Kateterassosierte infeksjoner

Intravaskulære katetre omfatter alle typer katetre og kanyler som legges inn i blodbanen for administrering av legemidler, parenteral ernæring, blodprodukter, væske eller trykkmåling. Ved innleggelse av intravaskulære katetre brytes hudbarrieren, og det lages en inngangsport for mikoorganismer. Dette medfører alltid en risiko for infeksjoner.

Innhold

Hva vet vi?

Intravaskulære katetre som sentralvenøse katetre (SVK) brukes i stor grad ved behandling av pasienter på intensivavdelinger, men også til pasienter inneliggende på ordinære sykehusavdelinger. Det er økende grad i behandling av hjemmeboende, eksempelvis immunsvekkede pasienter med kreft. Infeksjoner kan forekomme i forbindelse med all bruk av intravaskulære katetre. 

Blodbaneinfeksjoner (BBI) er den mest alvorlige infeksjonstypen og medfører økt sykelighet og dødelighet og redusert livskvalitet for pasienten. 

Forekomst av BBI-infeksjoner

Det finnes foreløpig ingen nasjonal prospektiv insidensovervåking av intravaskulære infeksjoner i Norge. Det Europeiske folkehelseinstituttet (ECDC) koordinerer overvåking av denne type infeksjoner for land i EU. 

I de nasjonale punktprevalensundersøkelsene som gjennomføres i alle norske sykehus to ganger årlig, overvåkes blodbaneinfeksjoner, men det registreres ikke om pasientene har hatt et intravaskulært kateter på registreringstidspunktet. Resultatene viser at forekomsten av BBI er lav. 

Resultatene fra nasjonale prevalensregistreringer offentliggjøres som en av kvalitetsindikatorene i sykehus.

Hva kan gjøres?

Tiltak for å forebygge infeksjoner knyttet til bruk av intravaskulære katetre

  • Sikre kompetanse og opplæring i infeksjonsforebyggende tiltak
  • Utarbeidelse av lokale infeksjonsforebyggende tiltakspakker og sikre implementering av disse
  • Etterlevelse til aseptisk teknikk ved innleggelse og stell
  • Håndhygiene før og etter kontakt med intravaskulære katetre

Nasjonal veileder for forebygging av intravaskulære infeksjoner

For å kunne forebygge infeksjoner knyttet til bruk av ulike intravaskulære katetre, bør de infeksjonsforebyggende tiltakene beskrevet i Nasjonal veileder for forebygging av intravaskulære infeksjoner legges til grunn. Den er nyttig for å utarbeide og oppdatere lokale prosedyrer eller retningslinjer i ulike deler av helsetjenesten. Helsepersonellet har ansvaret for å bli kjent med prosedyrene og sørge for at de blir gjennomført slik veilederen beskriver.

Hva er nytt?

Den tidligere tiltakspakken for å forebygge infeksjoner ved sentrale venekateter (SVK) utgår og erstattes av Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av infeksjoner knyttet til bruk av intravaskulære katetre.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til Itryggehender@helsedir.no.

Referanser

Handlingsplan for et bedre smittevern anser blodbaneassosierte infeksjoner blant de mest alvorlige formene for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Håndhygieneveilederen 

Basale smittevernrutiner

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).