Om området brukermedvirkning

Publisert 24/09/2019 Oppdatert 24/06/2021

Erfaringer og opplevelser må innhentes systematisk fra pasienter, brukere og pårørende, og brukes når tjenesten skal forbedres.

 

 • Deltar pasienter, brukere og pårørende i utviklingen av tjenestene og i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid?
 • Involveres de i diskusjoner og valg av egen behandling og omsorg?
 • Føler de seg hørt og behandlet med respekt?
 1. Deltakelse i råd og utvalg (systemnivå)
 2. Brukerundersøkelser (tjenestenivå)
 3. Medvirkning i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid (tjenestenivå)
 4. Medvirkning i egen behandling og omsorg (individnivå)

Pasienter, brukere og pårørende, heretter kalt brukere, har rett til å medvirke og tjenesten har plikt til å involvere dem – både i egen pleie og behandling og i utforming av helse- og omsorgstjenesten. Det må derfor legges til rette for medvirkning fra brukerne på alle nivå (system-, tjeneste- og individ-) i helsetjenesten. Dette er forsøkt avspeilet i temaene/spørsmålene under området brukermedvirkning.

Brukermedvirkning på individnivå er spesielt viktig, da dette handler om den enkeltes opplevelse av å bli sett, hørt og respektert. En god relasjon og åpen dialog mellom bruker og helsepersonell er sentralt for å få dette til. Medvirkning gir brukere både mer ansvar og kontroll over eget liv og øker deres tilfredshet. I tillegg øker sannsynligheten for bedre etterlevelse og utfall av behandlingen. Nyttige verktøy er:

 • Spørsmålet og metoden: "Hva er viktig for deg?
 • Motiverende intervju 
 • Beslutningsstøtteverktøy, for eksempel samvalg

Et viktig mål ved brukermedvirkning er å bidra til bedre kvalitet på tjenestene. For å kunne møte brukeres ønsker, behov og vurderinger er det nødvendig å ha et system for å innhente og håndtere tilbakemeldingene. Brukerens deltakelse må aktivt etterspørres og verdsettes for eksempel ved å oppfordre pasienter, brukere og pårørende til å komme med innspill til forbedringer. I tillegg bør de inviteres som likeverdige parter i samarbeid med tjenesteapparatet om forbedringsarbeid og være aktivt deltagende i både planleggings- og beslutningsprosesser.

Nyttige spørsmål å stille om involvering av pasient, bruker eller pårørende i forbedringsarbeid:

 • Hvorfor er dette viktig for bruker og hvordan vet jeg det?
 • Hvordan fungerer det nå for bruker og hvordan vet jeg det?
 • Hvordan kan det bli bedre for bruker og hvordan vet jeg det?

Brukerundersøkelser bør gjennomføres med jevne mellomrom. Brukere kan gjerne være med på å utforme spørsmålene, men en kan også bruke standardiserte spørreskjemaer. Fokusgrupper er også en god metode for å få fram pasienters ønsker, behov og vurderinger.

Sist, men ikke minst bør virksomhetens strategiske mål omhandle brukermedvirkning samt at det er definert klare målsettinger og utarbeidet rutiner, sjekklister og veiledninger. Brukere må rekrutteres til styrer, råd og utvalg, hvor de har reell innflytelse.