Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i klinisk praksis kan bidra til tryggere og mer effektiv legemiddelbehandling.

Innhold

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende legemiddelsamstemming er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Se tiltakspakke for legemiddelsamstemming 

Det pågår en revisjon av tiltakspakken, og den vil erstattes av nasjonale faglige råd. Rådene er sendt ut på høring.

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og sikkerhet. Legemiddelgjennomgang skal baseres på en samstemt liste over legemidler.

Veileder om legemiddelgjennomgang

Helsedirektoratet har utviklet en Veileder om legemiddelgjennomgang (pdf). Det pågår en revisjon av veilederen, og den vil erstattes av nasjonale faglige råd fra Helsedirektoratet i 2021. 

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Legemiddelverket har utviklet en praktisk sjekkliste for å gjennomføre legemiddelgjennomgang

Nasjonal kvalitetsindikator – legemiddelgjennomgang i sykehjem

Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem er også en nasjonal kvalitetsindikator. Den viser hvor stor andel av beboere på 67 år og eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Avmedisinering

Avmedisinering er en prosess der helsepersonell planmessig trapper ned og seponerer uhensiktsmessige legemidler for å forebygge alvorlige bivirkninger og bedre pasientens helse og livskvalitet. Avmedisinering bør skje i samråd med pasienten og slik at overordnede behandlingsmål ivaretas.

Nasjonale faglige råd

Det pågår arbeid med å utvikle Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemmming og legemiddelgjennomgang. Disse vil erstatte tidligere tiltakspakkene fra Pasientsikkerhetsprogrammet om riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste og samstemming av legemiddellister. Veileder om legemiddelgjennomgang vil også utgå når de nye rådene er klare. Rådene er sendt ut på høring.

Pasientens legemiddelliste

Det pågår en nasjonal satsning for å etablere en felles, elektronisk oversikt over pasientens legemiddelbruk. Pasientens legemiddelliste skal deles mellom helsepersonell med tjenstlig behov og kunne lastes ned lokalt ved oppslag på pasienten, slik at man får tilgang til pasientens liste over legemidler i bruk. Løsningen vil gjøre arbeidet med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang enklere.