Dette må du vite om pasient- og brukerrettigheter

Publisert 07/09/2023 Oppdatert 11/09/2023

 1. Pasienter og brukere skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand, innholdet i helsehjelpen, tjenestetilbudet ellers og for å kunne ivareta sine rettigheter. (Rett til informasjon) Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2

 2. Pasienter og brukere har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal utformes slik at de samlet sett dekket pasienten eller brukerens hjelpebehov og skal gis i tide, i tilstrekkelig omfang og holde en tilfredsstillende standard. (Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester) 
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a:
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b:  

 3. Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid mellom pasient/bruker og den eller de som gir tjenestetilbudet. Pasient/brukers synspunkter skal tillegges stor vekt ved utformingen av tjenestetilbudet. Målet er at tjenestene skal bli godt tilpasset pasient/bruker og pårørendes behov. Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende gjennom samarbeid er viktig for at tjenestene skal bli best mulig. (Rett til medvirkning)Pasient- og brukerrettighetsloven§ 3-1

 4. Pasienter har rett til å være med på å velge hva slags helsehjelp som passer best for pasienten selv. Pasienten må for eksempel få vite om ulike alternativer, virkninger og bivirkninger ved valg av legemidler, undersøkelser eller behandlingstyper. (Rett til samvalg) Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

 5. Tjenestene skal systematisk etterspørre og bruke pasienter, brukere og pårørendes erfaringer for å utvikle og forbedre tjenestetilbudet og gjøre tjenestene sikrere. Pasienter, brukere og pårørende skal gjøres til støttespillere for å redusere pasientskader og for å øke kvaliteten på tjenestene (Plikt til å bruke pasienter, brukere og pårørendes erfaringer i forbedringsarbeid). Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 8

 6. Pasienter og brukere har rett til å velge at en annen, for eksempel en venn eller et familiemedlem, skal være til stede under planleggingen eller gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester. På den måten slipper pasienten eller brukere å medvirke helt alene. Er pasienten eller bruker mindreårig eller fratatt samtykkekompetansen, kan pårørende ha en selvstendig rett til å medvirke. (Rett til å la andre medvirke sammen med seg) Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

 7. Pasienter, brukere eller barnefamilier med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få oppnevnt en koordinator eller en barnekoordinator og få utarbeidet en individuell plan. Koordinatoren og planen skal ved medvirkning og samarbeid ta utgangspunkt i pasient/bruker eller familiens ønsker, mål og hjelpebehov og sikre at tjenestetilbudet er helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset på tvers av fag, nivåer og sektorer.  (Rett til koordinator, barnekoordinator og individuell plan) 
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 b
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c 

 8. Helse- og omsorgstjenestene skal gi råd, veiledning og opplæring til pasient, bruker eller pårørende for at pasient og bruker selv skal kunne ivareta egen helse. (Plikt til helsefremmende og forebyggende arbeid) Helse- og omsorgstjenesteloven 3-3

 9. Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal tilbys nødvendig pårørendestøtte av kommunen. Målet er at de pårørende, enten de er foreldre, barn, søsken eller andre, skal kunne stå i omsorgsoppgavene samtidig som de mestrer sine egne liv, enten det er skolegang, arbeid, deltakelse i samfunnslivet, sosiale aktiviteter eller fritid. Tjenesten kan blant annet gis i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak eller omsorgsstønad. Tiltak som både retter seg mot pårørende og pasient/bruker må gi nødvendig pårørendestøtte samtidig som de oppfyller pasient/brukers rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. (Plikt til å tilby nødvendig pårørendestøtte)
   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

 10. Pasienter, brukere og pårørende som har vært utsatt for en alvorlig uønsket hendelse skal informeres om hvilke tiltak tjenesten skal iverksette for at lignende hendelser ikke skal skje igjen. Har pasienter, brukere eller pårørende spørsmål om kvalitet og pasient- og brukersikkerhet, skal tjenestene besvare disse. (Rett til informasjon etter uønskede hendelser) 
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-7 

 11. Personer som mener de ikke har fått oppfylt rettighetene som pasient, brukere eller pårørende, har rett til å klage. Statsforvalteren er klageinstans, men klagen sendes direkte til den som har truffet avgjørelsen eller vedtaket, f.eks. legen, sykehuset eller kommunen. (Rett til klage) Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2

Vil du vite mer om rettighetene pasienter i møte med helse- og omsorgstjenesten? Rettigheter - Helsenorge og Hjelpetilbud i kommunene - Helsenorge