teams-området, der vi har samlet materiale og det er mulig å ha diskusjoner i deltakergruppen. Dette forslaget var imidlertid flertallet av deltakerne ikke enig i. De digitale løsningene – Teamssamlinger/ møter og Teamsområdet – skal vi vurdere nærmere.  
 

Betydningen av nettverket deltakerne har fått gjennom dette programmet er også noe som trekkes fram og flertallet er interessert i nettverkssamlinger. Dette er også noe vi må se nærmere på. 

 

Eksempler på kommentarer fra sluttevalueringen:

Her uttaler bedriftssykepleier Inger Lise Hovda Dobbe og organisasjonspsykolog Camilla Hanneli Batalden fra Stavanger Universitetssykehus


"- For oss har deltakelse i KULT vært svært nyttig, og vi har allerede tatt i bruk mye av det vi har lært i forhold til å få til godt prosessarbeid i avdelingene. Vi har fått nye verktøy, og vi har gått gjennom gamle verktøy. Deltakelse i KULT har gitt oss inspirasjon til å integrere kulturarbeid i arbeidet vi allerede gjør med forbedring og utvikling av arbeidsmiljø. Vi har allerede anbefalt KULT til andre bedriftshelsetjenester i sykehus."