Urinveisinfeksjoner

Pasienter med innlagt urinkateter har forhøyet risiko for å få urinveisinfeksjon. Desto lenger kateteret ligger inne, desto større er risikoen for infeksjon.

Innhold

Helsetjeneste-assosierte urinveisinfeksjoner (HAI-UVI) er en hyppig komplikasjon for pasienter ved opphold i sykehus og sykehjem.

Kateterassosierte urinveisinfeksjoner påfører pasientene psykiske og fysiske belastninger og fører til forlenget opphold i helseinstitusjoner, økte kostnader og økt dødelighet

Hva vet vi?

Forekomst av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Innlagte urinkateter er den dominerende årsaken til HAI- UVI. Rundt 80% av helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner i sykehus er kateterrelatert. De viktigste tiltakene for forebygging av HAI-UVI er derfor knyttet til strategier for å redusere bruk av urinkateter, samt tiltak knyttet til innleggelse og stell av kateter. 

I de nasjonale punktprevalensundersøkelsene som gjennomføres i helseinstitusjoner to ganger årlig overvåkes HAI-UVI. Det registreres ikke om pasientene har hatt et urinkateter inneliggende på registreringstidspunktet. Prevalensraten av urinveisinfeksjoner er mellom 1,5-2,1% for sykehus og 2,9-4,1% for sykehjem.

Kateterassosierte urinveisinfeksjoner utgjør opp mot 40% av alle helsetjenesteassosierte infeksjoner. 

Resultatene fra nasjonale prevalensregistreringer offentliggjøres som en av kvalitetsindikatorene i sykehjem og sykehus.

Hva kan gjøres?

Anbefalinger for å redusere urinveisinfeksjoner knyttet til bruk av katetre

Den enkelte institusjon bør ha prosedyrer som skal beskrive forebygging av UVI og bruk av kateter. Det må foreligge plan for opplæring av personalet og det må tilrettelegges for et godt system for dokumentasjon (forordning, indikasjon, innleggelse, seponering) og systematisk registrering av infeksjonsfrekvens med tilbakemelding til personalet. 

Tiltak for å redusere urinveisinfeksjoner knyttet til bruk av katetre:

  • Redusert bruk av blærekatetre og tidlig seponering
  • Riktig valg av katetertype og oppsamlingssystem
  • Aseptisk teknikk ved innleggelse av blærekateter
  • Korrekt stell av blærekateter

Tiltak for å forebygge og overvåke helsetjenesteassosierte infeksjoner er forankret i Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. I henhold til denne forskriften skal helse- og omsorgstjenester ha skriftlige prosedyrer som beskriver hvordan man forebygger blant annet kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

De skriftlige prosedyrene bør utarbeides i henhold til råd i Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner. Alle institusjoner som har pasienter med urinkatetre, bør påse at anbefalingene i veileder implementeres og etterleves.

Hva er nytt?

Den tidligere tiltakspakken for å forebygge urinveisinfeksjoner utgår og erstattes av Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til Itryggehender@helsedir.no.

Referanser

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).