Forbedringsprisen 2022 går til prosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten

Publisert 25/11/2022 Oppdatert 25/11/2022

Årets Forbedringspris tildeles samhandlingsprosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten, som skaper bedre kvalitet på legemiddelbehandlingen til brukere i hjemmetjenesten.

Helse- og omsorgsministeren delte ut prisen på Pasientsikkerhetskonferansen 2022. Fra venstre: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, Ellen Riksvold, Roar Evjen, Heba Jawad og Stine Haustreis.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol delte ut Forbedringsprisen til Tromsø kommune, Midtbyen hjemmetjeneste og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms på Pasientsikkerhetskonferansen fredag.

Legemiddelbehandling og overganger mellom tjenestenivå er to områder som representerer høy risiko for pasientsikkerheten. Dette prosjektet adresserer dette på en solid og bærekraftig måte, resultatene er gode og det er et stort potensial for læring og spredning. Gratulerer, dette er et godt eksempel på hvordan god samhandling kan skje i praksis!
— helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

​Forbedringsprisen deles ut årlig av Helsedirektoratet og I trygge hender 24-7 til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø.

– Forbedringsprisen gir oss en bekreftelse på at det vi har jobbet frem er vellykket. Det motiverer oss til å jobbe videre med å fremheve behovet for å få flere farmasøyter ansatt i kommunehelsetjenesten, både lokalt og nasjonalt, Stine Haustreis, farmasøyt ved Midtbyen hjemmetjeneste.

Faller mellom to stoler

Det er et kjent utfordringsbilde at det er høy forekomst av feil i hjemmeboende brukere sine legemiddellister. Spesielt skjer dette i overgangene mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

– Denne pasientgruppen er ofte innom flere omsorgsnivå, og har ofte flere behandlere, som gjør at det er økt risiko for feil i legemiddellisten. Pasientene faller lett mellom flere stoler, siden de ofte er for syk til å komme seg på apoteket eller fastlegen, men for frisk til å få sykehjemsplass, sier Ellen Riksvold, kommunefarmasøyt i Tromsø kommune.

Målet med innovasjonsprosjektet var derfor å forbedre legemiddelbehandlingen til pasientene, forbedre legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten og synliggjøre at det var et behov for farmasøyter i klinisk arbeid i hjemmetjenesten.

Avgjørende med nærhet til tjenesten

Aktørene bak prosjektet mener det er overførbart til andre kommuner, og tar gjerne imot besøk for å vise frem hvordan de jobber. På spørsmål om hva slags råd de vil gi til andre som ønsker å oppnå de samme resultatene svarer de:

– For at man skal lykkes er det viktig å ha nærhet til tjenesten og være lett tilgjengelig for de ansatte. Ved implementering av tjenesten er det viktig med forankring i ledelsen. Det er også veldig viktig med interesse hos de ansatte og farmasøyten selv, og at enheten er interessert i forbedringsarbeid, sier Heba Jawad, farmasøyt ved Nordøya hjemmetjeneste.

3.png
Farmasøyt Heba Jawad (i midten) sammen med sykepleier ute på hjemmebesøk

Store forbedringer for pasientene

For å øke pasientsikkerheten og kvaliteten i legemiddelbehandlingen ble det ansatt tre kliniske farmasøyter i hjemmetjenesten. Denne tilgangen på farmasøyter har bidratt til kompetanseheving og høyere faglig kvalitet med målbare resultater knyttet til økte antall gjennomførte legemiddelsamstemminger, legemiddel-gjennomganger, identifiserte avvik og legemiddelrelaterte problemer.

Dokumentasjonspraksis er blitt bedre, og flere brukere har fått individuelle tiltaksplaner. Prosjektet har også testet bruk av videokommunikasjon ved dobbeltkontroll. Blant noen av de andre tiltakene og resultatene nevnes følgende: 

 

Midtbyen hjemmetjeneste.png
Figur: Kvalitetsindikatorer Midtbyen hjemmetjeneste 2018 – 2021. Indikatorene er punktregistreringer fra 1.februar hvert år. Det er ikke registrert måltall for samstemming i 2018.​​​​

Trygg legemiddelbruk var også tema på Pasientsikkerhetsdagen 17. september. Du kan lese mer om temaet her.

Om farmasøyt i hjemmetjenesten

 • Farmasøyt i hjemmetjenesten er et treårig innovasjonsprosjekt som startet opp i 2020. For å øke pasientsikkerheten og kvaliteten i legemiddelbehandlingen ble det ansatt tre kliniske farmasøyter i hjemmetjenesten.
 • Det har vært tett samarbeid mellom ansatte i hjemmetjenesten, brukere, fastlege og spesialisthelsetjenesten i arbeidet.
 • Prosjektet er en del av den større satsningen «Fremtidens helsetjeneste i hjemmet». Gjennom dette jobbes det med å utvikle en god arbeidsmetode for farmasøyten, og knytte sammen prosjektene innenfor denne satsningen til å vise vei til en fremtidig helhetlig og bærekraftig helsetjeneste.
 • Resultatene etter kun ett år er så gode at det allerede nå er ønskelig å tenke langsiktig og stabiliserende, og få satt av midler til stillingen fremover.

Om Forbedringsprisen

Prisen er blitt delt ut siden 2014. Det startet som en pris til ledere, men i 2018 ble prisen endret til å kunne omfatte team, enkeltperson eller leder.

Følgende kriterier ligger til grunn for kåringen

 • Satt konkrete mål for å forbedre kvalitet, pasientsikkerhet og/eller arbeidsmiljø /pasientsikkerhetskultur og brukermedvirkning
 • Har iverksatt tiltak
 • Har oppnådd reelle forbedringer i form av målbare resultater

Tidligere vinnere

 • 2021: FACT Gamle Oslo
 • 2019: Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • 2018: Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus
 • 2017: Elin Haug Nygård ved Oppsalhjemmet, Jo Volle ved Helse Møre og Romsdal og Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • 2016: Oddny Lien ved Moen og Sætre sykehjem og Janicke Stordalen ved Sykehuset Telemark
 • 2015: Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital
 • 2014: Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset