Om området ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 09/09/2020

For å sikre pasienter og brukere riktig og god behandling og omsorg kreves det systematisk arbeid. Øverste leder må derfor legge til rette for systematisk forbedring.

  • Har ledelsen mål og uttalte forventninger til forbedringsarbeidet?
  • Går leder foran som et godt eksempel og etterspør resultater? 
  • Tilrettelegger leder for forbedringsarbeid og læring på tvers?

Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge kultur, sikre kompetanse og utvikle systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på våre tjenester gjenspeiler seg i alt vi gjør.

Hver dag redder ansatte i den norske helse- og omsorgstjenesten liv. Samtidig er helsetjenesten kompleks og risikointensiv, slik at rutinesvikt og menneskelig svikt kan forekomme. Dette skyldes sjeldent dårlige evner eller svak dømmekraft hos medarbeidere i helsetjenesten, men mangler i de systemene de arbeider i.

For å sikre en trygg helse- og omsorgstjeneste er det behov for et styringssystem som ikke bare ivaretar håndteringen av uønskede hendelser når disse inntreffer, men forebygge at de skjer. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten beskriver dette, og det er en forutsetning at ledere er kjent med denne forskriften og tilhørende veileder.

Ledere på alle nivå har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Noen kjerneområder viser seg å være særlig viktig for å levere god kvalitet og trygge tjenester til pasient og bruker i helse- og omsorgstjenesten:

  • Sett pasientsikkerhet på dagsorden
  • Lytt til, og involver pasient, bruker og pårørende
  • Få oversikt og etterspør målinger
  • Skap en kultur for åpenhet og transparens
  • Bygg kompetanse
  • Vær synlig og lytt til dine medarbeidere

God ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid forutsetter at det er definert tydelige mål og at lederen etterspør og bruker målinger. Det bør være utarbeidet en omfattende plan for forbedringsarbeidet som evalueres regelmessig og leder bør etterspørre gode tiltak på tvers i organisasjonen.

Ledelse på alle nivåer bør oppmuntre til ideutvikling og igangsettelse av forbedrings-arbeid, etterspørre resultater, gi  støtte i forbedringsprosessen og tilrettelegge og avsette nødvendige ressurser til arbeidet.