Hensyn å ta ved tavlemøter

Publisert 22/03/2018 Oppdatert 24/06/2021

Hvordan skal du passe på personvern, taushetsplikt og dokumentasjon ved bruk av risikotavler.

Risikotavle på Ahus. (Foto: Stig Marlon Weston).

Stadig flere enheter i kommunal helse- og omsorgstjeneste og på helseforetak gjennomfører tavlemøter. På risikotavler settes pasientenes navn i første kolonne, og så utvalgte oppgaver eller risikoområder som fall, sår, urinveisinfeksjon og ernæring i de neste kolonnene. Helsepersonell har et kort møte hver dag hvor de gjennomgår de ulike områdene og vurderer risiko og tiltak.

Flere lover og forskrifter gjelder når man behandler pasienter. Helse- og personopplysninger skal bare oppgis i den grad dette er nødvendig for personens arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Helsepersonelloven kapittel 5 omhandler taushetsplikt. Journalforskriften går på bevaring av historiske helseopplysninger.

Flere har spurt oss om hvordan dette stiller seg ved bruk av risikotavler på vaktrom.

Sikre viktige oppgaver

Hensynet til personvernet skal veie tung. Det er viktig å sikre tilliten til at sensitive opplysninger ivaretas godt, samtidig som helsetjenesten tar nødvendige grep for å sikre pasientsikkerheten. 

Erfaringer viser at risikomøtet som gjennomføres foran en slik tavle bidrar til at man kan følge opp pasientgrupper på en systematisk og tverrfaglig måte og effektivt redusere risiko i behandling.

Bare for behandlende personell

Reglene rundt taushetsplikt vil sette begrensninger for hvilken informasjon som kan stå på risikotavlen og hvor tavlen plasseres. Personvernet må ivaretas ved utforming og plassering av tavlen.

Tavlen skal derfor alltid henge på et sted som ikke er tilgjengelig for uvedkommende, som lukkede personalrom. Tavlene skal kun være tilgjengelig for behandlende personell. Det skal også tas grep for å skjerme sensitive opplysninger for andre enn involverte ansatte. Mange har for eksempel forheng foran de mest sensitive opplysningene. Vi anbefaler alle som skal i gang med tavlemøter å ha en dialog om personvern før de starter opp.

Ikke brukes til dokumentasjon

Tavlene er ikke ment å skulle brukes som et dokumentasjonssystem. Opplysningene som føres på tavlen brukes som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon rundt definerte risikoområder. Vi understreker derfor i enhver dialog om verktøyet at tavlen ikke må brukes til å dokumentere et behandlingsforløp. Relevante og nødvendige opplysninger i forbindelse med pasientbehandling skal nedtegnes i pasientjournal.

Avklare ansvar for å skrive på tavlen

Hvem som bør ha ansvaret for å skrive på tavlen avhenger av virksomhet, formål og innhold. Det vi anbefaler i manualen om tavlemøter er å avklare hvem som skal lede møtene, hvordan rollen som tavleleder skal utøves og hvilken struktur det skal være i møtet før oppstart. Noen steder er det naturlig at det er leder som er tavleleder, mens det andre steder er hensiktsmessig at gruppeleder for sykepleietjenesten eller visittgående lege gjør det for å sikre en mer effektiv avvikling av risikomøtet.

På våre nettsider kan du få råd om hvordan komme i gang med tavlemøter. Se Her får du tipsene om tavlemøter.