Om området forutsigbar og pålitelig kvalitet

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 09/09/2020

Høy grad av pasientsikkerhet kjennetegnes bl. a. ved at enheten gir trygge og sikre tjenester gang på gang.

Mottar pasientene trygg, forutsigbar og effektiv helsehjelp? Sikrer prosedyrene og den kliniske praksis at pasientenes individuelle behov ivaretas? Brukes målinger og analyser for å overvåke kvaliteten på behandlingen som gis?

  • Standardisering og individuell tilpasning
  • Samsvar mellom prosedyrer og praksis (etterlevelse)
  • Overvåking av kvalitet

En hovedutfordring med å sikre forutsigbar og pålitelig kvalitet i helse- og omsorgstjenesten finner vi i de kompliserte prosessene, som igjen avhenger av utførelse og interaksjon mellom helsepersonell og med pasienter, brukere og pårørende.

Det er fire fundamentale prinsipp for å sikre at et system og prosessene blir forutsigbare:

Standardisering og forenkling

De to første prinsippene handler om standardisering og forenkling, som gjør det lett å trene på prosessene og enklere å utføre dem riktig.

Kunnskapsbasert og beste praksis

Det tredje prinsippet handler om å redusere autonomi bl. a. ved å stille krav om at tjenesten som utføres er kunnskapsbasert og i tråd med beste praksis. Unntaket fra denne regelen er der det er kontraindusert for spesifikke pasienter.

Dokumentasjon

Det siste prinsippet handler om å dokumentere, begrunne og analysere eventuelle avvik fra standard praksis. Dette igjen kan føre til ny innsikt, som kan resultere i opplæring av klinikere eller endring av rutiner og prosesser. Både ny innsikt og opplæring vil begge gi økt forutsigbarhet og pålitelig kvalitet.

Leders rolle

Det er leders rolle at alle pasienter og brukere mottar trygge og forsvarlige tjenester. Ledere må derfor følge med på virksomhetens resultater og utvikling over tid, da det gir innblikk i hva slags kvalitet virksomheten leverer til pasienter og brukere. De må sette mål og etterspørre resultater. Målinger og analyser kan inspirere til forbedringsarbeid og gi innsikt i variasjon, for eksempel mellom enheter, tid på døgnet eller sesongvariasjoner.