Riktig legemiddel-bruk i sykehjem

Feil bruk av legemidler fører til mange unødige lidelser hvert år. Riktig legemiddelbruk avhenger av at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar rett behandling.

Innhold

Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering. Klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.

I tillegg er det svært viktig at pasienten får opplæring i legemiddelbruk, og der det er nødvendig, bør pårørende involveres i et samarbeid om oppfølging av dette.

Tiltak for å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem

  • Tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) ved innkomst, halvår og årskontroll
  • Etablere struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og legemiddelgjennomgang med oppfølging
  • Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer
  • Sikre tverrfaglige undervisnings- og casemøter om optimal legemiddelbehandling av pasientene.

Se hele tiltakspakken i margen til høyre (nederst på mobil).

Hvordan komme i gang?

Utviklingssentre for sykehjem i fylkene veileder sykehjemmene i kommunene med implementering av tiltakene. Mange arrangerer læringsnettverk. Ta kontakt med Utviklingssenter for sykehjem i fylket ditt.

Merk: Tiltakspakken er under revisjon (2020).

Nasjonale faglige råd

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.

 

Nasjonal kvalitetsindikator

Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem er også en nasjonal kvalitetsindikator. Den viser hvor stor andel av beboere på 67 år og eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Se tall fra hvert enkelt fylke på nettsidene til Helsedirektoratet.