Samstemming av legemiddellister

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker.

Innhold

Listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Tiltakspakken for samstemming av legemiddellister ble revidert høsten 2015. Tidligere var tiltakene rettet mot sykehus og fastlege. Den reviderte utgaven er generell og retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten. Legemiddelsamstemming inngår også som et tiltak i innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten.

Tiltak for samstemming av legemiddellister:

1: Innhent legemiddelinformasjon og samstem legemiddellisten i samråd med pasienten

2: Inkluder samstemt legemiddelliste i henvising og epikrise

3: Gi en samstemt legemiddelliste og informasjon om endringer til pasienten

Du finner hele tiltakspakken i margen til høyre. Her finner du også tidligere tiltakspakke og verktøy tilgjengelig. Forbedringsteam som allerede bruker den opprinnelige tiltakspakken, kan velge om de vil fortsette med tiltak og målinger i denne eller ta i bruk revidert tiltakspakke. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler imidlertid at nye forbedringsteam starter opp med de reviderte tiltakene og målingene.

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.