KULT! kulturbyggingsprogrammet

Publisert 14/04/2023 Oppdatert 26/10/2023

Kulturen på en arbeidsplass i helse- og omsorgssektoren påvirker på den ene siden medarbeidernes trivsel, helse og engasjement og på den andre siden pasientsikkerhet og kvalitet. Programmet har fem samlinger. Deltakerne får påfyll og kunnskap om sammenhengene, og ikke minst, opplæring i hvordan de kan jobbe videre med kulturen på arbeidsplassen.

Første KULT - kull Foto: Helsedirektoratet

Målgruppen for programmet er dedikerte og motiverte ressurspersoner som søker å øke sin kompetanse innen kultur-/arbeidsmiljøutvikling.
- Kulturen på en arbeidsplass påvirker på den ene siden medarbeidernes trivsel, helse og engasjement og på den andre siden pasientsikkerhet og kvalitet, sier prosjektleder og organisasjonspsykolog Joy Buikema Fjærtoft.
Programmet legger vekt på at disse tiltakene skal være lavterskel og lavkostnad.


Programmet omfatter 5 obligatoriske seminarer. Tre er heldagssamlinger som arrangeres i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. To av seminarene er digitale halvdagssamlinger.
Deltakerne arbeider mellom samlingene ved å praktisere det de lærer i egne oppdrag/prosjekter og lese relevant pensumlitteratur. Målet er at de skal kunne bistå ledere og avdelinger med å bygge kulturer med psykologisk trygghet.

 

Seminarene tar trinnvis for seg verktøy og metoder:  

 • konkretisering av verdier
 • arbeid med gruppenormer
 • innafor-utafor
 • forventninger og bidrag i team
 • verdsetting av forskjellighet
 • erfaringslæringsmetodikk
 • andre avhengig av behov/interesse/tid


Felles for alle seminarene er:

 • arbeidsmiljø og kulturbygging som grunnleggende for både medarbeidere og organisasjonens resultater, inkludert pasientsikkerhet.
 • kommunikasjon og psykologisk trygghet som tema
 • refleksjon og erfaringslæring
 • fasilitering og fasilitatorrollen
 • praktisering av verktøy underveis
 • caser og eksempler

Første KULT kurs er gjennomført (se bilde). Det blir satt opp nytt KULT-kurs (seminarrekke) i 2024. 

Prosjektleder for kultursatsingen er organisasjonspsykolog Joy Buikema Fjærtoft.
Har du spørsmål, ta kontakt med joy.buikema.fjaertoft@helsedir.no

Bakgrunn for kurset:

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitet 2019 -2022 satte arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur som et viktig satsingsområde. Statusrapporteringen høsten 2021 viste at det gjenstår mye når det gjelder å utvikle en kultur preget av åpenhet og læring. Satsing ble videre styrket og konkretisert i at det bør "utvikles verktøy og iverksettes tiltak innenfor kompetanse, støtte til implementerings-prosesser i tjenestene og samordning av arbeidet med andre relevante aktører og initiativ". I denne piloten deltar også ressurspersoner fra Bransjeprogrammet sykehus og viser samordning av arbeidet med andre initiativ.