Hjerneslag

Hvert år legges om lag 9000 pasienter inn i sykehus grunnet hjerneslag. Dødeligheten er betydelig redusert de siste 30 årene, men hjerneslag er fortsatt en hyppig årsak til død i Norge og overlevelse varierer mellom regioner.

Innhold

Hva kan gjøres?

Følgende tiltak skal bidra til å redusere sykelighet og dødelighet for pasienter som får akutt hjerneslag. Tiltakene tar utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for behandling av hjerneslag og er basert på anbefalinger fra en nasjonalt sammensatt ekspertgruppe.

Tiltak 1: Sikre etterlevelse av anbefalt behandlingsforløp

Rask og riktig behandling i akuttfasen er sentralt for, ikke bare overlevelse, men også oppfølging og rehabilitering. Alle pasienter skal bli behandlet i henhold til anbefalt behandlingsforløp. Dette er også beskrevet i pakkeforløp for hjerneslag.

Følgende behandling er kritisk for pasienter med akutt hjerneslag under sykehusopphold:

 • Pasienten er vurdert for reperfusjonsbehandling (trombolyse og/eller trombektomi)
 • Pasienten er behandlet med trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse på sykehus (door-to-needle tid < 40 min)
 • Det er gjennomført daglige skåringer med validert skåringsskjema, som f.eks. NIHSS
 • Pasientens fysiologiske homeostase er kontrollert og behandlet i henhold til sjekkliste
 • Pasienten er mobilisert ut av senga i løpet av de første 48 timer etter innleggelsen
 • Vurdering/testing av svelgefunksjon er utført før pasienten skal spise
 • Pasienten er gitt tverrfaglig vurdering
 • Pasienten er gitt en funksjonsvurdering med en funksjonsskår ved utskrivelse
 • Pasienten er vurdert med hensyn til sekundærprofylakse ved utskrivelse
 • Det er gitt muntlig og skriftlig informasjon til pasient ved utskrivning

Tiltak 2: Sikre behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenhet etter ankomst til akuttmottak i sykehus/under oppholdet på sykehus

Behandling i slagenheter har vist seg å redusere dødelighet og invaliditet. Retningslinjene slår fast at slagpasienter skal behandles i slagenheter som innfrir et sett av kriterier til rutiner og organisering. Sykehus bør sørge for at disse enhetene er tilstrekkelig dimensjonert til å ta imot og behandle alle akutte slagpasienter i opptaksområdet. 

Retningslinjene for behandling av hjerneslag gir anbefalinger for utforming og organisering av slagenheter og trekker frem sentrale aspekter ved organisering, struktur og bemanning. 

En slagenhet defineres som «en organisert behandling av pasienter med hjerneslag i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling og tidlig rehabilitering».

Følg med: Nasjonal kvalitetsindikator hjerneslag behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Tiltak 3: Legge til rette for at pasienter med akutt hjerneslag innlegges på sykehus innen 4 timer fra første symptom

Tidspunkt for innleggelse påvirker overlevelse og skade. Hvert sekund teller når det kommer til å sikre god overlevelse av hjerneslag. Unødvendig forsinket kontakt med helsevesenet er vanligste årsak til forsinket ankomst. 

Det er et klart mål for helsetjenesten at flere pasienter med hjerneslag kommer raskt til sykehus for å sikre optimal akuttbehandling og dermed redusere risiko for varig funksjonshemming. 

Konkrete forbedringstiltak må vurderes opp mot hvor de største utfordringene med rask oppstart av behandling ligger. Eksempler på tiltak som kan redusere tiden er:

 • Dersom utfordringen ligger i manglende kunnskap hos befolkningen, kan tiltak knyttet til en opplysningskampanje vurderes. Helsedirektoratet lanserte i 2016 kampanjen «prate, smile, løfte».
 • Dersom utfordringen ligger i mottak av anrop til AMK, kan AMK-kurs vurderes. 
 • Dersom utfordringen ligger i leddet mellom mottak og innleggelse på sykehus, er det relevant med opplæringstiltak for helsepersonell

Hva er symptomene? Slik gjenkjenner du et hjerneslag.

Følg med: Hjerneinfarkt – trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Verktøy

For deg som har jobbet med eller jobber med innsatsområdet i det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet, kan følgende materiell være relevant. 

Norsk hjerneslagsregister

Sjekkliste for overvåkning av fysiologisk homeostase

Eksempel på slagsprosedyre fra SUS

Hva er nytt?

Nasjonale faglige råd

Nasjonal strategi for hjernehelsestrategi (2018-2024) angir retning for forebyggende tiltak som skal bidra til utvikling av bedre tjenester. Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå.

Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd

I mai 2020 ble Tidlig oppdagelse og respons ved forverret somatisk tilstand lansert som nasjonal faglig råd.

Hva menes med nasjonale faglige råd?

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen. Temaene kan være relatert til forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering, organisering eller pasientforløp.

Dersom du ønsker å få tilsendt de tidligere tiltakspakkene til I trygge hender 24-7 kan du få det ved å henvende deg til Itryggehender@helsedir.no.

Referanser

Helsedirektoratet har en egen temaside for hjerneslag der du får tilgang til de nasjonale retningslinjene, satsningen og oppdatert statistikk på blant annet overlevelse og reinnleggelse. Relevant statistikk kan du også finne på norsk hjerneslagsregister.

Fant du det du lette etter?

Sidene våre er under arbeid og vi vil gjerne bli bedre. Hvordan var det å bruke siden og savnet du noe? Gi tilbakemelding under (anonymt).