Nullvisjon - nøkkelen til å lykkes?

Publisert 01/11/2021 Oppdatert 11/11/2021

Hver pasientskade er én for mye. Hva betyr en nullvisjon for pasientskader og hvordan jobber vi med det?

Under følger temarelevante spørsmål og annet materiale som kan inspirere og stimulere til den gode samtalen mellom deg og dine kollegaer. Vi anbefaler å se Pasientsikkerhetskonferansen sammen som en gruppe og diskutere temaene som tas opp umiddelbart etter konferansen, for et høyere læringsutbytte. 

Refleksjonsspørsmål

  1. Hva er våre visjoner og mål for pasientsikkerhetsarbeidet generelt, og utvalgte pasientskader spesielt?
  2. Er det pasientskader hos oss i dag vi anser som aksepterbar og påregnelig risiko - og hvilke er det? (For eksempel trykksår, urinveisinfeksjoner, postoperative sårinfeksjoner, forsinket diagnose)
  3. Hvordan kan en nullvisjon bidra i vårt arbeid med pasientsikkerhet, åpenhet og læring?
  4. Hvordan kan vi unngå at ambisiøse mål og nullvisjon ikke forveksles med nulltoleranse?
  5. Hva kan gjøres for å øke åpenheten om feil og styrke evnen til læring og forbedring?

Tips til publikasjoner, verktøy og mer informasjon om temaet 

Handlingsplan: WHOs Global Action Plan for Patient Safety (2021-2030)

Artikkel: Changing the narratives for patient safety | Pronovost, m.fl. 

Artikkel: Zero harm in Health Care | Gandhi, m.fl. 

Video: Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson (TedX) (12 min)

Podkastepisode: Is it Safe to Speak up at Work | WorkLife with Adam Grant (34 min)