Om området kommunikasjon og teamarbeid

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 24/06/2021

Klar og god kommunikasjon bidrar til at medlemmer i et team forstår roller og gjennomfører oppgaver på en bedre måte.

Alle medarbeidere føler tilhørighet i et tverrfaglig team og er trygge på egen og andres rolle og respekterer disse.

Godt fungerende team har trent på samarbeid mellom de forskjellige faggruppene og utviklet respekt og tillit til de andre medlemmenes roller og kompetanse. En godt utviklet tilhørighet og trygghet i et team kjennetegner de teamene med best resultater og færrest uønskede hendelser.

Alle som har behov, får tilbud om opplæring og trening i kritisk kommunikasjon,og ser ledelsen behov for dette, etterspør og tilrettelegger for denne opplæringen?

I helsetjenesten oppstår ofte behovet for å kontakte en kollega, overordnet eller bakvakt for å  diskutere eller varsle om en pasient som har blitt dårligere. Kvaliteten og innholdet i denne samtalen kan være avgjørende for konsekvensene for pasienten. ISBAR er et eksempel på et anbefalt verktøy for å sikre at kritisk informasjon blir formidlet forsvarlig.

Alle praktiserer en god og strukturert kommunikasjon? Går leder foran med et godt eksempel og griper inn der det er nødvendig.

Dersom ISBAR har blitt implementert, har det blitt fulgt opp med målinger for å se i hvilken grad prosedyren følges over tid?

Øverste ledelse bør regelmessig besøke en avdeling/vaktrom og spør: Hvordan overfører dere informasjon mellom skiftene og teamene? Når har dere rapporter og hvordan får dere overført viktig informasjon til medarbeidere som kommer på jobb til forskjellige tider? Hvordan gjennomfører dere rapportene? Hvordan får dere rapport om hva som har gått bra og hva som ikke har gått så bra? Når gjør dere dette?

En mellomleder må kjenne sitt ansvar for å se til at disse viktige, daglige handlingene og overføring av kritisk informasjon blant frontlinje-personale finner sted.

Sterke team kjennetegnes ved at de planlegger fremover, at de reflekterer bakover, har tydelig og åpen kommunikasjon og håndterer risiko.

Planlegger teamet arbeidet, tar seg tid til en timeout underveis for å klargjøre de neste handlingene, diskuterer risiko og blir enige om løsningen som best håndterer risikoen og effektiviteten.