Om området kontinuerlig læring

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 24/06/2021

Kontinuerlig læring i en organisasjon forutsetter at det er et godt system for melding og håndtering av avvik og uønskede hendelser.

  • Utfordrer de ansatte hverandre til å se kritisk på daglig praksis og komme med forslag til forbedringer?
  • Er det arenaer for systematisk refleksjon og deling av erfaringer etter avvik og uønskede hendelser -og å lære av det som går bra?
  • Lærer enheten av pasienters og pårørendes tilbakemeldinger og erfaringer?  

Åpenhetskultur og tillitsbasert ledelse er viktige forutsetninger for kontinuerlig læring og forbedring. En lærende organisasjon er en organisasjon som tilpasser seg kompleksitet gjennom kontinuerlig læring, og der ledere og ansatte lærer av egne og hverandres erfaringer for å forbedre praksis. Læringsmiljøet i en lærende organisasjon karakteriseres av trygghet og tillit.

I organisasjoner med robuste læringssystemer benyttes data systematisk for å lære. Dette bidrar til å identifisere områder med stort forbedringspotensial og følge opp forbedringsarbeidet slik at det kan bidra til å nå organisasjonens mål. Kontinuerlig læring i en organisasjon forutsetter derfor et godt system for melding og håndtering av avvik og uønskede hendelser og et minst like sterkt fokus på å identifisere og reflektere rundt det som går bra for også å lære av det.

Læring i arbeidslivet, handler i stor grad om refleksjon og bearbeiding av erfaringer for å fremskaffe ny kunnskap. Tidsknappheten i den travle hverdagen begrenser imidlertid ofte muligheten for refleksjon, dialog og langsiktig planlegging og utvikling.

En viktig forutsetning for kontinuerlig læring er derfor at det finnes dedikerte arenaer for dialog om pasientsikkerhet og forbedring. Det kan for eksempel være tverrfaglige risikomøter, debrief etter en akutt hendelse eller tverrfaglige forbedringsmøter der innsamlede data analyseres og diskuteres for felles læring.

Læringsarenaer som involverer pasienter og pårørende er verdifulle og nødvendige for å identifisere forbedringsområder og arbeide for å utvikle trygge og sikre tjenester. Pasient- og brukersikkerhetsvisitter er et tiltak som gir ledere og ansatte en felles innsikt og forståelse for organisasjonens utfordringsbilde knyttet til pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Like viktig som å lære av uønskede hendelser er det å legge til rette for at man får innsikt i det som går bra – det som bidrar til trygge og sikre tjenester. Å løfte frem suksesshistorier og å lære av det som går bra, er sentralt for å oppnå dette.