Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Gjennomføring av legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang i klinisk praksis kan bidra til tryggere og mer effektiv legemiddelbehandling.

Innhold

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming går ut på at man i samarbeid med pasienten lager en nøyaktig og fullstendig liste over alle legemidlene pasienten faktisk bruker. Denne listen kalles «Legemidler i bruk» og må følge pasienten i hele behandlingskjeden for å oppnå sikker legemiddelbruk. Manglende legemiddelsamstemming er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om legemiddelsamstemming i de nye nasjonale faglige rådene her: Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - Helsedirektoratet

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelgjennomgang er en systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta effekt og sikkerhet. Legemiddelgjennomgang skal baseres på en samstemt liste over legemidler.
 

Les mer om legemiddelgjennomgang i de nye nasjonale faglige rådene her: Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - Helsedirektoratet
 

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Legemiddelverket har utviklet en praktisk sjekkliste for å gjennomføre legemiddelgjennomgang

Nasjonal kvalitetsindikator – legemiddelgjennomgang i sykehjem

Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem er også en nasjonal kvalitetsindikator. Den viser hvor stor andel av beboere på 67 år og eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

Avmedisinering

Avmedisinering er en prosess der helsepersonell planmessig trapper ned og seponerer uhensiktsmessige legemidler for å forebygge alvorlige bivirkninger og bedre pasientens helse og livskvalitet. Avmedisinering bør skje i samråd med pasienten og slik at overordnede behandlingsmål ivaretas.

Pasientens legemiddelliste

Det pågår en nasjonal satsning for å etablere en felles, elektronisk oversikt over pasientens legemiddelbruk. Pasientens legemiddelliste skal deles mellom helsepersonell med tjenstlig behov og kunne lastes ned lokalt ved oppslag på pasienten, slik at man får tilgang til pasientens liste over legemidler i bruk. Løsningen vil gjøre arbeidet med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang enklere.